Stanislovo Tomo ieškinys yra LIETUVOS VALSTYBĖS IEŠKINYS PRIEŠ NUSIKALSTAMĄ VYRIAUSYBĘ

Autorius: Kazimieras Juraitis Šaltinis: https://www.youtube.com/watch?... 2019-10-08 11:56:00, skaitė 230, komentavo 4

Stanislovo Tomo ieškinys yra LIETUVOS VALSTYBĖS IEŠKINYS PRIEŠ NUSIKALSTAMĄ VYRIAUSYBĘ

Rimas Rudokas prašo pakomentuoti advokato profesoriaus Stanislovo Tomo 25 mlrd. ieškinį prieš Lietuvos vyriausybę.

Reikia pasakyti, kad minėtas Stanislovo Tomo ieškinys atsirado ne tuščioje vietoje, o po daugkartinių diskusijų apie tai, kas yra pagrindinis valstybės subjektas. Pagrindinis valstybės subjektas yra ne Lietuvos vyriausybė, o Lietuvos Tauta. Pabrėžiame, kad Lietuvą, priešingai negu parašyta LR Konstitucijoje, kūrė ne tik lietuviai, bet ir gausiausia tarpukario Lietuvos tautinė mažuma žydai. Žinoma, ši pastaba galioja tik tuomet, jeigu mes pripažįstame tarpukario Lietuvos valstybingumo raidą ir politikos tęstinumą. Žymiausia tarpukario Lietuvos politinė asmenybė buvo ir yra Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona.

Atkuriant Lietuvos valstybingumą, Antanas Smetona ne kartą pasisakė ir tautinių mažumų klausimu. Jis kritikavo tiek nacionalsocializmą, tiek bolševizmą, ne kartą tramdė aršesnius tautininkus, pasišovusius degutu teplioti ar kitaip žeminti žydus (beje, anuometinių pramonininkų rūmų pasisakymai labai panašūs į Jono Noreikos brošiūros "Pakelk galvą, lietuvi!" turinį). 1932 m. Izidorius Kisinas žydų kalba parašė knygelę moksleiviams, "Antanas Smetona, Lietuvos Respublikos prezidentas", kurioje rašo, jog Antanas Smetona yra garantas, jog Lietuvoje nėra antisemitizmo ir šovinizmo. Opozicija Antaną Smetoną, už jo politiką žydų klausimu, pravardžiuodavo "Žydų karaliumi".

Laikinoji vyriausybė gi, Lietuvą užėmus vokiečiams, padėjo išnaikinti Antano Smetonos taip ginamus Lietuvos piliečius žydus, o jų turtą rekvizavo. Tas turtas – tai ne tik pinigai, ar auksas. Tas turtas – tai nusavinti fabrikai, gamyklos, ištisi didžiųjų Lietuvos miestų kvartalai, žemė. Vadinasi, šiuolaikinę Nepriklausomybę mes kuriame ant vogtų, krauju aplaistytų pamatų. Ir jeigu mes gerbiame Antano Smetonos tarpukario Lietuvos politiką, tai turime ją ir tęsti tautinių mažumų atžvilgiu.

Advokatas profesorius Stanislovas Tomas, keldamas ieškinį prieš Lietuvos vyriausybę, iš esmės įgyvendina Antano Smetonos politiką. Jį galima kritikuoti tik už tai, kad ieškinio suma (25 mlrd) per maža ir neatspindi realios žalos vertės. O jeigu domėn priimsime, kad pagrindinis valstybės subjektas yra Tauta, tai savo esme šis ieškinys yra LIETUVOS VALSTYBĖS IEŠKINYS PRIEŠ NUSIKALSTAMĄ VYRIAUSYBĘ.