Trys mitai ir trys tiesos apie Valdžią

Autorius: Anno Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-05-22 23:36:24, skaitė 239, komentavo 0

Trys mitai ir trys tiesos apie Valdžią

Tai yra įžangą  į  M . Chazino ir S. Ščeglovo knygą  "Laiptai į dangų"

Trys mitai ir trys tiesos apie Valdžią

Ką mes, XXI amžiaus gyventojai, žinome apie Valdžią? Lyg ir  viską kas atrodo reikalinga: „valdžios ne duoda, valdžią paima“, „politika yra purvinas reikalas, sąžiningam žmogui ten nėra ko veikti“, „viskas pas juos ten prigriebta, visur savi žmonės“.

Tie, kurie savo laiku prisiskaitė liberastinės spaudos, turi labiau detalesnį supratimą  apie Valdžią. Piliečiai (akcininkai) demokratiškai renka prezidentą (direktorių valdybą), kuris valdo valstybės (korporacijos) išteklius tų pačių piliečių (akcininkų) naudai. Valdžios šaltiniu priimta laikyti „visą daugianacionalinę liaudį“, būdą, kuriuo ji perduodama konkretiems asmenims - „demokratiniais rinkimais“, o jos pagrindinių uždavinių - rūpintis paprastais žmonėmis, paskiriant kompetentingus profesionalus į atsakingus postus, kad protingai naudotu biudžeto lėšas.

Realiame gi gyvenime mūsų liberastinis skaitytojas, žinoma, susiduria su visiškai kitokia šito dalykėlio santvara. Į jo šalies prezidentus (net nesvarbu, Rusija tai, Jungtinės Valstijos ar Prancūzija) išrenka iš anksto suderintus elito viduje personažus (Rusijoje tai yra tiesioginiai "įpėdiniai“, Vakaruose paeiliui besikeičiantys "kairieji" ir "dešinieji"). Prezidentai į pagrindines pareigybes paskiria savo žmones (ir tie, savo ruožtu, savo pavaldinius). Biudžetai tratinami vadovaujantis klanine valdininkų priklausomybe - valstybinius užsakymus gauna reikiamos  įmonės. Lygiai tą patį daro didžiųjų korporacijų vadovai: paskiria reikalingus žmones į atsakingas vietas ir išnaudoja žymią biudžeto dalį asmeniniams interesams. Šiame realiame gyvenime Valdžia labiau panaši į urvą prikrautą lobių, įėjimas į kurį pasiekiamas tik išrinktiesiems.

Nepaisant to, į klausimą: „Iš kur imasi Valdžia?“ - mes atsakome kaip iš parašyto: „Valdžia ne duodama, Valdžią paima“. Atsakome, nes nuo vaikystės esame iškalę  šį pirmąjį Valdžios mitą - ir toliau netikime savo pačių akimis, nesvarbu, kiek kartų jos liudytu priešingai.

Tuo tarpu Napoleono nugalėtojo, imperatoriaus Aleksandro I valdžia prasidėjo nuo frazės „Gana būti vaikėzu, eikite ir karaliaukite!” Didysis Leninas pateko į Rusiją  1917 m. balandžio mėnesį „užplombuotame vagone“ Vokietijos generalinio štabo leidimu. Niekam nežinomas Billas tapo tuo pačiu Geitsu itin palankaus IBM užsakymo dėka. Ir netgi demokratas Jelcinas pradėjo karjerą kaip kandidatas į TSKP CK Politbiuro narius ! Nepriklausomai nuo to, kokį įžymų valdovą pasirinktumėt, kiekvienas pasiekė savo valdžią ne tiek savo pastangomis, kiek gavęs ją (žinoma, už kai kuriuos nuopelnus) iš ankstesnių valdovų.

Taigi, čia yra pirmoji tiesa apie Valdžią, kurios niekada neperskaitysite liberastinėje spaudoje. Valdžią ne paima, Valdžią duoda. Vienintelis būdas įgyti Valdžią yra gauti ją iš kitų žmonių; Karalius yra tas, kuriam paklustama, o ne tas ant kurio uždėta karūna.

Bet ar reikia stovėti eilėje prie Valdžios? Juk, „politika yra purvinas reikalas, sąžiningas žmogui nėra ko ten veikti“? Tegul jie viršuje dalijasi Valdžią , o apačioje niekas nesutrukdys žmogui realizuoti save savo profesijoje ar privačiame versle. Valstybinis sektorius - dar ne visa ekonomika, pardavinėk savo produktą ar įgūdžius laisvojoje rinkoje ir būki aukščiau visa to!

