Vytautas Radžvilas: „Da­bar by­ra pa­sau­li­nė neo­li­be­ra­liz­mo sis­te­ma“ (3)

Anonimusas
+ 23 - 18
Autorius: skrastas.lt
Šaltinis: http://www.propatria.lt/2018/0...
7536-09-16 (2018 m.), skaitė 538
3

Šiau­liuo­se vie­šė­jęs fi­lo­so­fas, po­li­to­lo­gas, Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys, „Vil­niaus fo­ru­mo“ at­sto­vas pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Radž­vi­las šian­die­ni­nę si­tua­ci­ją ly­gi­na su 1988 me­tais. Prieš tris de­šimt­me­čius pra­dė­jo by­rė­ti pa­sau­li­nė ko­mu­niz­mo sis­te­ma, da­bar by­ra pa­sau­li­nė neo­li­be­ra­liz­mo sis­te­ma. V. Radž­vi­las kons­ta­tuo­ja: ES jau da­bar de fac­to yra mi­ru­si, o Lie­tu­va pa­si­tin­ka iš­šū­kius neį­ti­kė­ti­nai nu­krau­ja­vu­si. Kiek­vie­nas be rim­tos prie­žas­ties iš­va­žia­vęs žmo­gus po­li­to­lo­gui yra vi­sos Lie­tu­vos pra­ra­di­mas.

Daug jaus­mo, ma­žai min­ties

V. Radž­vi­las kny­gą „Kiek kar­tų ga­li at­gim­ti tau­ta?“ pri­sta­tė tre­čia­die­nį Šiau­lių vys­ku­pi­jos pa­sto­ra­ci­nia­me cent­re. Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vo ir po­li­to­lo­gas Do­vi­las Pet­kus. Ke­liau­da­mi po Lie­tu­vą, po­li­to­lo­gai sklei­džia vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Tau­tos fo­ru­mas“ idė­ją.

Pa­sak V. Radž­vi­lo, no­rint pa­keis­ti si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je, rei­kia žmo­nių, ku­rie su­ge­bė­tų at­si­kel­ti nuo so­fos ir nuei­ti prie Sei­mo ar Vy­riau­sy­bės su pra­smin­gais ir ge­rai ap­gal­vo­tais rei­ka­la­vi­mais. To­dėl bū­ti­na kaup­ti po­li­ti­nę ga­lią rim­tiems veiks­mams, o ne už­sii­mi­nė­ti po­li­ti­ne al­che­mi­ja.

Pa­sak D. Pet­kaus, su­si­ti­ki­mų tiks­las – su­lau­žy­ti sėk­mės Lie­tu­vos ste­reo­ti­pą: iš tie­sų Lie­tu­va yra ne­te­ku­si mi­li­jo­no gy­ven­to­jų.

Ki­ta prie­žas­tis – V. Radž­vi­las yra dau­giau­siai apie Eu­ro­pos Są­jun­gą ko­men­tuo­jan­tis as­muo Lie­tu­vo­je. Eu­ro­pa spar­čiai kei­čia­si, vyks­ta di­džiu­lės trans­for­ma­ci­jos, bet po­li­to­lo­gai jau­čia vie­nos nuo­mo­nės dik­ta­tą, dis­ku­si­jos ne­bu­vi­mą, cen­zū­rą.

„Lie­tu­va pa­ma­žu bun­da, at­gy­ja vil­tis, kad pa­sku­ti­nę aki­mir­ką pa­vyks at­si­kvo­šė­ti ir iš­si­gel­bė­ti nuo lau­kian­čios už kam­po la­bai di­de­lės bė­dos – Lie­tu­vos pa­pras­čiau­siai ne­liks. Ne­ži­nia ke­lin­tą kar­tą at­si­dū­rė­me ant ne­bū­ties slenks­čio. Da­bar nuo mū­sų pa­čių pri­klau­so, ar pa­vyks nuo jo nu­tol­ti ir iš­lik­si­me, kaip tau­ta ir vals­ty­bė“, – sa­kė V. Radž­vi­las.

