Liberalinis profesorius apie lygybę

Anonimusas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

Apačioje pateikiamas 1914-ais išėjęs V. I. Lenino straipsnis „Liberalinis profesorius apie lygybę“, kuriame Leninas atsako į dažnai pasitaikantį socializmo ir marksizmo teorijos „kritikų“ priekaištą, esą socialistai ketinantys visus žmones padaryti lygiais, o tai – neįmanomas dalykas; išaiškinama, kad socialistai niekada ir niekur nekalbėjo nei apie lygiavą, nei apie žmonių fizinių ir dvasinių bruožų suvienodinimą, o tiktai apie socialinę lygybę, lygybę gamybos priemonių atžvilgiu, kuri įmanoma tik likvidavus išnaudotojišką visuomenės santvarką.

LIBERALINIS PROFESORIUS APIE LYGYBĘ

Ponas liberalinis profesorius Tuganas-Baranovskis išėjo į žygį prieš socializmą. Šį kartą jis prie klausimo priėjo ne iš politinės ekonomijos pusės, o iš bendrų samprota­vimų apie lygybę pusės (gal būt, šie bendri samprotavi­mai profesoriui pasirodė tinkamesni religiniams-filosofiniams pasikalbėjimams, kuriuose jis išstodavo?).

„Jeigu paimsime socializmą, — paskelbė p. Tuganas, — ne kaip ekonominę teoriją, o kaip gyvenimo idealą, tai jis neabejotinai yra susijęs su lygybės idealu, bet lygybė yra sąvoka… kuri iš patyrimo ir proto negali būti išvedama”.

Štai samprotavimas liberalinio mokslininko, kartojančio be galo nuvalkiotus ir nudėvėtus argumentus: girdi, patyrimas ir protas aiškiai rodo, kad žmonės nėra lygūs, o socializmas savo idealą grindžia lygybe. Vadinasi, so­cializmas, matote, yra nesąmonė, prieštarauja patyrimui ir protui ir taip toliau!

Ponas Tuganas kartoja seną reakcionierių metodą: iš pradžių iškreipti socializmą, priskiriant jam nesąmonę, o paskui pergalingai paneigti nesąmones! Kai sakoma, jog patyrimas ir protas rodo, kad žmonės nėra lygūs, tai kaip lygybė suprantama žmonių sugebėjimų lygybė arba jų fizinių jėgų ir dvasinių sugebėjimų vienodumas.

Savaime suprantama, kad šia prasme žmonės nėra ly­gūs. Nė vienas protingas žmogus ir nė vienas socialistas to neužmiršta. Tačiau su socializmu tokia lygybė neturi nieko bendro. Jeigu p. Tuganas visiškai nemoka galvoti, tai, šiaip ar taip, jis moka skaityti ir, paėmęs žinomą vie­no iš mokslinio socializmo kūrėjų, Fridricho Engelso, vei­kalą prieš Diuringą, p. Tuganas galėtų ten paskaityti specialų paaiškinimą, kad kaip lygybę ekonominėje sri­tyje yra kvaila suprasti ką nors kita, išskyrus klasių panaikinimą. Bet kai ponai profesoriai imasi paneigti socializmą, nežinai, kuo daugiau stebėtis, jų bukaprotiš­kumu ar jų nemokšiškumu ar jų nesąžiningumu.

Teks pradėti nuo abėcėlės, jei turi reikalo su p. Tuganu.

Kaip lygybę politinėje srityje socialdemokratai supranta lygiateisiškumą, o ekonominėje srityje, kaip jau pasaky­ta, klasių panaikinimą. O nustatyti žmonių lygybę, tai suprantant kaip jėgų ir sugebėjimų (kūno ir dvasios) lygybę, socialistai nė negalvoja.