Kaip jūs tikriausiai jau atspėjote, tai yra antras Valdžios mitas. Realiame pasaulyje nėra jokios „laisvosios rinkos“, tačiau yra mokesčiai, licenzijos, profsąjungos ir - svarbiausia! - konkurentai, su savo advokatais („civilizuotose“ šalyse) ir su ryšiais jėgos struktūrose (mažiau „civilizuotose“). Tame realiame pasaulyje žmogui, kuris nenori „įsitraukti į politiką“ (tai yra dalyvauti Valdžioje), iš tikro veikti nėra ko. Maksimumas , kurį jis gali pasiekti, yra labai gerai apmokamo profesionalo padėtis pas jauniausiąjį tikrosios Valdžios atstovą (samdomas vadybininkas). Aukščiau yra stiklinės lubos, už kurių patenkama tik su šeimininkų leidimu. Kad užsidirbti pragyvenimui pakanka būti profiliuotu specialistu; tačiau norint įgyvendinti rimtą projektą (padaryti mokslinį atradimą, išleisti naują produktą, sukurti įžymią firmą) - reikia būti dar ir politiku. Palyginkite „Windows„ išradėjo Bilo Geitso ir web naršyklės išradėjo Marko Andriseno likimus (jei tokį dar iš vis prisimenate).

Amerikiečių sociologas Džefris Pfeferis pateikia dar brutulesnį Valdžios svarbumo pavyzdį. Nepaisant to, kad pirmieji tam tikros ligos (vėliau pavadintos AIDS) perdavimo kraujo perpylimo metu požymiai buvo pastebėti jau 1981 m. gruodžio mėn., perėjimas prie visiško donorų testavimo baigėsi Jungtinėse Valstijose tik 1985 metais. Ketverių metų prireikė tam, kad įveikti politinį kraujo bankų pasipriešinimą, kurie nenorėjo išlaidauti brangiems tyrimams ir atbaidyti donorus testavimu:

„Priešpriešos tarp mokslininkų ir kraujo bankų savininkų negalima buvo pavadinti lygiaverte kova. Kraujo bankų savininkai tobulai buvo įvaldę įvairias tarpasmeninio poveikio technologijas ir buvo labai iškalbingi. Juk pats šios pramonės šakos egzistavimas priklausė nuo gebėjimo įtikinti donorus paremti tokias organizacijas kaip Amerikos Raudonasis Kryžius. Kraujo bankai ir kitos susijusios su jais  organizacijos turėjo ilgametę patirtį dirbant su žiniasklaida ir ne mažesnę - su valdžios struktūromis Vašingtone, ypač su sveikatos priežiūros sferos valstybinėmis įstaigomis. Mokslininkai ir epidemiologai manė, kad tiesa triumfuotu, jei duomenys, kuriuos jie surinko, būtų pateikti įtikinamai. Tačiau iš pat pradžių jų įtaka buvo per silpna, kad galėtų įveikti priešininkus ir pakeisti kovos su AIDS politiką. Priešingai, donorų pramonės atstovai ieškojo ne argumentų, o sąjungininkų (išskirta mūsų. - Aut.)“ [Pfeffer, 2007, p. 23].

Viso to pasekoje per tuos metus daugybė tūkstančių žmonių užsikrėtė mirtinu virusu ir mirė vėlesniais metais. Tokia buvo kaina mokslininkų nenorėjo užsiimti „purvinu reikalu“, t.y.  politika. Panaši ir tam tikra prasme dar baisesnė istorija įvyko mūsų šalyje (Rusija, autoriai rusai). Trybinėinė mokslinė inteligentija, troškdama „laisvės“ ir „demokratijos“ ir faktiškai sutriuškinusi TSKP valdžią,  dėl demonstratyvaus "švaruoliškumo", nenoro teptis, atsisakė nuo realaus darbo Valdžioje - ir praktiškai vienos kartos akyse beveik visiškai išnyko.

Todėl perversime mitą, kad išsiaiškintume antrąją tiesą apie Valdžią. Valdžia yra pats svarbiausias dalykas pasaulyje, ir norint pasiekti sėkmę,  žmogus pirmiausia turi būti politiku. Žmonių nedomina jūsų kvalifikacija ar jūsų idėjos; juos domina tai, ką jie iš to turės. Išaiškinti tai jiems (tegul ir neteisingai) - politiko darbas, o ne specialisto.