Kny­ga „Kiek kar­tų ga­li at­gim­ti tau­ta?“ ki­lo iš as­me­niš­kos V. Radž­vi­lo pa­tir­ties.

Fi­lo­so­fas Są­jū­džio lai­kais bu­vo ne tik ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys, bet ir koor­di­na­vo rė­mi­mo gru­pių stei­gi­mą­si vi­so­je Lie­tu­vo­je. Nors dar 1988 me­tų rugp­jū­tį rė­mi­mo gru­pės stei­gė­si sun­kiai, į pir­mus su­si­ti­ki­mus atei­da­vo ne­di­de­li drą­suo­lių bū­re­liai, spa­lio pabaigoje jau įvy­ko Stei­gia­ma­sis su­va­žia­vi­mas.

„At­ro­dy­tų, mil­ži­niš­kas lai­mė­ji­mas, bet ta­me su­va­žia­vi­me aš pir­mą kar­tą pa­ju­tau, kad kaž­kas yra ne taip. Tas „ne taip“ bu­vo sa­lės el­ge­sys. Pa­kak­da­vo ko­kiam nors de­le­ga­tui ar kal­bė­to­jui pa­sa­ky­ti skam­bią fra­zę, di­džiu­lė sa­lė sto­ja­si ant ko­jų, aud­rin­gos ova­ci­jos. Aš ir­gi at­si­sto­jau, bet po ket­vir­to ar penk­to kar­to to ne­be­da­riau, nes su­pra­tau, kad yra per daug jaus­mo ir per ma­žai min­ties.“

Pa­sak V. Radž­vi­lo, ta­po aiš­kūs du da­ly­kai: pa­vy­ko per be ga­lo trum­pą lai­ką emo­ciš­kai pa­ža­din­ti tau­tą, bet 50 me­tų oku­pa­ci­jos pa­da­rė sa­vo – so­vie­tų im­pe­ri­ja mė­gi­no iš­trin­ti tau­tos ir vals­ty­bės są­mo­nę iš at­min­ties, per­dir­bi­nė­jo į pa­vyz­din­gus pi­lie­čius.

V. Radž­vi­las sa­ko, jog dau­ge­lis nu­stem­ba iš­gir­dę, kad klau­si­mas, ar esa­me tau­ta, yra at­vi­ras.

„Daug kas ma­no: jei­gu žmo­nės kal­ba sa­vo kal­ba, dai­nuo­ja dai­nas, tu­ri sa­vo va­di­na­mą­ją kul­tū­rą, jie yra tau­ta. Anaip­tol. So­cia­li­niai moks­lai griež­tai ski­ria et­no­sus ir tau­ty­bes nuo tik­rų tau­tų. Tik­ra tau­ta pir­miau­sia yra ypa­tin­ga po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos for­ma, – sa­kė po­li­to­lo­gas. – Mes ta­po­me tau­ta nuo vys­ku­po M. Va­lan­čiaus pro­jek­to, ku­ris ga­lu­ti­nę iš­raiš­ką įgi­jo J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir jo bend­ra­žy­gių įkvėp­ta­me tau­ti­nia­me at­gi­mi­me. Atė­jo su­pra­ti­mas, kad esa­me ne šiaip lie­tu­via­kal­biai bau­džiau­nin­kė­liai, bet ga­li­me bū­ti tik­ra tau­ta, tu­rė­ti sa­vo vals­ty­bę. Jo­kia tau­ta ne­su­ku­ria vals­ty­bės, jei­gu neį­gy­ja tam rei­ka­lin­gos tau­ti­nės ir po­li­ti­nės są­mo­nės.“

V. Radž­vi­las pa­ly­gi­no: kur­dai, ka­ta­lo­nai ne­su­kū­rė sa­vo vals­ty­bių.

Tra­pūs pa­ma­tai

Vals­ty­bės at­kū­ri­mas, pa­sak V. Radž­vi­lo, bu­vo daug svar­bes­nio įvy­kio re­zul­ta­tas: Są­jū­dis bent da­lį mū­sų trum­pam vėl bu­vo pa­ver­tęs tau­ta, tu­rin­čia ko­lek­ty­vi­nę va­lią. Kai im­pe­ri­ja by­rė­jo, mes ži­no­jo­me, ko no­ri­me, ir ko sie­kia­me.

