Kodėl Vakarų šeimininkai įžiebė I Pasaulinį karą

Versijos.lt
| +1 -0 Autorius: Versijos.lt
Šaltinis: Kodėl Vakarų šeimininkai įžiebė I Pasaulinį karą
2014-09-06, skaitė 5062
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Prieš 100 metų, 1914 liepos 28 dieną Austro-Vengrijos imperija paskelbė karą Serbijai. Tai tapo I Pasaulinio karo pradžia. Rusija negalėjo likti nuošalyje ir nekreipti dėmesio į sąjungininko užpuolimą. Liepos 29 dieną imperatorius Nikolajus II pasiuntė Vokietijos kaizeriui Vilhelmui II telegramą su pasiūlymu "perduoti austrų-serbų klausimą Hagos konferencijai". Rusija pradėjo dalinę mobilizaciją, nukreiptą prieš Austro-Vengriją. Tačiau dalinė mobilizacija buvo techniškai neįmanoma ir liepos 30 dieną Rusija paskelbė visuotinę mobilizaciją. Austro-Vengrija padarė tą patį. Vokiečių pasiuntinys Rusijoje grafas Purtalesas perdavė užsienio reikalų ministrui Sazonovui ultimatumą su reikalavimu atšaukti mobilizaciją.

Vokiečių kariniai planai buvo susiję su Rusijoje paskelbta mobilizacija. Jai prasidėjus, vokiečiai planavo smogti prancūzams per Belgijos teritoriją, apeinant pagrindines prancūzų pajėgas. Paimti Paryžių ir pasiekti pergalę Vakarų fronte planuota dar prieš tai, kai Rusija pajėgs surengti pirmą stambią operaciją prieš Vokietiją, o po to galima buvo sutelkti jėgas Rusijos imperijos sutriuškinimui arba sudaryti taiką. Be to, dviprasmė ir miglota Londono pozicija teikė vilčių, kad Anglija liks šio karo nuošalyje ir Vokietija galės surengti "žaibišką karą" prieš prancūzus ir rusus.

Dėl to rugpjūčio 1 dieną kaizeris paskelbė visuotinę mobilizaciją ir grafas Purtalesas įteikė Sazonovui karo paskelbimo notą. Rugpjūčio 2 dieną vokiečių kariuomenė įžengė į Liuksemburgą, sekančią dieną vokiečiai paskelbė karą prancūzams, o rugpjūčio 4 dieną įsiveržė į Belgiją.

KODĖL VAKARŲ ŠEIMININKAI PRADĖJO KARĄ

Pasaulinis karas - anaiptol ne atsitiktinis aplinkybių sutapimas, kaip mėgina tvirtinti kai kurie istorikai. Šio karo priežasties neįmanoma paaiškinti atskirų valstybių agresyviais siekiais. Kaltę dėl karo pradžios mėginama suversti tiktai Centrinių šalių blokui, vadovaujamam Vokietijos.

Didelis karas Europoje buvo ruošiamas ne vieną dešimtmetį. Pasaulinis karas turėjo pakloti pamatus taip vadinamai Naujajai Pasaulinei Tvarkai, kurią kūrė vakarietiškojo projekto šeimininkai. Juos dar vadina pasauliniais užkulisiais arba "auksiniu internacionalu".

Pasaulinis karas turėjo užbaigti pasaulio bendruomenės perėjimo feodalizmo į kapitalizmą procesą (de facto užmaskuotą modernią vergvaldystę, pridengtą "laisvės" lozungais). Monarchijos turėjo galutinai pasitraukti į praeitį, jas pakeitė respublikos su renkamais prezidentais ir parlamentais. Tačiau realiai visa valdžia atsidūrė turtingųjų - "auksinio elito" - rankose, kadangi tiktai oligarchai gali finansuoti rinkimines prezidentų ir parlamentų kampanijas. Žmonės gavo iliuziją, kad "valdo tauta", nors visa reali politinė, finansinė, ekonominė ir informacinė (žiniasklaida) valdžia liko kelių dešimčių milijardierių rankose.

Monarchijos trukdė "auksiniam elitui". Monarchinės supervalstybės gyveno pagal visiškai kitas sampratas, kur dar gyvavo tokios sąvokos kaip garbė, tiesa, riteriškumo idealai. Prie kapitalizmo gi viskas perkama ir parduodama. Meilė, valdžia, pagarba - viskas matuojama pinigais.

