Baltoji rasė turi būt sunaikinta!

Autorius: Anonimusas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-07-31 07:03:55, skaitė 800, komentavo 12

Baltoji rasė turi būt sunaikinta!

Už tai kas buvo padarytą žydams antrojo pasaulinio karo metu lietuvių žydšaudžių tauta turi išnykti, sunaikint reikia švedus, nes jie rėmė Hitlerį aprūpindavo nacius metalais ir kitomis naudingomis iškasenomis reikalingomis karo pramonei. Apie vokiečius – jų prakeikta tauta turi būt nušluota nuo žemės paviršiaus. Turi būt sunaikinti netgi rusai, nors ši tauta įdėjo didžiulį naikinant fašistas, dėl to kad slavai, o tarp jų rusai, – labiausiai nepaklusni tauta pasaulyje.

Nepaklusni ji dėl savo psichinių ir protinių sugebėjimų, sudėtų daugelio protėvių kartų, genų, kurie nepaklūsta perdirbimui. Slavą, rusą, galima sunaikinti, bet niekada negalima pavergti. Štai kodėl šita sėkla turi būti likviduota, o pirmai pradžiai – ženkliai sumažintas jų skaičius. Aplamai už Holokaustą turi užmokėt visos baltos tautos. Kad atitaisyti skriaudą padarytą antrojo pasaulinio metu ir žemės planetoje visa baltoji veislė turi būt sunaikinta.

CHABADO PLANAI RUSIJAI

1. Mūsų speciali taktika kovos su raudonai-rudais (o visi slavai – raudonai-rudi), dėl savo uždarumo, yra slaptos žinios. Pagrindinį kovos smaigalį mes nukreipsime prieš slavus, išskyrus atskalūnus, susigiminiavusius su žydais per bendrus interesus. Tiesa, šiuos „susigiminiavusius“ mes po to, po jų panaudojimo savo tikslams, išimsime iš mūsų bendruomenės.

Slavai, o tarp jų rusai, – labiausiai nepaklusni tauta pasaulyje. Nepaklusni ji dėl savo psichinių ir protinių sugebėjimų, sudėtų daugelio protėvių kartų, genų, kurie nepaklusta perdirbimui. Slavą, rusą, galima sunaikinti, bet niekada negalima pavergti. Štai kodėl šita sėkla turi būti likviduota, o pirmai pradžiai – ženkliai sumažintas jų skaičius.

2. Mūsų kovos būdai bus ne kariniai, o ideologiniai ir ekonominiai panaudojant jėgos struktūras, aprūpintas pačiais naujausiais ginklais fiziniam maištaujančiųjų numalšinimui su dar didesniu žiaurumu, negu tai buvo padaryta 1993 metų spalį sušaudant Rusijos Aukščiausiąją Tarybą. Pirmiausiai, mes suskaldysime visas slavų tautas (jų 300 milijonų, pusė – rusų) į mažas, susilpnintas valstybes su nutrauktais ryšiais. Čia mes naudosim mūsų senus metodus: skaldyk ir valdyk. Pasistengsim šias šalis supjudyti tarpusavyje. Įtraukti į tarpusavio karus, tarpusavio susinaikinimo tikslu.

Ukrainietis galvos, kad kovoja su ekspansionistine Rusija, kovoja už savo savarankiškumą, galvos, kad, pagaliau, įgijo savo laisvę, tuo metu, kai patenka į mūsų pilną priklausomybę. Tą patį galvos ir rusai, neva gina jie savo nacionalinius interesus, susigrąžina „neteisėtai“ atimtas pas juos žemes ir kita. Visą tai mes darysime prisidengdami įvairiais suverenitetais, kova už savo nacionalinius idealus. Tuo metu mes neleisim nei vienai iš šalių apsispręsti nacionalinių vertybių ir tradicijų pagrindu.

Šiame kvailių kare slavų galvijai silpnins save ir stiprins mus, pagrindinius dirigentus suirutės, neva stovinčius atokiai ir ne tik nedalyvaujančius kruvinuose įvykiuose, bet ir nesikišančius į juos. Dar daugiau, mes pilnai apsisaugosim. Į slavų-profanų (nepašvestųjų) sąmonę įdiegsim tokius mąstymo stereotipus, prie kurių baisiausiu žodžiu taps „antisemitas“. Žodis „žydas“ bus sakomas šnabždant.