„At­kū­rė­me vals­ty­bę lai­min­gai su­si­klos­čius ap­lin­ky­bėms, bet tai bu­vo leng­viau­sia dar­bo da­lis. Es­mi­nis klau­si­mas bu­vo, ar mes pa­jėg­si­me vals­ty­bę ne tik pa­skelb­ti, dek­la­ruo­ti, o su­kur­ti? Apie 1 mi­li­jo­nas iš­vy­ku­sių lie­tu­vių reiš­kia, kad iš es­mės tai ne­pa­vy­ko.“

Kad ne­pa­vyks, V. Radž­vi­las sa­ko pa­ju­tęs jau Są­jū­džio su­va­žia­vi­me, vė­les­ni įvy­kiai įsi­ti­ki­ni­mą tik su­stip­ri­no.

„Aš ma­čiau, kaip prieš pir­muo­sius rin­ki­mus į so­vie­tų de­pu­ta­tų su­va­žia­vi­mą Mask­vo­je bu­vo žmo­nių, ku­rie atei­da­vo į Są­jū­dį ir ženg­da­mi per slenks­tį nu­siim­da­vo ke­pu­rę. Bet rei­kė­jo juos pa­ma­ty­ti, kai jie ta­po tais de­pu­ta­tais. Ma­žai kas ži­no, kad 1989 me­tų va­sa­rą Są­jū­dis bu­vo bai­sio­je kri­zė­je, net iš es­mės ne­vyk­da­vo ta­ry­bos su­si­rin­ki­mai, nes de­pu­ta­tai ne­ras­da­vo lai­ko atei­ti, ne­bū­da­vo kvo­ru­mo. Iš­gel­bė­jo ge­nia­li idė­ja – Bal­ti­jos ke­lias.“

V. Radž­vi­las sa­kė jau 1989 me­tų va­sa­rą nu­ta­ręs, jog ne­taps, nors tu­rė­jo vi­sas ga­li­my­bes, at­ku­ria­mo­sios Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos na­riu.

„Pa­si­rin­ki­mas bu­vo la­bai pa­pras­tas: ga­lė­jau tap­ti Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ru, bet po to ne­ži­nia, ką veik­ti, ir grum­tis dėl iš­li­ki­mo va­di­na­mo­jo­je po­li­ti­ko­je, ar­ba grįž­ti ir dirb­ti tai, ką su­ge­bu, mo­ky­ti stu­den­tus ir ra­šy­ti kny­gas.“

Pa­sak V. Radž­vi­lo, bu­vo ma­ty­ti, kad Lie­tu­vos vals­ty­bė sta­to­ma ant la­bai tra­pių pa­ma­tų.

Kad ne­bus sau­gu, V. Radž­vi­lui ta­po aiš­ku dar 2001 me­tais, kai griu­vo Niu­jor­ko dvy­niai. Abe­jo­nių ne­li­ko po Ru­si­jos ir Gru­zi­jos ka­ro, ku­rio me­tu Va­ka­rų vals­ty­bės el­gė­si „tie­siog nie­kin­gai“. Pas­ku­ti­nė abe­jo­nė iš­ny­ko po 2014 me­tų Ru­si­jos ir Uk­rai­nos ka­ro.

„Jo­kių tvir­tų sau­gu­mo ga­ran­ti­jų ne­tu­ri­me. Tai įro­dy­ti be ga­lo leng­va. Jei mes bū­tu­me lai­ko­mi iš tie­sų tvir­tais ir ger­bia­mais NA­TO na­riais, Bal­ti­jos ša­ly­se sto­vė­tų ne sim­bo­li­niai ba­ta­lio­nė­liai, pa­tru­liuo­tų ne ke­li lėk­tu­vai, o se­niai bū­tų su­telk­tos rim­tos pa­jė­gos.“

Ne­pa­jė­gia­me su­si­telk­ti

Pa­sak V. Radž­vi­lo, kri­te­ri­jus, lei­džian­tis su­pras­ti, kad vals­ty­bė yra tik­ra ir gy­vy­bin­ga, yra de­mog­ra­fi­nė di­na­mi­ka. Lie­tu­va pa­si­tin­ka iš­šū­kius neį­ti­kė­ti­nai nu­krau­ja­vu­si.

