Velykų stebuklas: mirė vaduotojas - prisikėlė monstras

Petras Dargis
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

resurrection_of_christ_1968025.jpg

Moterys atėjo prie kapo ir rado jį tuščią. Stebuklas!

Jėzus Kristus padarė tą patį, ką jau buvo padarę  kiti senesnių mitų dievažmogiai Ozyris, Dionisas ar Krišna, - trečią dieną jis prisikėlė. Taigi pats mirties - prisikėlimo mitas nėra unikalus. Jokia naujiena nebuvo ir tai, kad dievas įtaisė vaiką moteriai - beveik visi antikos dievai mėgo gulinėti su žemės moteris, būtinai - su nekaltomis mergelėmis. Žydų Jahvė nieko naujo nesugalvojo, kai išsirinko sau nekaltą mergaitę Mariją. Beje, patys žydai ta daugelio tautų nuvalkiota dieviško sekso pasaka netiki.

Bet senas, nuvalkiotas mitas vieną naują dalyką turi. Tokį naują, kad jo iki šiol daugelis dar neperkando. Tai visiškai naujas herojus. Toks naujas, kad jį ir dabar sunku priimti.

Jeigu atidėsime į šalį stebuklinių pasakų elementus ir pasidomėsime Jėzaus asmenybe, pamatysime, kad tai iš tiesų buvo novatorius, pasiūlęs žmonėms visai kitą dievo paveikslą. Senojo Testamento dievas yra ne tik pavydus ir kerštingas, kaip sako jis pats apie save, bet ir nepaprastai žiaurus kitatikiams,  sadistiškai nuožmus netgi savo "išrinktiesiems" žydams, kai tie nusižengia tikėjimui. Jis ne tik pateisina nukariavimus ir nukariautų tautų plėšimus, bet ir atvirai moko genocido. Taigi genocidas jokiu būdu nėra XX amžiaus ar antikos laikų išradimas - genocido mokė Senojo testamento  dievas, parodęs žydams Pažadėtąją žemę ir liepęs išskersti visus jos gyventojus - ne tik vyrus, moteris, bet ir vaikus, kad toje žemėje neliktų pagoniško užkrato.

Žiauriai, lyg tikras pasakų slibinas, Jahvė elgėsi ir su savo išrinktąja tauta. Kai tik ta bent kiek nusidėdavo, užsiundydavo ant jos ginkluotus babiloniečius, o kai tie uoliai įvykdydavo dievo įsakymą ir išvarydavo žydus į vergiją, pabaisa Jahvė imdavo keršyti patiems babiloniečiams, užuot jiems dėkojęs už paklusnumą. Už ką keršijo tas psichopatas dievas? Už tai, kad babiloniečiai jo įsakymu paklusniai engė žydus!

Jeigu šiandien pamėgintume gyventi pagal Senojo testamento dievo žodį, pasaulis paskęstų kraujo jūroje. Užtektų vieno vienintelio nurodymo - akmenimis užmušti visus, kurie dirba šventadieniais (šabo dieną). Beje, vykdydami tą dievo nurodymą, turėtume užmušti ir savo tėvą ar motiną.

Kodėl per tūkstančius metų buvo sukurtas šitoks dievas pabaisa? Aišku, ne vien tam, kad pateisintų žudymus, nukariavimus ir plėšimus. Pabaisa - kad žmonės bijotų. Baimė - pats geriausias visų religijų įnagis. Žydų religija - jokia išimtis.

Ir štai visuotinės baimės laikais atsiranda religinis maištininkas, kuris pasiūlo visai kitą dievo paveikslą. Vietoj žiauraus, pavydaus ir kerštingo sadisto, keršijančio iki kažkelintos kartos, - mylintis ir atlaidus tėvas, kuris meiliai sutinka kiekvieną sūnų paklydėlį. O jeigu taip, jeigu dievo nebereikia bijoti, turėtų atsirasti visai kitas, naujas santykis tarp žmogaus ir mylinčio dievo. Jėzus pasiūlė ne baime, bet meile paremtus santykius. Iš meilės, o ne iš baimės, turėjo kilti ir žmonių tarpusavio santykiai. Tokia buvo novatoriaus Jėzaus idėja.

O kas ištiks religiją, jeigu nebeliks dievo baimės? Kaip kunigai, Rašto aiškintojai (teologai) po to valdys religingas minias?