Keliais procesais (kaip teismu prieš antisemitą Ostašvilį su vėlesniu jo sunaikinimu) ir kitais metodais (radijus, televizija – bauginantys filmai, kaip kerštas Izraelio super žvalgybos Mosad už žydų nužudymą) įbaugins galvijus tiek, kad nei nuo vieno žydo galvos nenukris tuo metu nei vienas plaukas. Kai slavus šaudys grupėmis, naikins tūkstančiais – pasieniuose, kur žydai netarnauja, taikdarių pajėgose, teroristų, užsakomosiose ir kriminalinėse žmogžudystėse.

3. Bukas slavų etnosas nesupranta, kad patys baisiausi fašistai – tai tie, kurie niekada, niekur apie tai nekalba, o organizuoja viską neva pagal pačias demokratiškiausias normas (kaip prezidento rinkimai kovą). Atvirkščiai, mes padarysime patį žodį „fašistas“ keiksmažodžiu. Šio etiketės bijos kiekvienas, kuriam mes ją pakabinsim. Mes labai gerai žinom, kad nacionalizmas stiprina naciją, daro ją stipresne. Lozungas „internacionalizmas“ paseno ir jau nedirba taip, kaip anksčiau, mes jį pakeisime „bendražmogiškomis vertybėmis“, kas vienas ir tas pats.

Mes neduosime pakilti nei vienam nacionalizmui, o tie nacionalistiniai judėjimai, kurie siekia išvesti tautas iš po mūsų diktato, mes sunaikinsime ugnimi ir kardu, kaip tai daroma Gruzijoje, Armėnijoje, Serbijoje. Už tai mes užtikrinsime pilną klestėjimą mūsų nacionalizmui – sionizmui, o tiksliau: žydų fašizmui, kuris savo uždarumu ir galingumu yra super fašizmu. Ne be reikalo JTO 1975 metais priėmė rezoliuciją, kurioje apibrėžė sionizmą, kaip pačią aršiausią „rasizmo ir rasinės diskriminacijos forma“, bet dėka mūsų pergalingų žingsnių visoje planetoje, 1992 metais pakeitė šį nutarimą. Šis tarptautinį organą mes padarėme ginklu mūsų siekio užgrobti valdžią „visoms karalystėms ir tautoms“.

4. Skaitlingą slavų populiaciją mes paliksime be nacionalinės elitos, kuri ir lemia įvykių eigą, šalies progresą, ir, galiausiai, visą istorijos eigą. Tam mes pažeminsime jų išsilavinimo lygį – jau per artimiausius 5 metus mes uždarysime pusę jų institutų, o kitoje pusėje mokysime mes. Įleisime ten dar armėnus, čečėnus, čigonus ir panašiai.

Mes sieksime to, kad slavų šalių vyriausybėse būtų kaip galima mažiau etninių šalių atstovų, kurie bus pakeisti mūsų žydišku elitu. Masinėse informacijos priemonėse – radijuje, televizijoje, spaudoje, dailėje, literatūroje, teatre, kine mes palaipsniui nacionalinius kadrus, pakeitę juos mūsiškiai ar blogiausiu atveju, kosmopolitais.

Bus atlikta švietimo humanizacija, ko pasekoje dėstomi dalykai, atsakingi už kairiojo ir dešiniojo galvos smegenų pusrutulių, bus sumažinti ir destruktuoti:

а) kalba ir literatūra,

b) fizika ir matematika.

Apie istoriją nėra ko kalbėti. Mes duosime galvijams savo požiūrį į istoriją, kur parodysime, kad visa žmonijos evoliucija judėjo link suvokimo, kad visa žmonijos evoliucija judėjo link pripažinimo dievo išrinktos judėjų nacijos viso pasaulio valdovais. Mainais vietoj nacionalinių vertybių duosim jums patriotizmą balalaikos ir girto ašarų. Ir čia mūsų tikslas yra tame, kad pakeisti raudonai-rudą elitą mūsiške.

Mes neleisime šiose valstybėse mokslo vystymosi. O mokslininkų branduolys (Mokslų Akademija) bus sudarytas iš mūsų žmonių. Mes neleisime jokių aukštų technologijų, kad ves į visišką pramonės nuosmukį, kurį susiaurinsime iki gamybos pirmos būtinybės daiktų riboto kontingento darbams, išgaunančių mums žaliavas.