Lygiateisiškumas yra vienodų politinių teisių reikala­vimas visiems valstybės piliečiams, pasiekusiems tam tikrą amžių ir nesergantiems nei paprastąja, nei libera­linių profesorių silpnaprotybe. Šį reikalavimą pirmą kar­ią yra iškėlę visai ne socialistai, ne proletariatas, o bur­žuazija. Visiems žinomas visų pasaulio šalių istorinis patyrimas tai rodo, ir p. Tuganas tai būtų galėjęs lengvai sužinoti, jei jis nebūtų rėmęsis „patyrimu”, vien tik siek­damas apmulkinti studentus ir darbininkus, siekdamas valdantiesiems įsiteikti socializmo „naikinimu”.

Buržuazija iškėlė visų piliečių teisių lygybės reikala­vimą kovoje su viduramžinėmis, feodalinėmis, baudžia­vinėmis, luominėmis privilegijomis. Pavyzdžiui, Rusijoje, skirtingai nuo Amerikos, nuo Šveicarijos ir pan., ir dabar yra išlaikomos bajorų luomo privilegijos visame politi­niame gyvenime, ir per rinkimus į Valstybės tarybą, ir per rinkimus į Dūmą, ir vietinėje savivaldybėje, ir mo­kesčių atžvilgiu, ir daugelyje, daugelyje kitų dalykų.

Net nenuovokiausias ir labiausiai neišsilavinęs žmogus gali nuvokti, kad atskiri žmonės, priklausantieji bajorų luomui, nėra lygūs savo kūno ir dvasios sugebėjimais, kaip nėra tarpusavyje lygūs ir žmonės, priklausantieji „mokesčių mokėtojų”, „prastajam”, „žemutiniam” arba „neprivilegijuotam” valstiečių luomui. Bet savo teisėmis visi bajorai yra lygūs, o visi valstiečiai yra lygūs savo beteisiškumu.

Ar dabar p. mokytas ir liberalinis profesorius Tuganas supranta skirtumą tarp lygybės lygiateisiškumo prasme n lygybės jėgų ir sugebėjimų lygybės prasme?

Dabar pereikime prie lygybės ekonomine prasme. Jung­tinėse Amerikos Valstybėse, kaip ir kitose priešakinėse valstybėse, viduramžinių privilegijų nėra. Politinių teisių atžvilgiu visi piliečiai yra lygūs. Bet ar jie yra lygūs savo padėtimi visuomeninėje gamyboje?

— Ne, p. Tuganai, nelygūs. Vieni turi žemę, fabrikus, kapitalus ir gyvena iš neapmokėto darbininkų darbo; — tokių yra menka mažuma. Kiti, būtent milžiniška gyven­tojų masė, neturi jokių gamybos priemonių ir gyvena tik iš savo darbo jėgos pardavimo; tai — proletarai.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse bajorų nėra, o buržua” ir proletarai turi lygias politines teises. Bet jie nėra ly­gūs savo klasine padėtimi: vieni, kapitalistų klasė, turi gamybos priemones ir gyvena iš neapmokėto darbininkų darbo; kiti, samdomųjų darbininkų, proletarų, klasė, neturi gamybos priemonių ir gyvena iš to, kad rinkoje parduoda savo darbo jėgą.

Panaikinti klases — tai reiškia visus piliečius pastatyti į vienodą santykį su visos visuomenės gamybos priemo­nėmis, tai reiškia — visiems piliečiams vienodai prieina­ma dirbti visuomeninėmis gamybos priemonėmis, visuo­meninėje žemėje, visuomeniniuose fabrikuose ir taip toliau.

Šis išaiškinimas, kas yra socializmas, buvo reikalingas apšviesti mokytam liberaliniam profesoriui p. Tuganui, kuris, gal būt, įtempęs visas sąvo jėgas, dabar supras, kad laukti žmonių jėgų ir sugebėjimų lygybės socialisti­nėje visuomenėje yra nesąmonė.

Trumpai sakant: kai socialistai kalba apie lygybę, jie visuomet tuo supranta visuomeninę lygybę, visuomeni­nės padėties lygybę, bet nieku būdu ne atskirų asmenų fizinių ir dvasinių sugebėjimų lygybę.