Buvo būtina sunaikinti senąsias monarchijas - Rusiją, Vokietiją ir Austro-Vengriją, jos kliudė įvesti "naująją pasaulio tvarką". Osmanų imperija irgi buvo pasmerkta. Jos įkūnijamas islamiškas projektas turėjo būti galutinai palaidotas. Rusijos, Vokietijos ir Austro-Vengrijos imperijose buvo išlikusios ankstesnės valdymo piramidės - valdžia priklausė nacionalinei aristokratijai, kuri orientavosi į nacionalinius interesus. Monarchai priimdavo sprendimus, atsižvelgdami į nacionalinius interesus.

Tai negalėjo patikti "auksiniam elitui". Būdavo, kad jo atstovams pavykdavo prastumti savo projektus tose trijose imperijose, tačiau sekdavosi ne visada. O elitui buvo reikalinga absoliuti valdžia, o ne monarchai, tokie, kaip tarkime, rusų imperatorius Aleksandras III, kuris vienu mostu sudraskė ištisus dešimtmečius oligarchų megztą voratinklį.

Be to, "auksiniam elitui" buvo reikalingi visi senųjų imperijų resursai, jie turėjo tapti pamatais naujajai pasaulinei tvarkai. Pakanka prisiminti, kaip iš žuvusios Rusijos imperijos teritorijos buvo masiškai išvežamas auksas, istoriniai artefaktai ir kiti materialiniai resursai. Nereikia pamiršti ir intelektualinių resursų. Tarkime, rusų aviakonstruktorius Sikorskis tapo Amerikos sraigtasparnių pramonės tėvu, o rusų inžinierius Zvorykinas tapo vienu iš šiuolaikinės televizijos kūrėjų.

Ypatingą reikšmę "auksinio elito" planuose turėjo Vokietija ir Rusija. Jų strateginė sąjunga galėjo pateikti žmonijai alternatyvų, žmoniškesnį scenarijų. Rusija ir Vokietija buvo indoeuropietiškos civilizacijos branduoliais, jos tradicijų saugotojos.

Abi šalys turėjo senas abipusiai naudingo bendradarbiavimo tradicijas, buvo susisaisčiusios dinastiniais saitais. Dėl to vienu svarbiausių Vakarų šeimininkų uždavinių buvo sukelti didelį karą, kurio metu būtų sunaikinta milijonai vokiečių ir slavų.

Rusija ir Vokietija neturėjo esminių prieštaravimų. Abi šalys galėjo puikiausiai gyventi taikoje ir bendradarbiauti. Pabaltijo vokiečiai seniai įsitvirtino Rusijos imperijos elite ir tarnavo Rusijai. Rusams buvo reikalingos vokiečių technologijos, o vokiečiams - Rusijos rinka. Daugiausia problemų vokiečiai turėjo su anglais ir prancūzais, o ne su rusais. Nei vokiečiai, nei rusai neturėjo vieni kitiems teritorinių pretenzijų. Dar daugiau, draugystė tarp Rusijos ir Prūsijos, užsimezgusi Napoleono karų laikais, nuolat tvirtėjo, augant prekybos apyvartai. Rusija ir Vokietija puikiai viena kitą papildė.

Tačiau dešimtmečius trukusi ardomoji veikla atliko savo darbą. "Trijų imperatorių sąjunga", kuri galėjo tapti Vokietijos ir Rusijos strateginės sąjungos pagrindu, buvo sugriauta. Užkulisinės Europos šalių struktūros padėjo daug pastangų, kad sunaikintų šią sąjungą. Dar daugiau, Rusija buvo įtempta į jai visiškai nereikalingą sąjungą su Prancūzija, kuri tapo Antantės pagrindu. 1907 metais buvo torpeduotas Bjorko susitarimas tarp rusų ir vokiečių, kuris galėjo iš pagrindų pakeisti Europos ateitį.

Vietoje to Rusija buvo galutinai įklampinta Antantėje ir nuo to laiko beprasmiškas, kvailas karas tapo neišvengiamas. Iš esmės šiame kare Rusija vaidino patrankų mėsos tiekėjos Vakarų valstybėms vaidmenį. Londonas ir Paryžius ruošėsi kariauti "iki paskutinio rusų kareivio" prieš Vokietiją. Rusams, apsipylusiems kraujais, teko mestis į neapgalvotus puolimus, gelbėjant Vakarų "sąjungininkus", kurie jau rengė planus, kaip suskaldyti Rusiją ir finansavo revoliucionierių pogrindį. Rusų armijos puolimo dėka vokiečiai taip ir nepaėmė Paryžiaus, nenugalėjo Anglijos ir Prancūzijos 1915-16 metais. Be to, rusų armija sutriuškino osmanų armiją Užkaukazėje ir nulėmė Osmanų imperijos likimą, leisdama prancūzams ir britams pasidalinti tarpusavyje "Europos ligonio" valdas Artimuosiuose Rytuose.