„Di­džio­ji da­lis vi­suo­me­nės ir net val­dan­ty­sis eli­tas ne­tu­ri tau­ti­nės ir vals­ty­bi­nės są­mo­nės. Jei kal­bi su pi­lie­čiu ir sa­kai, kad Lie­tu­vo­je blo­gai, jis ga­li at­sa­ky­ti: tau vai­de­na­si? Pa­si­žiū­rėk, kaip su­tvar­ky­ti mies­tai, žmo­nės pui­kiau­siai ap­si­ren­gę, kiek ma­ši­nų. Ma­no at­sa­ky­mas la­bai pa­pras­tas: pa­va­žiuo­ki­te nuo Vil­niaus cent­ro 5 km į vie­tą, ku­ri va­di­na­si Vil­niaus oro uos­tas ir pa­žiū­rė­ki­te, kas ten vyks­ta: lie­tu­vai­čių mi­nios, ku­rios ke­liau­ja iš Lie­tu­vos.“

V. Radž­vi­lui kiek­vie­nas be rim­tos prie­žas­ties iš­va­žia­vęs žmo­gus yra vi­sos Lie­tu­vos pra­ra­di­mas.

„No­rint taip mąs­ty­ti, rei­kia tu­rė­ti tau­ti­nę są­mo­nę, ku­ri pa­ke­lia mąs­ty­mą į ki­tą su­vo­ki­mo lyg­me­nį, ku­rio es­mė nie­ko ne­ver­tin­ti ir ne­ma­tuo­ti sa­vo as­me­ni­ne ge­ro­ve. Iš­tau­ti­ni­mas, iš­vals­ty­bi­ni­mas tuo ir pa­si­reiš­kia, kad ne­pa­jė­gia­me su­si­telk­ti, kad te­su­ge­ba­me rink­tis in­di­vi­dua­laus iš­si­gel­bė­ji­mo stra­te­gi­ją.“

Pa­sak V. Radž­vi­lo, tuo Lie­tu­va ski­ria­si nuo Veng­ri­jos ir Len­ki­jos: šios ša­lys plūs­ta­mos dėl to, kad ne­no­ri bū­ti iš­si­vys­čiu­sių Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių eko­no­mi­ne ko­lo­ni­ja – jų vy­riau­sy­bės ap­mo­kes­ti­no už­sie­nio ban­kus.

V. Radž­vi­las sa­ko, kad per 50 me­tų Lie­tu­vo­je iš­siug­dy­tas ver­go men­ta­li­te­tas per da­bar­ti­nius 30 me­tų tik su­stip­rė­jo.

„To­dėl ne­rei­kia ste­bė­tis, kad nyks­ta­me, bet tai ne­reiš­kia, kad tu­ri­me keik­ti tik val­džią. Len­kai, veng­rai de­monst­ruo­ja, tu­ri tai, kas va­di­na­ma ko­lek­ty­vi­ne po­li­ti­ne va­lia. Mū­sų pro­tes­to for­mos: rau­do­ji­mas vir­tu­vė­se ar­ba ano­ni­mi­niai ko­men­ta­rai po­rta­luo­se.“

Nau­ja per­tvar­ka

V. Radž­vi­lo aki­mis, da­bar su­grį­žo 1988 me­tai. Lai­ko­tar­pis, kai by­rė­jo pa­sau­li­nė ko­mu­niz­mo sis­te­ma. Da­bar by­ra pa­sau­li­nė neo­li­be­ra­liz­mo sis­te­ma. Jei pa­sau­li­nės ko­mu­niz­mo sis­te­mos cent­ras bu­vo So­vie­tų są­jun­ga, pa­sau­li­nės neo­li­be­ra­liz­mo sis­te­mos cent­ras yra JAV.