Tarp miestiečių daug inžinierių, kvalifikuotų darbininkų, mokytojų. Mes sukursime jiems tokias išgyvenimo sąlygas (be darbo vietų, aukšta butų nuoma, mokesčiai už komunalines paslaugas, transportą), kad jie patys bėgs, kaip dabar bėga rusai iš SNV valstybių, į tolimus kaimus, kur jiems atrodys lengviau pragyventi, kas iš tikrųjų irgi bus apgaulė.

Degraduokite jaunimą – ir jūs nugalėsite naciją! Tai mūsų devizas. Mes atimsime iš jūsų visuomenės jaunimą, išprievartausime jūsų jaunimą seksu, roku, prievarta, alkoholiu, rūkymu, narkotikais, tai yra atimsime iš jūsų visuomenės ateitį. Mes smogsime šeimai, griaudami ją, sumažinsime gimstamumą. Hitleris buvo kvailas berniukas. Jis veikė tiesiai, atvirai. Ir teko vykdyti neįtikėtinai didelį darbą – milijonus sudeginti, sušaudyti, užkasti ir panašiai. Jis paliko kruvinus pėdsakus. Mes veikiame daug gudriau: mūsų pėdsakų nebus.

Sumažinti gimstamumą nors per pusę – tai sunaikinti per metus 2-3 milijonus rusų be jokių fizinių sąnaudų. Nereikia krosnių, šovinių, kapų. Ir nėra pėdsakų. Negimė, nėra ir kaltininkų. Sukurkime nusikaltėliams geresnes gyvenimo sąlygas, negu galvijams darbininkams, iš kalėjimų paleisime kriminalinius nusikaltėlius, kad būtų daugiau žmogžudysčių, plėšimų, nestabilumo. Amnestija lies tiktai vagių ir žmogžudžių, trumpai, visų, išskyrus nuteistus pagal straipsnį „tarpnacionalinės nesantaikos kurstymas“, ką dabar pakeičia antisemitizmo įstatymas.

Pasėsime tautoje baimę. Baimę už gyvybę, kuri nieko nebus verta, baimę už darbo vietą, kuri kiekvieną minutę gali būti atimta, baimę už ateitį jūsų... Baime ir valdysime.

5. Šie grandioziniai uždaviniai bus įgyvendinti keliais etapais. Jau dabar 85% Šiaurės ledinuotojo vandenyno šelfo yra mūsų rankose (platieji gyventojų sluoksniai nėra informuoti apie tai) mūsų rankose, dėka painių ir nepaaiškintų liaudžiai sutarčių, sudarytų valdant Gorbačiovui ir Elcinui. Jau dabar pietų Rusijos žemėse gyvena pusantro milijono armėnų – tai mūsų forpostas.

Pirmai pradžiai, apgaulei, mes paskelbsime Kubanėje armėnų respubliką, po to, išvarę kazokus, pertvarkysime ją į Chazariją – Izraelį. Mums padės tai, kad kazokai nuolatos girti, mėgsta valdžią ir pasiruošę muštis vienas su kitu tuo pagrindu. Tiesa, yra dar struktūrizuota organizacija – stačiatikių kliras. Mes nusiųsime ten į šventikus savo judėjų atstovus, kuriems pagal Talmudą leidžiama išoriškai atlikti ritualus kitų religijų, išlaikant dvasioje savo tikėjimą judaizmą. Likusius papirksim. O tuos, kurie nepasiduos – sunaikinsim. Daugiau pas rusus nėra daugiau-mažiau organizuotų struktūrų, galvijai ir nesugeba susivienyti ir jas sukurti, nes rusų galvijai jau nusigėrė ir degradavo, o struktūrų sukurti nesugeba.

Visus kalniečius mes suvarysim ten, kur jie ir turi būti – aukštai kalnuose. Tuo pačiu metu mes atskirsime rusus nuo rytų didžiosios kilpos pagalba. Bus sukurta konfederacija laisvų tautų „Itil-Ural“, atkertanti Uralą nuo centrinės Rusijos (Komi, Komi-Permės respublika, Udmurtija, didžioji Totorija, Baškirija ir kuriama pagal slaptą sutartį su Vokietija Pavolgio vokiečių respublika). Po to imsimės žemiau esančios Kalmukijos, Dagestano, Azerbaidžano, susijungiančio su Turkija. O už Uralo – viskas paprasčiau: suverenios, neva iš rusų jungo išvaduotos Sacha, Čiukotka, Buriatija... Mes ten sukursime tokią nepakenčiamą padėtį, kad nacionalinės mažumos pačios paprašys „vakarų visuomenės“ apginti nuo kruvinų rusų kolonizatorių.