Tais pačiais metais Rusijos imperija tapo melžiama karve savo "sąjungininkams" iš Antantės. Šimtai tonų aukso iškeliavo į Vakarų bankus ir Vakarai atsidėkojo, suvarę peilį į nugarą, kai rusų armijos kovėsi su vokiečių, austro-vengrų ir turkų armijomis. Būtent Vakarai suorganizavo Vasario revoliuciją 1917 metais, aktyviai rėmė įvairaus plauko revoliucionierių struktūras - pradedant supuvusia aristokratija ir generalitetu, baigiant socialistais revoliucionieriais. Rusijos imperija dar lies kraują, kautynėse su Vokietija, o Vakaruose jau gimė planai pasidalinti ją į įtakos sferas ir į Antantės kontroliuojamas "nepriklausomas" valstybes.

Jeigu Anglija ir Prancūzija be kolonijų nebuvo autarchijomis, t.y. viskuo pačios save apsirūpinančiomis valstybėmis, tai Rusija buvo vientisas pasaulis. Europos valstybės jau išsėmė savo vidinius resursus ir ėmė imti juos iš kolonijų, o Rusija nebuvo atskleidusi nė šimtosios dalies savo potencialo. Rusų politika susivedė į viso labo tris žodžius: "Taika su Vokietija". Taika Europos fronte leido rusams susitelkti ties ekspansija į Persiją, perspektyvoje išeinant link Indijos, įsisavinti Kaukazą, Vidurinę Aziją, Šiaurę, Sibirą ir Tolimuosius Rytus. Industrializuoti tuos regionus, daryti tai, ką paskui padarė Stalinas, tik gerokai anksčiau.

Antrąja pagrindine "auksinio elito" auka tapo Vokietija. Vokiečių imperija jau spėjo tapti galingiausia Europoje ir antrąja pasaulyje. Senutė Anglija ir "pasaulinė palūkininkė" Prancūzija vis labiau atsiliko nuo jaunos industrinės Vokietijos, kuri rėmėsi savo jėgomis, o ne siurbė resursus iš kolonijų. Anglija kaip ir anksčiau tebebuvo pati galingiausia kolonijinė imperija, tačiau nusileido pramonėje. Anglai matė, kad artėja ta diena, kai jie praras ir savo "jūrų valdovų" statusą.

AMERIKOS IŠKILIMAS

Europos kapitalistai turėjo dvi išeitis: bendradarbiauti su kaizerine Vokietija, palaipsniui tampant paklusniais galingos vokiečių ekonomikos partneriais, arba kariauti. Senųjų kolonijinių imperijų šeimininkai pasirinko karą. Ir čia juos parėmė užatlantės partneriai. "Auksinis elitas" manė, kad laikas sugriauti Senąjį Pasaulį, kad į pasaulinę areną galima būtų išvesti naują planetos lyderę - Ameriką. JAV tapo pavyzdžiu visos planetos ateičiai. Valdžią užgrobusio kapitalo šalis turėjo tapti pasaulinės bendrijos flagmane. Tačiau prieš tai reikėjo sunaikinti arba maksimaliai susilpninti senąsias supervalstybes, paversti jas priklausomomis nuo amerikiečių ekonomikos.

Būtent dėl to JAV strategija buvo absoliučiai sėkminga. Pirmame karo etape JAV teikė kreditus, tiekė karines medžiagas, įvairias prekes. Šitaip iš valstybės skolininkės JAV tapo pasauline kreditore, o Anglija ir Prancūzija pavirto iš pasaulinių kreditorių į skolininkes. Dar didesni paskolų srautai užplūdo Europą, kai amerikiečiai įstojo į karą, išlaukę momento, kai visos supervalstybės nukraujavo. I Pasaulinio karo pabaigoje bendra JAV kreditų apimtis pasiekė 10 milijardų dolerių. Be to, ginklai, šaudmenys, amunicija, įvairios karinės medžiagos buvo perkamos pačioje Amerikoje ir stimuliavo amerikiečių ekonomiką. Karui baigiantis, Amerikoje susikoncentravo 40% pasaulinių aukso atsargų.

Reikia pasakyti, kad netgi tada, kai Amerika dar laikėsi neutraliteto, pagal jos ekonominę veiklą galima buvo nustatyti, ką Amerikos šeimininkai numatė būsimais karo pralaimėtojais. Prekių apyvarta tarp JAV ir Vokietijos bei kitų Centrinių valstybių staigiai nusmuko: nuo 169 mln dolerių 1914 metais iki 1 milijono 1916 metais. O su Antantės šalimis išaugo: nuo 824 milijonų iki 3 milijardų. Amerika tapo Antantės sandėliu, arsenalu ir banku. Iki 1917 metų balandžio Antantės šalys gavo iš Amerikos apie 2 milijardus dolerių, o Vokietija tiktai 20 milijonų. Amerika siekė pašalinti konkurentę iš pasaulinės rinkos.