Po­li­ti­ku, ku­ris pa­skel­bė da­bar­ti­nę per­tvar­ką, V. Radž­vi­las įvar­di­ja D. Trum­pą.

„Jis lai­ko­mas kvai­liu, šmei­žia­mas. Ne­sa­kau, kad yra to­bu­ly­bė, bet ly­giai taip pat ka­dai­se bu­vo puo­la­mas M. Gor­ba­čio­vas. D. Trum­pas pa­na­šiai, kaip ka­dai­se M. Gor­ba­čio­vas, su­pra­to, kad pa­sau­li­nės neo­li­be­ra­lios re­vo­liu­ci­jos pro­jek­tas, ku­rio va­ro­mo­ji jė­ga yra JAV, yra neį­gy­ven­di­na­mas. Pir­miau­sia to­dėl, kad at­si­ra­do to­kie ga­lios cent­rai, kaip Ki­ni­ja, dar svar­bes­nė prie­žas­tis – JAV ši­to pro­jek­to ne­ga­li pa­kel­ti dėl tų pa­čių prie­žas­čių, kaip so­vie­tai – neįs­ten­gia eko­no­miš­kai.“

Pa­sak V. Radž­vi­lo, šis per­vers­mas su­kė­lė „ne­re­gė­tą įsiū­tį vi­suo­se glo­ba­lis­tų sluoks­niuo­se“. Eu­ro­po­je ryš­kė­ja ten­den­ci­ja nu­trauk­ti san­ty­kius su JAV.

„Pa­pil­do­mas veiks­nys – vi­so­je Eu­ro­po­je pra­si­dė­jo tai, kas vy­ko de­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je pas mus, pa­ki­lo tau­ti­nio vals­ty­bi­nio iš­si­va­da­vi­mo ban­ga. Va­di­na­mų­jų po­pu­lis­tų per­ga­lės Eu­ro­po­je reiš­kia, kad at­si­ra­do Są­jū­džiok ana­lo­gai, ku­rie pa­sa­kė, kad ES, kaip glo­ba­lis­ti­nis pro­jek­tas, ku­ris tar­nau­ja ati­tin­ka­mai trans­na­cio­na­li­nėms kor­po­ra­ci­joms, mums ne­rei­ka­lin­gas.“

Pa­sak V. Radž­vi­lo „ra­di­ka­li de­ši­nė“ yra ne po­li­to­lo­gi­nė sa­vo­ka, o eti­ke­tė. Ra­di­ka­lų, ekst­re­mis­tų eti­ke­tės bu­vo kli­juo­ja­mos ir są­jū­die­čiams.

Ne­pag­ra­žin­ta diag­no­zė

V. Radž­vi­las kons­ta­tuo­ja: ES jau da­bar de fac­to yra mi­ru­si. Pa­ly­gi­ni­mui pa­tei­kia So­vie­tų są­jun­gos pa­vyz­dį: po pu­čo Mask­vo­je nie­ko ypa­tin­go ne­be­vy­ko, nes vals­ty­bė bu­vo mi­ru­si dva­siš­kai ir po­li­tiš­kai. Su Eu­ro­pa, jo nuo­mo­ne, vyks­ta tas pa­ts ir spar­tė­jan­čiu grei­čiu: rin­ki­mai Šve­di­jo­je, lapk­ri­čio 11 die­nos Len­ki­jos re­fe­ren­du­mas.

„Es­mė – Len­ki­jos įsta­ty­mų vir­še­ny­bė prieš ES. Ši­tą jau ma­tė­me, kai 1988 me­tais es­tai pir­mie­ji pa­sa­kė, kad Es­ti­jos įsta­ty­mai yra vir­šes­ni už So­vie­tų są­jun­gos. Jei esi po­li­to­lo­gas, su­pran­ti, kad tai yra pa­bai­ga.“

Blo­gė­jant ES vir­šū­nių ir Ame­ri­kos san­ty­kiams, V. Radž­vi­las įžvel­gia des­pe­ra­tiš­kų mė­gi­ni­mų iš­si­gel­bė­ti ga­li­my­bę.