Jeigu praėjusiame šimtmetyje JAV nupirko pas Rusiją Aliaską, tai XXI amžiuje nupirks visą Sibirą. Kur įeis visos Sibiro teritorijos tarp Enisiejaus vakaruose, Šiaurės Ledynuotojo vandenyno šiaurėje, Ramiojo vandenyno rytuose ir siena su Kinija, Mongolija, Šiaurės Korėja pietuose. Šios žemės du kartus viršija teritoriją pačių JAV. Akras žemės bus nupirktas už 1000 dolerių kainą, už visą Sibirą teks užmokėti 3 trilijonus dolerių per 20 metų. Kiekvienais metais bus sumokama po 200 milijardų dolerių, pusė iš kurių bus skirta prekių iš JAV pirkimui. Sibiriečiai niekur nedings nuo to, kad jiems reikės paklusti kokiai užsienio įtakai, o JAV atrodo maloniau, negu kaimynai aziatai. Galiausiai, Vladivostokas arčiau prie Los-Andželo, negu iki Maskvos...

6. Kad atlikt visas šitas ypatingos svarbos priemones mes slavų galvijams duosim monarchiją, pavaizdavę tai „demokratinę pertvarka.“ Kiekvienam – marionetinį prezidentą. Vardan didesnio triukšmo, pompos! Monarchizmas geras tuo, kad visą masių energiją nukreipia į švilpuką. Nukreipia dėmesį nuo mūsų slapto aktyvaus darbo struktūrizuojamt gyventojus pagal mums būtiną pavyzdį.

Prezidentas – tai širma, neva visuotinai išrinktas (o mes padirbsime rinkimų procedūras, kad viskas atrodytų teisėtai), iš už kurios mes valdysime visais būtinais procesais. Prezidentui bus priskirta neribotais įgaliojimais. Perstatydamas kadrus aukščiausiose jėgos struktūrose jis joms vadovauti pastatys mūsų žmones. Armija, VRM, FTB ir visokie specialūs daliniai bus tiesiogiai pavaldūs prezidentui. O reiškia – mums. Pas mus rankose bus tik virvutės, einančios prie prezidento rankų. Ir mes tampysime už tų virvelių, kaip reikalinga įvykdymui grandiozinio sumanymo pavergimo visų genčių ir karalysčių, pajungimo jų mūsų super tautos, išrinktos Izraelio dievo.

7. Bet svarbiausia – pinigai. Jie padaro viską. Jie – valdžia. Jie – jėga. Pas ką pinigai – pas tą ginklai. Patys naujausi. Pas tą samdoma kariuomenė. Pinigai valdo masines informavimo priemones, kvailinančios milijardus žmogiškų galvijų. Paperka mums reikalingus žmones. Žudo nepaklusnius. Bombarduoja besipriešinančius fanatikus – irakiečius, serbus, perspektyvoje – rusus.

Viską lemia kapitalas ir valdžios užgrobimas. Ties kapitalo kaupimu ir valdžios užgrobimu mes praktikuojamės jau virš trijų tūkstančių metų, ir niekas su mumis šiame reikale nesusidoros. Savų pinigų pas juos nėra. Jų pas jus nėra! Neduosim!

Mes neapkenčiame jūsų be ribų! Ta neapykanta duoda jėgų maloniai šypsotis jums į veidą, įsiskverbti į jūsų pasitikėjimą ir vadovauti jums, rodyti „rūpestį“ jumis ir jūsų vaikais, busimais anūkais ir proanūkiais, kurie iš tikrųjų neatsiras. Jūs pasmerkti. Ir kol jūs nesuprasite tos paprastos tiesos, kol muistysitės, tol jus mus stipriau, negu priklauso.

Būsite paklusnūs – jūsų liks 65-70 milijonai vienetų, priešingu atveju - 40-45. Svarbiausia dabar – išsilaikyti mums dar kaip minimum 2-3 metus. O po to mums šioje šalyje nebus jokių problemų. Mes sukursime tokias apsaugos priemones, kad niekas iš jūsų ir nepajudės. Viskas, kas bus mums žinoma, kontroliuojama ir slapta valdoma. Ir niekas neturi jėgų mums sutrukdyti!