Niekaip jie nevaldys. Religijos ir kunigų klano turėjo nelikti. Šiandien kiekviena bemokslė davatka žino evangelijų epizodą, kaip Jėzus bizūnu vaikė šventikus iš šventyklos. Bet Jėzaus maištas prieš kunigus ir religiją - tai ne tik pasišvaistymas rimbu ir šventyklos stalų vartymas. Jo maištas iš tiesų daug gilesnis, ardantis pačius religijos pamatus.

Kas yra skaitęs evangelijų legendas, turėjo pastebėti "keistus" (religingo žmogaus akimis) Jėzaus paliepimus. Vienas tokių yra draudimas melstis viešai - gatvių kampuose ir sinagogose. Tie, kurie taip daro, jau yra atsiėmę užmokestį. Mestis reikėtų vienam, užsidarius savo kambarėlyje ir pasilikus akis į akį su mylinčiu Tėvu. Ir nereikėtų bubenti ilgų maldų, tarsi jomis būtų galima užsidirbti išganymą. Vietoj ilgų litanijų Jėzus pasiūlė trumpą maldelę, kurią dabartiniai kunigai vadina Viešpaties malda.

Kai tuos draudimus ir nurodymus parodau uoliems krikščioniams, jie visi ima psichuoti. Žiūri į savo šventąją knygą ir siunta - visai lyg buliai, pamatę raudoną skudurą. Viena arši krikščionė Naująjį testamentą pavadino "ateistų biblija" ir trenkė į stalą, kitas aršus krikščionis - "citatniku". Jis irgi "citatniką" trenkė į stalą. Įdomi buvo ir kunigo reakcija - jis tą liepimą melstis vienam kambarėlyje pavadino nesąmone. "O kaip aš koncelebruosiu mišias, užsirakinęs savo kambarėlyje?" - klausė kvailys kunigas. Tarsi Jėzus būtų kam liepęs koncelebruoti tas kvailas mišias!

Jeigu laikysimės Jėzaus nurodymų, tai nebeliks kam tas mišias kocelebruoti. Jokių šventųjų tėvų, ganytojų ir mokytojų! Nieko žemėje nevadinkite tėvu, mokytoju ar ganytoju. Tai Jėzaus draudimas. O jeigu taip, vadinasi, kunigų ir Rašto aiškintojų (teologų) luomas paneigiamas. Religija nereikalinga, ją pakeičia asmeninis kiekvieno žmogaus santykis su mylinčiu (ne kerštaujančiu) dievu. Tarpininkai nereikalingi!

Dar reikėtų pridurti, kad Jėzus buvo ir pacifistas, kovotojas su tautiniais bei religiniais prietarais, neturtingas herojus, dar ir kitus mokantis niekinti žemišką turtą. Žodžiu, tai vaduotojas, kuris norėjo žmogų matyti visiškai laisvą - netgi nuo savo paties priesaikų. Juokinga situacija: kai šiandien prisiekia prezidentai ar parlamentarai, jie deda ranką ant Biblijos, kuri draudžia... prisiekti.

Kada Jėzaus maištas pasiekė Jeruzalę, o pats maištautojas pasikėsino į pačią` švenčiausiąją šventenybę - šventyklos pinigus, kunigai nebeištvėrė ir atidavė maištininką Romos galvažudžiams. Viskas logiška. Įsivaizduokim, kad šiandien kas nors įsilaužia į Vatikano banką ir ima naikinti milijardines bažnyčios sąskaitas. Ar jam tas nuotykis pasibaigtų geruoju?

Taigi atomazga logiška - herojus negailestingai nužudomas. Mirė vaduotojas, paprastų žmonių užtarėjas, kunigų, Rašto aiškintojų (telogogų) ir fariziejų (davatkų) negailestungas kritikas. Ėjo herojus naikinti religijos, o buvo pats sunaikintas.

Tačiau tragedija tuo nesibaigė. Prasidėjo antroji dalis - šiurpi herojaus parodija.

Kaip sako legenda, dievažmogis prisikėlė.

Žinot, tikrai!.. Netgi atmetę pačią stebuklinę pasaką, turėsime pripažinti: po mirties prasidėjo antrasis Jėzaus Kristaus gyvenimas. Tai po mirties mažai kam žinomas ir neturtingas mokytojas tapo pasaulinio masto žvaigžde. Šiandien vargiai rastume žmogų, kuris nebūtų girdėjęs Kristaus vardo.