Žinoma, jūs ir patys nujautėte, kad realiame pasaulyje buti politiku yra labai naudinga. Bet ar įmanoma įtikinti šio pasaulio galinguosius pasidalinti savo Valdžia? Galų gale, „jie juk ten viską sugriebę,  visur savi žmonės“? Generolo sūnui niekada nelemta tapti maršalu, nes pas maršalus taip pat yra sūnūs; geroms pareigoms užimti ar gauti didelį užsakymą visada yra eilė „savų“, ir iš išorės niekaip nepateksi. Nejaugi ta, atrodanti savaime suprantama formuluotė - yra trečiasis Valdžios mitas? Taip, būtent tai. Realiame pasaulyje neegzistuoja neriboti ištekliai: jums trūksta tūkstančio dolerių, milijardieriui - milijardo. Lygiai taip pat pas bet kurį valdovą visada yra deficitas patikimų žmonių. Tai tik iš šalies visi "savi” atrodo kaip ištikimi bendražygiai; patys valdytojai  vertina situaciją kur kas realistiškiau. „Aplink išdavystė, bailumas ir apgaulė“, „draugas Stalinas savo rankose sukoncentravo neaprėpiamą valdžią...“ - taip jie charakterizuoja „savus“ žmones, kada išdrįsta pripažinti tiesą.

Mes priartėjome prie trečiosios, labiausiai saugomos tiesos apie Valdžią.

Viskas ten pas juos kybo ant plauko, ir patikimi žmonės - aukso vertės. Tačiau, priešingai nuo dviejų ankstesnių tiesų, prisipažinti trečiąją tolygu mirčiai. Juk valdžia pirmiausia remiasi tuo, ar esate pasiruošę jai paklusti. O kas norės paklusti valdovui, kuris turi mažai ištikimų šalininkų? Prisipažinti tame , kad bendražygiai  yra nepatikimi ir ne kažin kokie, reiškia iškart netekti valdžios.

Štai kodėl jūs esate tokie įsitikinę , kad „pas juos viskas prigriebta, kontroliuojama“. Valdžia  turi pakankamai išteklių, kad priverstu jus taip galvoti (tam ji ir yra Valdžia), ji turi svarią priežastį, kad tai daryti. Valdovo pavaldinys gali būti bet koks išdavikas ir bailys, bet iš išorės jis turi atrodyti “savas” kaip nulietas, kuriam atleidžiamos bet kokios nuodėmės. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad kartą patekęs į Valdžią, žmogus tampa „nepaskandinamas“, o visas reikalas tame, kad net jei jis pats yra visiška menkysta, jis vis tiek turi likti Valdžioje, kitaip jos reputacijai iškils grėsmė. „Neišduoti savų“ - tai ne valdovo asmeninis kilniadvasiškumas, bet pagrindinė jo išgyvenimo sąlyga.

Ir dabar paskutinė, ir pati karčiausia tiesa. Mes pakankamai žinome apie žmones ir Valdžią, kad galėtume pasakyti, kas nutiks toliau. Perskaitę ankstesnes pastraipas, tik dar stipriau įtikėsite trimis mitais, lengvai sugalvoję sau kokius nors argumentus, kad galėtumėte atmesti tris tiesas. Tam yra dvi priežastys, ir kiekvienos jų būtų daugiau nei pakankamai. Visų pirma, visa jus supanti Valdžia remiasi ir yra paremta taip pat šiais mitais, todėl ir palaiko juos visomis priemonėmis (kurių ji turi daug daugiau nei jūs). Antra, jūs patys norite tikėti šiais trimis mitais, nes jie juk taip gerai paaiškina, kodėl jūs elgiatės teisingai , laikydamiesi kuo toliau nuo Valdžios. Bet jei trys perskaitytos tiesos privertė jus susimąstyti - o galbūt kažkas tame yra? - tada mūsų knyga nebus jums tuščiu pasiskaitymu.

Tada jūs iš tikrųjų esate mūsų Skaitytojas, ir  mes - Teoretikas ir Praktikas - esame pasiruošę pradėti su jumis rimtą pokalbį apie Valdžią, karjerą ir pasaulinį elitą.

С.  И. Щеглов, М.  Л. Хазин. «Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите»

Knygą galite pakaityti ir atsiusti  Šaltinis čia