Chabad-Liubavič

Ką mes padarysime

1. Pasaulio pramoniniai žaliavų šaltiniai senka, ir jau sekančio tūkstantmečio pradžiai „vakarų visuomenė“ negalės išlaikyti savo dabartinį vartojimo lygį be naujų šaltinių – kolonijinių šalių-donorų. Todėl mūsų siekiai nukreipti į Rusiją su dvigubu tikslu: pirma – likvidacija galingiausios ir nepriklausomos imperijos, užimančios vieną šeštą žemės dalį. Antra – užvaldymas jos turtų, sudarančių 60-70% visų pasaulio žaliavų ir 75-80% išžvalgytų naftos išteklių ir dujų, sukoncentruotų Sibire ir Ledynuotojo vandenyno šelfe.

2. Planetoje vyksta intensyvus klimato atšilimas. Dykuma plečiasi į šiaurę su greičiu 10 kilometrų per metus, žemės nuvandeninimas – 25 metrui per metus. Jau dabar senieji pasaulio centrai – Atėnai, Roma ir, svarbiausia, Jeruzalė (Izraelis) patenka tik dirbtinio drėkinimo zoną. Po 20-30 metų reikės galvoti apie perkėlimą milžiniškų masių civilizuotų tautų šiauriau jų dabartinio gyvenimo vietų. Iki to laiko Kubanėje, Rostovo srityje, Ukrainoje bus nuostabus subtropikų klimatas, o Ukrainos juodžemio zonoje – klimatas šiandieninių Kaukazo priekalnių. Jeigu prisiminti istoriją, tai reikia pripažinti, kad šios žemės – istorinės žemės senovinės-judėjų Chazarijos, tai yra Izraelio, užgrobtų Kijevo Rusijos X amžiuje. Slavai čia laikini svečiai ir turi būti iškeldinti.

Mes susigrąžinsime šią teritoriją ir sukursime šiose palaimintose žemėse didžiąją Chazariją – judėjų valstybę, kaip ir prieš 50 metų sukūrėme Izraelį, išstūmę palestiniečius. Čia persikels dalis izraeliečių, o slavų galvijus mes išvarysime toli į šiaurę, už Maskvos ribų. Ten bus maža šiaurinė teritorija – kompaktiškai apgyvendinta rezervacija, panaši indėnų Amerikoje“.

Газета «Славянин», N-4(32), 2001, г. Волгоград

Kodėl žydai gabena migrantus į Europą

ŽYDAI paaiškina, KODĖL jie atgabena milijonus musulmonų ir afrikiečių kolonistų į Europą

„Galutinis tikslas yra prievartinis visų pasaulio šalių koordinavimas: tai turi būti pasiekta per rasių maišymąsi, turint tikslą sukurti šviesiai rudą rasę Europoje. Dėl šios priežasties 1,5 milijono migrantų iš trečiojo pasaulio turi migruoti į Europą kiekvienais metais (kasmet). Rezultatas turėtų būti populiacija su vidutiniu 90 IQ, kuri yra per kvaila, kad ką nors suprastų, bet pakankamai protinga darbui. Europos šalys neturėtų NIEKADA VĖL BŪTI KONKURENTĖMIS kovoje už pasaulinį dominavimą, o jų sena daugelio tūkstantmečių  kultūra turėtų būti sunaikinta. Iracionalūs žmonės, kurie kovos prieš šį „rasių susimaišymą“, ir rodys bet kokį pasipriešinimą globaliai pasaulio tvarkai, turi būti nužudyti.“ 

– Thomas P. M. Barnett, ŽYDAS, Izraelio karinės konsultacinės firmos „Wikistrat“ direktorius, jo knyga „Pentagono naujasis žemėlapis“, 2004 m.

KAIP ŽYDAI valdys pasaulį

Žydų rabino Barucho Levio laiške komunizmo įkūrėjui žydui Karlui Marksui, pasirodžiusiame 1928 m., sakoma, kad žydai valdys pasaulį dėl baltųjų rasės išnykimo ir sienų panaikinimo. Tai leis ŽYDAMS įkurti pasaulio respubliką, kurioje ŽYDAI visur galės naudotis pilietybės privilegija ir galės būti laikomi pranašesne tauta.

Rabinas Emanuelis Rabinovičius savo kalboje Vengrijoje 1952 m. teigė, kad baltoji rasė yra pavojingiausias ŽYDŲ priešas, ir ji bus sunaikinta per rasių maišymąsi su tamsiosiomis rasėmis, kai tai bus padaryta, tuomet ŽYDŲ tauta galės išlaikyti viešpatavimą tamsiųjų žmonių pasauliui, kadangi ŽYDAI tuo metu bus INTELEKTUALIOJI rasė, kuri apsaugojo save nuo rasių maišymosi ir multikultūralizmo.