Tik po to, kai Amerikos kapitalistai susižėrė maksimalius pelnus iš karo, nepatirdami rimtų materialių ir žmogiškųjų nuostolių, buvo nutarta įstoti į karą. Reikia pažymėti, kad atsisakymas nuo karo buvo Vašingtono politikos pagrindinis principas beveik per visą karo eigą. 1914 metų rugpjūtį prezidentas Vilsonas paragino amerikiečius "laikytis neutraliteto savo darbuose ir kalbose, būti nešališkais mintyse ir veiksmuose". Vilsonas kalbėjo, kad neutraliteto tikslas - leisti Amerikai "kalbėti pasitarimuose apie taiką" ir "suvaidinti nešališko tarpininko vaidmenį". Amerikos prezidento nuomone, Amerika turėjo tapti "moraliniu teisėju".

Amerika nesureagavo į "Luizitanijos" paskandinimą 1915 metais, nereagavo ir tada, kai vokiečiai paskandino garlaivius "Arabika" ir "Saseksas", kuriais plaukė Amerikos piliečiai. Dauguma amerikiečių rėmė JAV izoliaciją, laikydami karą Europoje tolimu, svetimu ir jų neliečiančiu reikalu. Būtent su lozungu "Jis išgelbėjo mus nuo karo" Vilsonas buvo perrinktas antrai kadencijai 1916 metais. Tačiau visa tai buvo veidmainystė, Amerika tiesiog laukė palankaus momento. Jau 1916 metais smarkiai išaugo išlaidos gynybai ir prasidėjo aktyvus pasirengimas karui. 1916 metais buvo pradėta nauja didelės apimties laivų statybos programa. Reikėjo gelbėti savo pinigus, Vokietija neturėjo nugalėti I Pasauliniame kare. Be to, Centrinių šalių situacija 1917 metais tapo katastrofiška ir JAV niekuo nerizikavo. O ir Rusiją reikėjo pakeisti. Vasario revoliucija padarė rusų armiją visiškai nekovinga. Ir balandžio mėnesį Amerika pagaliau įstojo į karą, o per taikos derybas nulėmė būsimos Europos politinį žemėlapį.

Tokiu būdu, uždavę klausimą "Kam tai naudinga?", galime suprasti I Pasaulinio karo priežastis ir pobūdį. Rusijai karas buvo absoliučiai nenaudingas, ji pavirti patrankų mėsa ir nudobto lokio kailio dalijimosi objektu. Vokiečių vadovybė irgi padarė strateginę klaidą, patikėjusi, kad Antrasis Reichas gali surengti "žaibišką karą", sutriuškinti Prancūziją, susitarti su Rusija (be karo, arba po karo) ir nedalyvaujant anglams. Prancūzai su anglais nugalėjo, tačiau karas išsekino jų resursus, Prancūzija dar ir tapo karo lauku. Dėl ko abi šios šalys tapo priklausomomis nuo JAV ir palaipsniui prarado supervalstybių, lemiančių pasaulio politiką, statusą.

Visą naudą iš karo susižėrė Amerika ir už jos nugaros stovintis "auksinis elitas". Amerikietiškas "Babilonas", kuris turėjo tapti naujosios pasaulio tvarkos pavyzdžiu, pajungė savo naudai Europos šalių ekonomikas ir sukūrė galingą armiją. Amerika išėjo iš I Pasaulinio karo kaip galingiausia pramoninė pasaulio šalis. Turėdama 1920 metais vos 6% pasaulio gyventojų, Amerika sutelkė savo rankose 60% pasaulinės naftos gavybos, 50% anglies kasybos, 20% aukso atsargų, 60% vario gamybos, tiek pat - aliuminio, 85% automobilių gamybos. Bendras Europos šalių įsiskolinimas Amerikai pasiekė 11,6 milijardus tuometinių dolerių.

Tiesa, I Pasaulinis karas nesugebėjo išspręsti perėjimo prie Naujosios Pasaulio Tvarkos problemos. Totalinio Vakarų pasaulio šeimininkų įsiviešpatavimo epocha buvo atidėta. Dėl to, dar nespėjus užgyti pirmojo karo žaizdoms, jau buvo pradėtas pasirengimas naujam dideliam karui. 1919 metų Versalio taika sudarė visas sąlygas būsimam pasauliniam karui. Ir vėlgi tame kare buvo mėginama supjudyti (ir supjudė) dvi supervalstybes, kurios turėjo tapti sąjungininkėmis - TSRS ir Vokietiją.

www

Įvertink straipsnį: +1 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

196 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
68 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
220 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
74 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
105 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
132 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851