Bet jei palyginsim Jėzaus mokymą ir jo pomirtinį gyvenimą, aptiksim labai keistus dalykus. Pagal krikščionių teologus Jėzus prisikėlė su kūnu, ir tas kūnas yra krikščionių bažnyčia. Ir ką gi tas jo prisikėlęs kūnas daro dabar?

Po šeimininko mirties palaukęs kelis šimtus metų, jo prisikėlęs kūnas nedvejodamas įkuria religiją - tai, su kuo šeimininkas kovojo iki mirties. Mutavęs kūnas suvaro mokinius atgal į šventyklas, pilnas auksinių stabų. Buvęs pacifistas dabar šaukiasi keršto ir varo Europą į šventuosius karus, apginkluoja vienuolius ir pasiunčia juos plėšti bei žudyti pagonių tautų. O šiurpiausia, kad prisikėlęs gailestingojo gydytojo kūnas įsteigia šventąją inkviziciją, kuri jo vardu ir su sadistiniu polinkiu ima žaloti, iki mirties kankinti nekaltus žmones. Ginklu, apgaule ir auksu sukuriama pati žiauriausia visų laikų religija - krikščionybė.

Degraduoja ir mokymas. Viskas, kas daroma krikščionių bažnyčioje, dabar jau prieštarauja seniai nužudyto mokytojo nurodymams. Mirė gailestingas vaduotojas - prisikėlė žiaurus monstras. Tokia yra Velykų stebuklo esmė.

Kai šiandien apkvaišę krikščioniai gatvių kampuose ir stabmeldyklose ilgomis savo maldomis mini dievažmogio prisikėlimą, jie iš tiesų švenčia doro, kilnaus, drąsaus, nesavanaudžio ir prieš religiją šokusio tragiško žydų herojaus virtimą religiniu monstru.

Su Jėzaus Kristaus mutacija, piktybių garbintojai!

Įvertink straipsnį: +1 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

90 | 2017-08-23 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Serebrenikovo teatras, „neliečiamųjų“ reikalas. Esmė ne koks jis režisierius, o jo sukurta valdiškų pinigų vogimo schema. Romos popiežius ir tolerancijos triumfas. Galima būtų patikėti popiežiaus Pranciškaus nuoširdumu, jeigu Donecko morge jis nuplautų kūnus žmonių, kuriuos užmušė katalikai-unitai. Trampas plečia karinį kontingentą Afganistane. Po Talibano neįmanoma buvo gyvenimo Afganistane padaryti blogesniu, bet amerikiečiams tai pavyko. Trampui vertėtų atstatyti ten monarchiją. Skaityti toliau...
86 | 2017-08-23 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Teroro aktai Europoje įtikino Varšuvą, kad atsisakydama priimti imigrantus ji elgiasi teisingai, pasakė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro šefas Pavel Soloch, rašo austrų Krone. Lenkijos televizijos eteryje jis pasakė (Krone cituoja RIA novosti): „Iš paskutinių teroro aktų mes įsitikiname, kad ten, kur yra didelis musulmonų susitelkimas, kurie labai silpnai integruojasi – o Katalonijoje apie milijoną musulmonų – tai yra natūrali bazė teroristams“. Vien tik Cambrilse, kur sprogo sprogmenis gaminusi laboratorija ir buvo sušaudyti teroristai po teroro akto, gyvena beveik pusė milijono musulmonų. Skaityti toliau...
119 | 2017-08-23 | Lietuva | +19 -0
Algimantas Lebionka
Pamenu, pirmame kurse versdavo mokytis marksizmo-leninizmo, per prievartą. Ką per prievartą išmoksi, ne daug ką ir išmokau, bet prisimenu, kad V.Leninas kažką kalbėjo apie „kaimo idiotizmą“. Kai į valdžią Lietuvoje atėjo valstiečiai, aš supratau, kas tas „kaimo idiotizmas“. „Kaimo idiotizmas“ - tai valstiečių ir žaliųjų partija valdžioje. Ir nieko baisesnio už tą kaimo idiotizmą, o tiksliau kaimo buožių idiotizmą, būti negali. Visas kaimo idiotizmas prasidėjo nuo neištesėto vyriausio jų buožės-Karbauskio pažado visus Lietuvos vaikelius aprengti tautinėmis sermėgomis. Skaityti toliau...
110 | 2017-08-23 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Merkel tęsia rinkiminį vojažą po Vokietiją, ir pasirodo, kad ji neturi tokio žmonių palaikymo, kokį vaizduoja media-baronams priklausanti MIP. Net labiausiai liberastų nuzombintuose Vokietijos vakaruose, kur vakar lankėsi Vokietijos kanclerė Angela Merkel, ji sulaukia gyventojų pykčio dėl besitęsiančio pabėgėlių chaoso ir buvo jų nušvilpta. „Vakar vakare būnant ramioje Vakarų Vokietijos Bergisch-Gladbach miesto Konrad-Adenauer-aikštėje galėjai pagalvoti, kad patekai į Saksonijos Šveicariją“, - rašoma Pi-news. Skaityti toliau...
57 | 2017-08-23 | Kaimynai | +4 -0
Algimantas Lebionka
Šimtai tūkstančių į Vokietiją atvykusių pabėgėlių ir migrantų neturi mokyklinio išsilavinimo. Jie turi tik nežymius šansus dalyvauti darbo rinkoje, apie tai rugpjūčio 21 dieną informavo didžiausias Vokietijos dienraštis Bild. Priklausomai nuo kilmės šalies, iki 2/3 jų neturi išsilavinimo arba turi menką išsilavinimą. Tokie Federalinio profesinio švietimo instituto (BIBB) duomenys. BIBB duomenimis, 69 procentai pabėgėlių tėvynėje neturėjo profesinio išsilavinimo. Tik 13 procentų iš 2015 ir 2016 metais atvykusių pabėgėlių užsiima darbine veikla. Skaityti toliau...
313 | 2017-08-22 | Pasaulis | +11 -3
Blogeris Zeppelinusas
Yra dalykų, kuriuos šiais laikais verta žinoti. Ir geriau ne iš atpasakojimų, bet iš šaltinių lūpų. Pavyzdžiui, mūsų spauda labai jautriai ir užjaučiamai rašo apie ekstremistinės JAV negrų organizacijos Black Lives Matter veiksmus. Mat pastarieji, anot, mūsų žurnaliūgėlių bei tolerantiškų organizacijų atstovų, yra kovotojai su rasizmu bei baltųjų viršenybe aka suprematizmu. Skaityti toliau...
363 | 2017-08-22 | Pasaulis | +11 -0
Algimantas Lebionka
Sekančią dieną po po Barselonos teroro akto, per kurį žuvo 14 žmonių, virš 100 buvo sužeista, JAV portale Gatestoneinstitute.org buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Musulmonai sako Europai: vieną dieną visa tai bus mūsų.“ Žemiau pateikiu jo referatą. https://www.gatestoneinstitute.org/10748/europe-muslims-demography Strasbūro archivyskuo žodžiais, musulmonai labai gerai žino, kad šiandien jų vislumas toks, kad vieną dieną visa Europa bus jų. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-22 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
NATO kariuomenės vadas generolas Philip Breedlove, yra įsitikinęs: pabėgėliai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos yra „užmaskuotas teroristų ir nusikaltėlių judėjimas“. Tai jis pasakė Amerikos senato gynybos komitete. Jo žodžiais, Islamo valstybės (IV) teritorinė milicija maskuojasi pabėgėliais ir „plinta kaip vėžys“. Jų nariai rinksis mažiausią pasipriešinimą ir prasiskverbimo į Europą ir JAV kelią. Generolas nurodė, kad pastaruoju metu Rusija prieš IV naudoja sunkiuosius bombonešius ir „problema žymiai paaštrėjo. Skaityti toliau...
116 | 2017-08-22 | Lietuva | +7 -0
Algimantas Lebionka
Sako, Lietuvos kariuomenė dabar užsiims kova su terorizmu. Teisingai, jei yra teroristai, kur nevėkšlos pabėgėliais vadina, o Grybauskaitė ir Skvernelis čion veža, vardijas reikia gi išmokti su jais ir kautis, gana su tai burliokais-maskoliais vajavoti. Be to, viskas labai logiška: išvyko milijonas gyventojų iš Lietuvėlės, išnešė kuo greičiau ir toliau „muilą“, tai ką čia ginti, nejau pensininkus-ubagus, kurių subinės nuogos? Pensininkus gi čia atvežti amerikonai pajėgs apginti. Skaityti toliau...
93 | 2017-08-22 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje. Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Skaityti toliau...
67 | 2017-08-22 | Lietuva | +5 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
98 | 2017-08-22 | Lietuva | +12 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
219 | 2017-08-21 | Lietuva | +12 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
463 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
223 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851