Rasių maišymas

Baltųjų genocido (sunaikinimo) projektas gali būti apibendrintas 3 fazėmis:

1. Tyčinis baltųjų žmonių gimstamumo sumažinimas, ŽYDAMS stumiant feminizmą, prieš šeimą nukreiptą propagandą, lengvo elgesio seksą, teises į abortus ir jų propagandą, homoseksualias santuokas ir jų propagandą, individualizmą, materializmą.

2. Masinė nebaltųjų imigracija per dešimtmečius, leidžiant imigrantų šeimoms susijungti, duodant jiems dosnius socialinio aprūpinimo pinigus iš baltųjų pinigų, siekiant išstumti baltųjų rasę, visa tai atliekama prižiūrint ŽYDAMS vyriausybėje, ir socializmo propagavimas ŽYDŲ vyraujančioje žiniasklaidoje

3. Rasių maišymosi (mišrių santuokų) tarp baltųjų ir nebaltųjų propagavimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, visose ŽYDŲ vykdomo "švietimo" programose, „Walt Disney“ ŽYDŲ kuriamuose filmuose vaikams, Holivudo ŽYDŲ filmuose, „MTV“ ŽYDŲ muzikos industrijoje

Šių punktų kombinacija sąlygos baltųjų žmonių PAKEITIMĄ jų GIMTINĖSE kitomis rasėmis. Jei tai nebus sustabdyta, per 100 ar 120 metų daugiau nebebus baltųjų žmonių žemės paviršiuje, nebebus baltųjų (europinės) civilizacijos, bet tik mažos baltųjų gentys, išmėtytos šen bei ten.(Kurios ankščiau ar vėliau jei nepasiduos asimiliacijai , bus fiziškai sunaikintos.)

Baltosios rasės naikinimas

„Aš kalbu apie BALTOSIOS RASĖS MIRTĮ. Apie visišką taip vadinamosios arijų rasės visų dauginimosi priemonių pašalinimą. Žmonės, dabar mes kontroliuojame šios rasės likimą. Dabar tinkamas laikas užtikrinti, kad baltoji rasė taptų nykstančia dėl mišrių santuokų ir turinčia faktiškai nulinį gimstamumo rodiklį. Mums visiems patiko vizija, pasikartojanti visame pasaulyje kasdien, apie paskutiniuosius baltuosius vaikus, žaidžiančius su mažais tamsiaisiais vaikais, ir žinančius, kad jie yra paruošti jų galutiniam sunaikinimui. Mes galime sunaikinti senovinę gryną arijų vaiko giminystės liniją, įtikindami jį ar ją apie altruizmą gimdyti tarprasinius vaikus. Mes privalome išplėsti rasių maišymąsi miestų centruose į šios šalies priemiesčius ir kaimo vietoves. Agresyvesnės programos, skirtos integruoti šias vietoves, dabar yra vykdomos per HUD (JAV Gyvenamųjų namų ir miesto vystymo departamentas – vert. past.). Baltųjų vaikų būsimosios kartos sunaikinimas vertas bet kokios kainos. Mes norime, kad kiekvienas baltasis tėvas jaustų kančią dėl to, kad jo vaikai vedė spalvotuosius sutuoktinius ir gimdo dvirasius vaikus.“

-Abe Foxman; ADL (JAV Antidifamacijos lygos) pirmininkas

Aušvitcas
Nuotraukose: Aušvico odontologas Aušvico dirbtuvės, Aušvico ligoninė, Kariuomenės futbolo rungtynės Aušvice

-Abe Foxman; ADL (JAV Antidifamacijos lygos) pirmininkas

ŽYDAI SAKO: „AUŠVICAS BUVO MIRTIES STOVYKLA“

MŪSŲ holokausto MELAS yra tai, kas leidžia mums valdyti pasaulį; Įskiepydami į VISŲ kartų VISŲ baltųjų žmonių sąmonę, kad jie yra amžinai nežmoniškai žudikiškai kalti amžiams. Mes galime užkimšti jų burnas kiekvienąsyk, kai jie drįsta kritikuoti mūsų planus sunaikinti Vakarų civilizaciją ar netgi išnaikinti jų rasę, visur pakeičiant juos nebaltųjų ir maišyta veisle (rūšimi).

Koks galutinis žydų tikslas
Alisa, koks yra ŽYDŲ galutinis tikslas?