„To­dėl virš mū­sų pa­ki­bo nau­ja grės­mė, ku­rią vaiz­džiai įvar­dy­siu Mer­kel-Pu­ti­no pa­ktas. For­muo­ja­si Pa­ry­žiaus-Ber­ly­no-Mask­vos ašis, o tai reiš­kia, kad neiš­ven­gia­mas geo­po­li­ti­nių įta­kos zo­nų per­si­skirs­ty­mas. Tai reiš­kia, kad va­lan­do­mis Lie­tu­vo­je di­dė­ja ti­ki­my­bė, kad bū­si­me grą­žin­ti į Ru­si­jos įta­kos zo­ną, ne­bū­ti­nai tie­sio­gi­nės oku­pa­ci­jos for­ma.“

V. Radž­vi­las nu­ma­to, kad grei­čiau­siai bent pir­muo­ju lai­ko­tar­piu Lie­tu­vo­je tu­rės bū­ti Ru­si­jai drau­giš­ka vy­riau­sy­bė, bur­no­jan­tys prieš Ry­tų kai­my­ną bus nu­til­dy­ti. Ar tai baig­sis tie­sio­gi­ne anek­si­ja, ar ne, pri­klau­sys nuo to, kaip klos­ty­sis ES rei­ka­lai – da­bar ga­li­ma tik spė­lio­ti.

„Kiek­vie­nu at­ve­ju mes at­si­du­ria­me pil­ko­jo­je zo­no­je. Ši­ta­me kon­teks­te rei­kia su­pras­ti ir vyk­sian­čius Pre­zi­den­to rin­ki­mus. Vyks­ta in­ten­sy­vios paieš­kos to­kio Pre­zi­den­to, ku­ris ši­tą pa­ktą pa­lai­min­tų ne­prieš­ta­rau­da­mas. Tu­rė­ki­te tai gal­vo­je“, – įspė­jo V. Radž­vi­las.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo­lai­ki­nės ES pa­grin­di­niai po­li­ti­niai vei­kė­jai yra eu­ro­ko­mu­nis­tai. Bu­vęs Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jo­se Ma­nue­liui Bar­ro­so bu­vo Por­tu­ga­li­jos kom­par­ti­jos ly­de­ris, Eu­ro­pos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rė Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni – Ita­li­jos ko­mu­nis­ti­nio jau­ni­mo ly­gos, Ita­li­jos „kom­so­mo­lo“, pir­mo­ji sek­re­to­rė.

Pak­laus­tas, ar ne per daug pe­si­miz­mo, V. Radž­vi­las sa­kė, kad pro­fe­sio­na­lus po­li­to­lo­gas tu­ri dirb­ti sa­vo dar­bą taip, kaip tai da­ro gy­dy­to­jas, ne­pag­ra­žin­ti diag­no­zės.

„Pa­gal eko­no­mi­nius, so­cia­li­nius iš­si­vys­ty­mo pa­ra­met­rus, emig­ra­ci­jos mas­tus, mes esa­me ES ly­de­riais blo­gą­ja šio žo­džio pra­sme. Tai yra šal­tas, sau­sas fak­tas.“

Pa­sak V. Radž­vi­lo, tai, kad vers­li­nin­kai ma­siš­kai įsi­ve­ža dar­bo jė­gą, ro­do, kad esa­me iš­mirš­tan­ti vi­suo­me­nė. Prob­le­mos spren­di­mą to­kiu bū­du po­li­to­lo­gas va­di­na M. Sus­lo­vo pla­nu: Lie­tu­va bus, bet be lie­tu­vių.