Skaitytojas, gal būt, nustebęs paklaus: kaip galėjo atsi­tikti, kad mokytas liberalinis profesorius užmiršo šias elementarias tiesas, žinomas kiekvienam iš bet kurio so­cializmo pažiūrų išdėstymo? Atsakymas yra paprastas: asmeninės šiuolaikinių profesorių ypatybės yra tokios, kad jų tarpe galima rasti net reto bukaprotiškumo žmo­nių, tokių kaip Tuganas. Bet visuomeninė profesorių padėtis buržuazinėje visuomenėje yra tokia, kad į tas parei­gas leidžiami tiktai tie, kurie mokslą parduoda tarnauti kapitalo interesams, tiktai tie, kurie sutinka prieš socia­listus kalbėti neįtikimiausius niekus, nesąžiningiausias nesąmones ir absurdus. Buržuazija profesoriams visa tai dovanos, kad tik jie užsiiminėtų socializmo „naikinimu”.

V. I. Leninas. Raštai, 1953, 126-129 psl.

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
751 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
603 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
269 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Vatikano globalistai apkaltino Trampo administraciją krikščionišku fundamentalizmu. Vatikanas ruošiasi antikristo atėjimui
241 | 2017-07-20 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Ar kas galėjo pagalvoti mūsų Tautinės dainuojančios revoliucijos metu, vos prieš tris dešimtmečius, kai išvien su tauta ėjo ir krikščionių kunigija, kad ši bažnyčia stos už Afrikos ir Azijos tautų perkraustymą į Europą, krikščioniškų Europos tautų naikinimą, jų islamizaciją, stos už Biblijoje pasmerktą sodomiją, kad Romos popiežius Kristų lygins su velniu, bučiuos ir plaus nusikaltėliams kojas, kad ši bažnyčia paskęs globalizmo liūne net aplenkdama globalizmo citadelę JAV? Vatikanas nusimetė ėriuko kailį ir atskleidė savo esmę. Skaityti toliau...

Kompanija Bayer platino ŽIV po visą pasaulį
220 | 2017-07-20 | Pasaulis
Versijos.lt

Devinto dešimtmečio pradžioje dar nebuvo nustatyta virusinė AIDS priežastis, šis sindromas buvo vadinamas „Keturių H liga“, kadangi plito tarp homoseksualistų, heroiną vartojančių narkomanų, Haičio gyventojų ir sergančių hemofilija. Tačiau jeigu pirmų trijų H susirgimų plitimą galima buvo paaiškinti sindromo infekcine kilme, tai su hemofilija sergančiais žmonėmis, kurie vienas su kitu nekontaktuoja, kilo problema, jie neįsipaišė į bendrą koncepciją. Skaityti toliau...

Kas iš tiesų vyksta SLF?
192 | 2017-07-20 | Lietuva
Kibirkštis

Prieš kurį laiką buvusios marksistinės partijos, Socialistinio Liaudinto (SLF) internetinėje svetainėje (slfrontas.lt) buvo paskelbtas straipsnis, pavadinimu „Kas iš tiesų vyksta SLF?“ – jame buvo objektyviai nušviečiama organizacijoje susiklosčiusi situacija, demaskuojami neteisėti SLF įsigalėjusios oportunistų grupės veiksmai. Greitu metu SLF svetainė nustojo veikusi – bijodami apie juos viešinamos tiesos, naująja SLF „vadovybe“ apsišaukę asmenys tinklapį užblokavo. Skaityti toliau...

Pensinis amžius Didžiojoje Britanijoje bus pratęstas iki 68 metų
180 | 2017-07-20 | Pasaulis
SputnikNews.lt

Didžiosios Britanijos darbo ir pensijų departamentas planuoja jau 2039-aisiais pratęsti pensinį amžių vieneriais metais — iki 68 metų, praneša Sputnik Baltarusija su nuoroda į ministrą Davidą Gouką. Skaityti toliau...

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
166 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
159 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
124 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851