Alice Frickie:

„Žydai tiesiog nori būti viešai pripažinti kaip „viešpataujanti rasė“, kuri nusipelno valdyti nežydus. Viskas, ką jie daro, yra skirta paruošti Žmoniją tam momentui.

Du pagrindiniai tikslai turėtų būti pasiekti iki tol, kol „žydų karalius“ pasirodys  tam, kad valdytų šią planetą su savo „išrinktąja tauta“.

Pirmasis tikslas yra sunaikinti baltųjų rasę, kuri turėtų tapti žemo IQ maišyta rase, lengviau kontroliuojama ŽYDŲ, kurie turėtų išsaugoti savo pačių rasę.

Antrasis tikslas yra panaikinti krikščionybę bei pakeisti ją kitomis religijomis ir ateizmu. Krikščionybė sako ŽYDAMS, kad Mesijas, arba „žydų karalius“, jau atėjo, ir jo vardas yra „Jėzus Kristus“.

Todėl ŽYDAI nori panaikinti krikščionybę bei nustatyti valstybės ir bažnyčios atskyrimą, kurį jie vadina „sekuliarizmu ir demokratija“, ir todėl jie kuria bei skleidžia visus antikrikščioniškus judėjimus ir reguliavimus, tokius, kaip pornografijos industrija, homoseksualų santuokos, teisės į abortus, krikščioniškų žemių islamizacija. Tam, kad žydai taptų biologiškai pranašesni, jie turi išnaikinti nežydų aukšto IQ altruistinę baltųjų rasę. Todėl jie mažina baltųjų gimstamumą šiomis priemonėmis: feministinių teisių propaganda, abortais, prieš šeimą nukreiptu „švietimu“, individualizmu, homoseksualizmu...

Jie per dešimtmečius atveža milijonus aukšto vaisingumo afrikiečių, musulmonų ir nebaltųjų į VISAS ir TIK baltųjų žemes, tuomet sukuria jiems teisinę apsaugą, įgalina jų integraciją, įgyvendina „neapykantos kalbos įstatymus“, „lygybę“, „politinį korektiškumą“ ir dosnų socialinį aprūpinimą, tuo pat metu jie skatina maišytos rasės poras ir maišytos rasės kūdikius ŽYDŲ žiniasklaidoje ir švietime“.

Mulatai
Tas momentas, kai jūs, sėdėdamas su savo anūkėmis suvokiate, jog  per II pasaulinį karą kovojote ne toje pusėje...

Baltųjų vaikų būsimosios kartos sunaikinimas vertas bet kokios kainos. Mes norime, kad kiekvienas baltasis tėvas jaustų kančią dėl to, kad jo vaikai vedė spalvotuosius sutuoktinius ir gimdo dvirasius vaikus.Mes žūt būt turime sunaikinti senovinę gryną arijų vaiko giminystės liniją, įtikindami jį ar ją apie altruizmą gimdyti tarprasinius vaikus.

Brokas Čisholmas (Brock Chisholm), buvęs Pasaulinės Sveikatos Organizacijos vadovas, JUNESKO tikslą apibrėžė taip: „Žmonių visame pasaulyje pareiga – praktikuoti gimstamumo kontrolę ir mišrias santuokas tam, kad sukurti vieną rasę visame pasaulyje, valdomą vienos vyriausybės”. 

Europos politikai labai gerbia Paneuropinės sąjungos pradininką, suvienytos Europos ideologą R.N. Kudenchove-Kalergi (1894–1972), kurį jie vadina ES „dvasiniu tėvu“. 1978 metais buvo įsteigta jo vardo premija, kuri suteikiama kas du metai už nuopelnus vienijant Europą. Jos laureatais buvo: Ronaldas Reiganas, Helmutas Kolis, Ch. Van Rompėjus, Angela Merkel ir kt. Kudenchove-Kalergi veikalai („Pan-Europa“, „Kova už Pan-Europą“). "Das Pan-Europaishe manifest", parašytas antrame praeito šimtmečio dešimtmetyje, gerai žinomas ir laikomas Europos kūrimo manifestu. Jame, be kita ko, surašyti pagrindiniai šio proceso tikslai ir uždaviniai, kurie lieka nepakitę iki mūsų dienų.

Kudenhove-Kalergi

Vienu iš tokių tikslų, kurį Kudenchove-Kalergi skaito pagrindiniu ekonominiam ir politiniam Europos apjungimui, yra vieningos „Europos nacijos“ sukūrimas. Nacijos formavimą kraujo ryšių pagrindu jis skaito giliai neteisingu, autorius tam priešpastato giminystę pagal dvasią, išskirdamas „europinę naciją“ kaip dvasinę vienovę, turinčią bendrus dvasinius mokytojus (Kudenchove-Kalergi, „Pan-Europa“).

Tam, kad išspręsti nacionalines problemas Kudenchove-Kalergi siūlė atskirti nacijas nuo valstybių (kaip anksčiau buvo atskirtos religinės bendruomenės) – tam, kad klausimas nocionalinio priklausomumo taptų kiekvienam žmogui „asmeniniu“ reikalu. Ir, kadangi tautybė tuomet taps kiekvienam žmogui antraeiliu dalyku, tai turi atvesti į valstybių sienų sunykimą. Jis rašė: „Egzistuoja tiktai vienas radikalus būdas išspręsti Europos klausimą dėl sienų teisingai ir ilgam. Šis kelias tai ne sienų perkėlimas, o jų likvidacija. Europietis <…> turi nukreipti visą savo energiją į sienų likvidavimą, nacionalinių ir ekonominių <…>. Valstybių sienos sutrumpės iki regioninių ir neteks savo reikšmės“.

Kudenhove-Kalergi

Be oficialių tikslų Kudenchove-Kalergi išdėstė ir savo sampratą apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus, kurie pateikiami jo darbe, skirtame siauram asmenų ratui ir išleistame nedideliu tiražu. Knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925) (žiūr.: Coudenhove Kalergi R. Praktischer idealismus. Adel – Technik – Pazifismus. Wien-Leipzig. 1925, http://mediafire.com/?wwyl5p4stattbqm) jis aprašė ateitį Europos kontinento, parodęs, kokia turi būti „europinė nacija“.

Pilnas šios knygos tekstas (vertėjo pastaba ):

https://www.archive.org/stream/Coudenhove-Kalergi-Praktischer-Idealismus/Coudenhove-kalergiRichard-PraktischerIdealismus-Adel-Technik-Pazifismus1925191S._djvu.txt

Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus į „Europai vadovaujančią dvasinę rasę“. Tai išplaukė iš savotiško autoriaus visuomenės hierarchijos supratimo. Iš visos europiečių masės, kuriuos Kudenchove-Kalergi vadina „kiekybės žmonėmis“, jis išskiria dvi rases „kokybės žmonių“- kilmingą dvarininkija ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo (tipiškais jos atstovais Kudenchove-Kalergi skaito Lasalį, Trockį, Eišteiną, Bergsoną ir kt.).

Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.

Nuo tų laikų vieningos Europos statytojų planai nepasikeitė, ir tai, kas šiandien vykdoma ES valstybių-narių teritorijose, pilnai atitinka „dvasinio tėvo“ projektams. Akivaizdu, kad šios perspektyvos yra nesuderinamos su nacionalinių valstybių, nacionalinių sienų ir pačių nacijų išsaugojimu. Tokiu būdu tvirtinimas, kad vykdydami beprotišką migracinę politiką Europos lyderiai nežino ką daro, yra melas.Analitikai ir ekspertai baugina visuomenę, darydami prognozes apie ES vienybę ateityje. O tuo pačiu metu 12 rugsėjo žinomas mondializmo ideologas ir Kudenchove-Kalergi pasekėjas, „Bnai-Brit“ „Prancūzijos žydų įstaigų taryba (“CRIF“) narys, neoficialus N.Sarkozi ir F.Olando patarėjas bankininkas Žakas Attali interviu belgų laikraščiui „Le soir“ yra pareiškęs savo pasitenkinimą nauja imigracijos banga, sveikino ateinantį sumaišymą tautų ir rasių ir pareiškė:

„Jūs pamatėte tiktai pavadinimą flmo „Migrantai“. Po to seks sezoniniai migrantai, o po jų kiti. Nuo to momento, kai mes pripažinsime, kad laisvės yra fundamentalios, pirmąja iš jų tampa persikėlimo laisvė. <…> Šitie žmonės pavers Europą pirmąja pasaulyje valstybe <…>. Tai normalu, kad tai kas vyksta su migrantais atves į pastatymą labiau susitelkusios ir galingos Europos <…>. Jų atvažiavimas – tai neįsivaizduojamas šansas, nes jis pakeičia europinę demografiją“.

Stebina tai, kad su pabėgėliais Izraelyje elgiamasi priešingai – jie šimtu procentų deportuojami iš šalies