Parengė Živilė Kavaliauskaitė

56% Plius 56% Plus
44% Minus 44% Minus
23   18
Komentarai: 3
3. Šturmuotojas 2018-09-19 18:33:13

Yra sena patarlė kai ateis juodas džiungaras iš afrikosm, tai senas  priešas, ryžas rusas bus kaip brolis labasams.O šie įvykiai neužkalnų  .Tarp tų , naujų žmogaus genetikų - išprotėjusių rasių gerintojų, yra ir Europos komisaras Vytenis Andriukaitis, kuris 2016 metų vasarą prašneko apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“.
Europos komisaras Vytenis Andriukaitis, kuris 2016 metų vasarą prašneko apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“.Michel Arrion pasakė, kad „Europos gyventojų senėjimas“ reiškia, kad kontinentas turi atsidaryti afrikiečių migracijai. Pasiuntinio žodžiais, „reikia reguliuojamos pagalbos imigracijai iš Afrikos“. Tokius pareiškimus Arrion jau buvo daręs 2015 metais. Jis tada sakė, kad kontinentui reikia „šviežio kraujo“, o imigracija „didina gamybos faktorių judėjimą, ypač darbo, ypač Europoje“. Michel Arrionas kalba apie „šviežią kraują“, tarytum būtų žmogaus genetikos specialistas.

0 0
2. Na tai Radzvilai 2018-09-18 10:01:16

Kai sulauksi JAViniu demokratijos neseju, tada jau galesi atsipusti. Galvojau, kad zmogus protingesnis,- o daba tik rusai puola, "okupacija" , kurios vaisius pats propiesorius ir visas, buves, isvogtos Lietuvos grebuvis. O apie tautos apsisprendima jis pamirso ? Pamirso ka dave smetonine valdzia paprastiems zmonems ? Nepamirso itraukti i okupacijos metus vokieciu ir lenku uzgrobimus ? Menkas toks zmogelis kuris pasakes A neistaria B ir tuom tik sutirstina spalvas, o neparodo kur tikrasis pulinys.

21 0
1. ada 2018-09-16 11:20:08

Nesu  prof. V.Radzvilo gerbeja, bet isdestytos mintys yra geros, nors netruksta jo straisnyje rusofobijos. Kaip profesorius turetu tai isisamoninti ir mums eiliniams aiskiai ir nuosirdziai tai isdestyti.

3 2

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI
M. Puidokas reikalauja socialinės apsaugos ir darbo ministro paaiškinimų dėl įtarimų keliančio įvaikinimo atvejo (video)
Pateikiame situacijos apie mergaitės įvaikinimą įtėviams iš Naujosios Zelandijos išaiškinimą
Paneigimas: informacija apie skubiai įvaikinamą mergaitę porai iš Naujosios Zelandijos – klaidinanti
Seimas pritarė už 308mln. SGD laivo-saugyklos išpirkimui
Po svarstymo pritarta antialkoholinių variklio užraktų įteisinimui
Vyriausybės kanceliarija nagrinėja sudėtingą klausimą
Arvydas Juozaitis. „Kručinskų drama - sapnuojame košmarišką karinio komunizmo sapną? Ne - tai tikrovė“ (5)
Savaitgalis su lėkšte sriubos badaujančiai Lietuvai ir Briuselio girtuokliu Junkeriu (3)
Advokatas prof. Stanislovas TOMAS: Lietuvos ministrai yra verti mirties (1)
Veryga pažadėjo apie 2,5 mln eurų alkoholizmu sergantiems žmonėms (2)
ŽEIT tyrimas dėl Deimantės Kedytės?
Justina Gafurova. Vaikų grobimo verslas (3)
Ramūnas Alaunis. Hibridinis karas prieš LVŽS vyriausybę
Čia tai bent. "Pagrindiniai Lietuvos patriotai" tarnauja Kremliui?
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu (2)
Kristina Stanevičiūtė. Super-herojai išgelbės Lietuvos vaikus?..
Mindaugas Puidokas: Didžiuojuosi Kručinskų šeimos pilietine drąsa!
Politologas: Vilnius mano, kad pats žodis "Maskva" gali sutraiškyti Lietuvą
NATO ir JAV bazės nėra „užsienio valstybės karinės bazės“ (1)
N16+ Pasakų poveikis Tautos charakteriui (1)
Iš įvykio vietos: Kalėdinė Šmėkla klajoja po Austėjos L. darželius (1)
Kručinskų šeimos pareiškimas (3)
Ministre L. Kukuraiti, neprisidenginėkite moterimis, atsakykite į paprastus klausimus
R. Juknevičienė panikoje: Strekoza 2. Kur vyriausybės nariai? (1)

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI