66 klausimai ir atsakymai apie "holokaustą"

Anonimusas
+ 42 - 0
Autorius: Istorijos Revizijos Institutas
Šaltinis: http://www.ihr.org . ...
7535-01-10 (2017 m.), skaitė 1859
0

1. Kokie egzistuoja įrodymai, kad vokiečių nacional-socialistai nužudė 6mln. Žydų? - Jokių. Viską ką mes turime – tai pagrinde atskirų „išgyvenusių“ pokariniai parodymai. Šie parodymai prieštaringi ir mažai kas jų tvirtina, kad yra „marinimo dujomis“ liudininkai. Nėra tos epochos orginalių dokumentų ir patikimų įrodymų: nėra nei kalnų pelenų, nei krematoriumų, galinčių sudeginti milijonus žmonių lavonų , nei „muilo iš žmogaus riebalų“, nei “lempų gaubtų, padarytų iš žmogaus odos”, nėra nei patikimų statistinių duomenų.

2. Kokie egzistuoja įrodymai kad vokiečių nacional-socialistai nenužudė 6mln. Žydų? - Platūs teismo-medicininiai, demografiniai, analitiniai ir palyginamieji duomenys kalba apie tokio skaičiaus negalimumą. Plačiai skambantis skaičius 6mln. yra neatsakingas perdėjimas.

3. Ar „nacių medžiotojas“ Simonas Vyzentalis rašė, kad vokiečių žemėse nebuvo sunaikinimo lagerių? - Taip. Žymusis „nacių medžiotojas“ tai rašė „Stars and Straips“ 1993 m. sausio 24 d. Jis taip pat tvirtino, kad žydų „marinimas dujomis“ vyko tik Lenkijoje.

4. Jeigu Dachau yra Vokietijos žemėje ir netgi Vyzentaliui juk tai nebuvo sunaikinimo lageris, kodėl tada dauguma amerikiečių karo veteranų kalba, kad tai buvo sunaikinimo lageris? -Kai sąjungininkai [anglai-amerikiečiai] užėmė Dachau, daugumą kareivių vedžiojo po lagerį ir parodė kambarį, kuris atseit buvo „dujų kamera“. Masinės informacijos priemonės plačiai, bet neteisingai toliau tvirtina kad Dachau buvo „dujinis“ lageris.

5. Ką jūs galite pasakyti apie Osvencimą? Ar yra įrodymų kad žudynėms buvo naudojamos dujų kameros? - Ne. Osvencimas , užimtas tarybinių karių, buvo specialiai komunistų modifikuotas po karo, o kambarys rekonstruotas, kad atrodytų kaip didelė „dujų kamera“. Po to, kai vienas iš pagrindinių amerikiečių specialistų projektuojant ir įrenginėjant dujų kameras Fred Leuchter ištyrinėjo tariamą dujų kamerą ir kitus su juo susijusius įrengimus Osvencime ,jis pareiškė, kad būtų absurdiška tvirtinti, jog jie buo naudojami arba galėjo būti naudojami masinėms žmonių žudynėms.

6. Jeigu Osvencimas nebuvo „mirties lageriu“ tai kokia buvo jo tikroji paskirtis? - Tai buvo internuotų asmenų lageris, jis buvo dalis stambaus gamybinio komplekso. Ten buvo gaminamas sintetinis tepalas ir belaisviai buvo naudojami kaip darbo jėga.

7. Kas sukūrė pirmuosius konclgerius? - Būrų karo metu [1899 – 1902 m.] Pietų Afrikoje anglai sukūrė tai, ką jie vadino „koncentracijos lageriais“ kad ten laikyti būrų moteris ir vaikus [būrai – olandų persikėlėliai Pietų Afrikoje]. Maždaug 300.000 žmonių žuvo šiose pragariškose vietose, kuriose sąlygos buvo tokios pat baisios kaip ir vokiečių koncentracijos stovyklose Antrojo Pasaulinio karo metu.

8. Kuo vokiečių lageriai skyrėsi nuo amerikietiškų „lagerių perkeltiesiems“ kuriuose buvo internuoti japonų kilmės amerikiečiai Antrojo Pasaulinio karo metu? - Vienas esminis skirtumas buvo tas kad kai vokiečiai internuodavo realios grėsmės arba įtariamo pavojaus kėlimo karo laiku šaliai atveju. JAV vyriausybė internavo asmenis išskirtinai etniniu pagrindu.

9. Kodėl vokiečių vyriausybė internavo žydus į lagerius? - Jie laikė žydus nacionaline grėsme valstybės saugumui [Žydai sudarė daugumą diversinėse komunistinėse grupėse]. Bet visi įtariami rengiant nusikaltimus prieš valstybės saugumą – ne tik žydai – buvo pavojingi ir buvo internuoti.

10. Kokią priešišką akciją pasaulinė žydija organizavo 1933 m. prieš Vokietiją? - 1933 m. kovo mėn. pasaulinės žydų organizacijos paskelbė vokiškų prekių tarptautinį boikotą.

11. Žydai „paskelbė karą“ Vokietijai? - Taip. Laikraščiai visame pasaulyje rašė apie tai. Pvz. antraštė Londono laikraštyje „Daily Ekspress“ pirmajame puslapyje [1933 m. kovo 24 d] skelbė: „Judėja paskelbė karą Vokietijai“.

12. Ar tai buvo iki to ar po to, kai prasidėjo istorijos apie „mirties lagerius“? - Tai buvo ilgai iki to, kai prasidėjo istorijos apie „mirties lagerius“. Jos prasidėjo 1941 -1942 m.

13. Kokia šalis pirmoji pradėjo masinius civilių gyventojų bombardavimus? - Didžioji Britanija, surengdama 1940 m. gegužės 10 d. Freiburgo miesto bombardavimus.

14. Kiek „dujų kamerų“ žmonių žudynėms buvo įrengta Osvencime? - Nė vienos.

15. Kiek žydų gyveno teritorijose, atitekusiose vokiečių kontrolei karo metu? - Mažiau kaip 6 mln.

16. Jeigu vokiečių nacional-socialistai nenaikino žydų Europoje, tai kas su jais atsitiko? - Po karo Europoje buvo milijonai žydų, pergyvenusių karą. Karo metu šimtai tūkstančių [tikėtina iki 1,5 mln.] numirė nuo įvairių priežasčių ,dauguma emigravo į Palestiną, JAV ir kitas šalis. Dar daugiau žydų išvažiavo iš Europos po karo.

17. Kiek žydų buvo evakuota arba pabėgo į TSRS gilumą? - 1941 – 1942 m. pabėgo arba tarybų valdžios buvo evakuoti daugiau kaip 2mln. žydų. Ir taip jie niekada nebuvo papuolę į vokiečių kontrolę.

18. Kiek žydų emigravo iš Europos iki karo, tokiu būdu pasidare nepasiekiami vokiečiams? - Tikėtina kad 1 mln. [neskaitant tų, kurie atsidūrė TSRS gilumoje].

19. Jeigu Osvencimas nebuvo sunaikinimo lageris, tai kodėl jo komendantas Rudolf Hess prisipažino, kad jis buvo toks? - Jį specialiai kankino anglų karinė policija, kaip vėliau pripažino vienas iš jo tardytojų.

20. Ar yra liudijimų, kad tarybiniai, amerikiečių ir anglų okupantai naudojo kankinimus prieš vokiečių belaisvius su tikslu gauti reikalingus „prisipažinimus“ ir juos panaudoti Niurnbergo ir kituose procesuose? - Taip. Kankinimai buvo naudojami, kad išgauti iš jų netikrus „parodymus“, kad juos vėliau būtų galima panaudoti gėdingame Niurnbergo ir kituose procesuose prieš „karinius nusikaltėlius“.

21. Kokią naudą šiandien gauna žydai iš holokausto istorijos? - Jis saugo žydus, kaip grupę, nuo bet kokios kritikos. Kaip pasaulietinė religija, ji yra rišamoji grandis tarp žydų ir jų lyderių. Jis yra galingas įrankis, padedantis žydams melžti pinigus iš melagingai apkaltintų aukų ir pateisina JAV pagalbą Izraeliui.

22. Kokią naudą gauna Izraelio valstybė iš holokausto istorijos? - Ji pateisina milijardus dolerių „reparacijų“, kurias Vokietija išmokėjo Izraeliui ir individuliai daugumai „išgyvenusių“. Holokausto istorija naudojama sionistų ir Izraelio lobistų, kad diktuoti amaerikietišką užsienio politiką pagal Izraelio valią ir priversti JAV padėti Izraeliui milijardais dolerių.

23. Kaip ją pasinaudoja krikščionių dvasininkai? - Holokausto istorija pateikiama kaip pateisinimas Senajame Testamente pateikto žydų tautos įvaizdžio, kaip apie šventos ir amžinai tremiamos „išrinktosios tautos“.

24. Kokios naudos iš šios istorijos gavo komunistai? - Ji nukreipė dėmesį nuo tarybinių vadų agresyvių siekių ir žvėriškumų iki ir po Antrojo Pasaulinio karo.

25. Kokią naudą iš to gavo Didžioji Britanija? - Tokią pat reikšmingą, kaip ir TSRS.

26. Ar yra kokie nors įrodymai, kad Hitleris davė įsakymą naikinti žydus Europoje? - Ne.

27. Kokios dujos buvo naudojamos vokiečių koncentracijos lageriuose karo metu? -Ciano vandenilio dujos „Ciklon B“ plačiai visoje Europoje naudojamas pesticidas.

28. Kokiems tikslams buvo gaminamas „Ciklon B“? -Tai buvo pesticidas, naudojamas drabužių ir patalpų dezinfekcijai nuo utėlių vidurių šiltinės ir kt. užkrato platintojų.

29. Ar ši priemonė buvo tinkama masiniam žmonių naikinimui? - Ne. Jeigu vokiečių nacional-socialistai būtų ketinę panaudoti nuodingas dujas žmonių naikinimui, jie tam turėjo daug geresnių reaktyvų. „Ciklon B“ yra lėtai veikiantis dezinfekuojantis reagentas.

30. Kiek reikia laiko patalpų ventiliacijai po „Ciklon B“ panaudojimo dezinfekcijai? - Kaip taisyklė apie 20 val. Tokia procedūra yra labai pavojinga ir sudėtinga. Būtina naudoti dujokaukes ir naudotis tik apmokytu personalu.

31. Osvencimo komendantas Hessas pasakojo ,kad jo žmonės įeidavo į „dujų kameras“, kad ištraukti iš jų lavonus, praėjus 10 min. po jų mirties. Kaip jūs tai paaiškinsite? - To negalima paaiškinti, nes jeigu jie tai būtų padarę, tai būtų pasidalinę savo likimu su „numarinimo dujomis“ aukomis.

32. Hesas savo „prisipažinime“ pasakojo, kad jo žmonės rūkė cigaretes, kai po 10 min. traukdavo mirusius žmones iš „dujų kamerų“. Argi ciano vandenilio dujos nėra sprogios dujos? - Taip ,yra. Heso parodymai akivaizdžiai melagingi.

33. Kokia tiksliai buvo “oficiali” procedūra, kurios pagalba nacional-socialistai naudojosi naikinant žydus? - Istorija varijuoja nuo dujų talpų įmetimo į pilnai žmonėmis užpildytą patalpą iki dujų įpumpavimo per orlaides, „garo kamerų“ „elektros mašinų“ panaudojimą. Tvirtinama, kad tokiu būdu buvo nužudyti milijonai žydų.

34. Kokiu būdu masinio naikinimo programa galėjo būti laikoma paslaptyje nuo tų, kuriuos buvo numatoma sunaikinti? - Ji negalėjo būti laikoma paslaptyje. Istorijos apie naikinimus buvo pagimdytos atrocitinės propagandos karo metu.

35. Jeigu pasmerktieji žydai žinojo, kad yra pasmerkti mirties bausmei, tai kodėl jie niekaip nesipriešino vokiečiams? - Jie nerodė pasipriešinimo, nes paprasčiausiai netikėjo, kad juos ruošiasi žudyti.

36. Kiek maždaug žydų numirė vokiečių lageriuose? - Patikimuose šaltiniuose skaičiai varijuoja nuo 300.000 iki 500.000.

37. Kaip jie mirė? - Pagrinde nuo daugkartinių tifo (šiltinės) epidemijos atvejų sautėjusio karo sugriautoje Europoje, taip pat nuo bado, medicininės priežiūros trūkumo paskutiniais karo mėnesiais, kai visi geležinkeliai ir keliai buvo anglų-amerikiečių subombarduoti.

38. Kas tai yra tifas-šiltinė? - Ši liga visada atsiranda ten, kur susikaupia daug žmonių antisanitarinėmis sąlygomis. Ją perneša utėlės, kurios atsiranda plaukuose ir drabužiuose. Įdomu pažymėti, kad jeigu vokiečiai dideliais kiekiais būtų naudoje „Ciklon B“, tai daug daugiau žydų konclageriuose būtų išlike gyvi.

39. Tai kiek gi žuvo žydų Antrajame Pasauliniame kare- 6 mln. ar 300 tūkst.? Koks skirtumas tarp šių skaičių? -5 700 000

40. Kai kurie išgyvene žydai belaisviai pareiškia, kad matė, kaip lavonus metė į šachtas ir ten sudegindavo. Kiek tam reikėtų kuro? - Daug daugiau nei turėjo vokiečiai, ir taip jiems karo metu labai trūko degalų.

41. Ar galima lavonus sudeginti šachtoje? - Ne. Dėl deguonies trūkumo tokiu būdu visiškai negalima sudeginti žmonių lavonų.

42. Holokausto istorijos tvirtina, kad nacional-socialistai galėjo kremuoti kūnus per 10 min. Kiek reikia laiko vieną žmogaus kūną paversti pelenais pagal profesonalių krematoriumų operatorių duomenis? - Apie pusantros valandos, bet ir po to stambūs kaulai lieka nesudegę.

43. Kodėl vokiečių koncentracijos stovyklose buvo krematoriumų pečiai? - Kad efektyviai ir higieniškai likviduoti mirusiųjų kūnus.

44. Jeigu visi krematoriumai dirbtų nenutrūstamu režimu, kokį maksimalų lavonų skaičių būtų galima sudeginti per visą jų darbo laiką? - Apie 43 650.

45. Ar gali krematoriumo pečius dirbti 100 proc. našumu? - Ne. 50 proc. – maksimalus leistinas laikas [12 val. per parą]. Itempto režimo metu krematoriumo pečiai turi būti kruopščiai ir reguliariai valomi.

46. Kiek pelenų lieka po kūno kremavimo? - Po to, kai kremuojami visi kaulai, viskas sutelpa maždaug į poros batų dėžę.

47. Jeigu vokiečių nacional-socialistai kremavo 6mln. žmonių, tai kur jų pelenai? - Tai verta „paaiškinti“. Sudeginus 6 mln. lavonų būtų susidarę daugybė tonų pelenų, bet nėra jokių duomenų apie dideles pelenų saugyklas.

48. Ar rodo anglų-amerikiečių Osvencimo avianuotraukos [padarytos tuo metu, kai tariamai „dujų kameros“ ir krematoriumai turėjo dirbti pilnu pajėgumu] naikinimo liudijimus? - Ne. Šiose fotografijose nėra netgi pėdsakų didelių dūmų stulpų, kurie tada pastoviai turėjo būti virš lagerio. Jose taip pat nerandama „atvirų šachtų“, kuriose tariamai buvo deginami lavonai.

49. Kokie buvo pagrindiniai 1935 m. „Niurnbergo įstatymų“ teiginiai? - Jie draudė santuokas ir lytinius santykius tarp vokiečių ir žydų ir yra analogiški įstatymams, egzistuojantiems dabartiniame Izraelyje.

50. Ar buvo „Niurnbergo įstatymų“ amerikietiški precedentai? - Dar ilgai prieš atsirandant Trečiajam Reichui, daugumoje JAV valstijų buvo įvestas įstatymas, draudžiantis santuokas tarp įvairių rasių.

51. Ką pranešdavo Tarptautinis Raudonasis Kryžius, kas liečia holokausto klausimą? - Oficialus Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus pranešimas apie jo delegacijos vizitą 1944 m. rugsėjo mėn. nurodo, kad belaisviams leidžiama gauti siuntinius, ir kad gandai apie dujų kameras negalėjo būti patikrinti.

52. Kokia buvo Vatikano rolė tuo laiku, kai atseit vyko 6 mln. žydų sunaikinimas? - Jeigu būtų egzistavusi jų naikinimo programa, tai Vatikanas tikrai būtų žinojes apie ją. Bet kadangi tokios programos neegzistavo, tai Vatikanas neturėjo pagrindo pasisakyti prieš ją , todėl irnepasisakė.

53. Kokie yra įrodymai kad Hitleris žinojo apie vykdomą žydų naikinimo programą? - Jokių.

54. Ar vokiečių nacional-socialistai bendradarbiavo su sionistais? - Dar 1933 m. Hitlerio vyriausybė pasirašė susitarimą, leidžiantį emigruoti žydams iš Vokietijos į Palestiną, išsivežant su savimi dideles sumas kapitalo.

55. Kaip numirė Anna Frank? -Po savo internavimo pabaigos Osvencime ji numirė Bergen Belzeno lageryje nuo tifo (šiltinės), likus kelioms savaitėms iki karo pabaigos.

56. Ar Annos Frank dienoraštis tikras? - Įrodymai, surinkti daktaro Robert Forisson įrodo, kad dienoraštis yra literatūrinė klastotė.

57. Ką jūs galite pasakyti apie žinomas fotografijas ir kino juostas, kuriose rodomi būriai skeletų, aptrauktų oda? Jos padirbtos? - Fotografijas galima padirbti, bet kur kas paprasčiau priklijuoti prie jų klaidinančius prierašus ar klaidinančius komentarus prie kino juostų. Būriai skeletų, aptrauktų oda dar nereiškia, kad šie žmonės buvo „nunuodyti dujomis“ arba sąmoningai numarinti badu. Realybėje tai buvo viską naikinančių epidemijų arba bado aukos dėl prekių trūkumo lageriuose karo pabaigoje.

58. Kas sukūrė terminą „genocidas“? - Rafael Lemkin, lenkų žydas savo knygoje, išleistoje 1944 metais.

59. Ar tokie filmai kaip „Šindlerio sąrašas“ arba „Karo vėtros“ atspindi realybę? - Ne. Tokie filmai yra išgalvotos inscenizacijos ir laisvas istorijos traktavimas. Gaila, bet per daug žmonių tai naiviai priima kaip tikslų istorinių faktų atkūrimą.

60. Kiek buvo išleista knygų, paneigiančių standartinę „holokausto“ istoriją? - Dešimtys. Ir dar daugiau ruošiamasi jų išleisti.

61. Kas atsitiko, kai Istorijos Revizijos Institutas pasiūlė 50.000 dolerių apdovanojimą tam, kuris sugebės įrodyti, kad žydai buvo žudomi dujomis Osvencime? - Jokių įrodymų neatsirado, bet buves belaisvis Mel Mermelštein iškėlė Institutui teisminį ieškinį reikalaudamas 17 mln. dolerių, Jis tvirtino, kad apdovanojimas sukėlė jam nemigą, padarė nuostolių jo firmai ir yra „šmeižikiškas nustatytų faktų neigimas“.

62. Ką jūs galite pasakyti apie kaltinimus tiems, kurie drįsta abejoti holokausto istorija, kad jie antisemitai ir neonaciai? - Tai kliedesiai, skirti nukreipti dėmesį nuo faktų ir sąžiningų argumentų. Mokslininkai, kurie paneigia holokausto istorijos teiginius, yra pačių įvairiausių pažiūrų ir įsitikinimų, priklauso įvairioms religinėms konfesijoms ir etninėms grupėms [taip pat ir žydams]. Tarp „holokausto“ neigimo iš vienos pusės ir kaltinimų antisemitizmu ir neonacizmu iš kitos nėra jokio ryšio. Visa eilė žydų mokslininkų atvirai pripažįsta pagrindinių holokausto teiginių neįrodomumą.

63. Kas atsitiko su „revizionistais“ mokslininkais, kurie privertė suabejoti holokausto istorija? - Jie tapo šmeižikiškų kampanijų ir tiesioginio fizinio smurto aukomis, prarado darbus ir pensijas. Namai ir kitas jiems priklausantis turtas buvo puolamas ir naikinamas.

64. Ar nukentėjo Istorijos Revizijos Institutas dėl žodžio ir mokslinių svarstymų laisvės gynimo? - Institutą sprogdino tris kartus. O 1984 m. birželio mėnesį dėl tyčinio nusikalstamo padegimo jis buvo visiškai sunaikintas. Telefonu buvo gaunami daugkartiniai grasinimai nužudyti. Daugumoje atvejų Instituto  veiklos nušvietimas masinėse informacijos priemonėse buvo atvirai priešiškas.

65. Kodėl taip mažai žinomi revizionistiniai požiūriai į istoriją? - Dėl valdančiųjų sluoksnių politinių pažiūrų, kurie nenori leisti kritiškai svarstyti jokių faktų, susijusių su holokaustu.

66. Kur galima rasti papildomos informacijos apie „kitą holokausto istorijos pusę“, o taip pat apie Antrojo Pasaulinio faktų ir aspektų peržiūrėjimą? - Istorijos Revizijos Institutas ( The Institute of Historical Review, PO Box 2739, Newport Beach, CA 92659, USA) disponuoja plačiu knygų, audio ir video įrašų, liečiančių svarbius istorinius įvykius, pasirinkimu. Instituto puslapio adresas internete: http://www.ihr.org . 

Apie tai vaizdinė medžiaga https://www.youtube.com/watch?v=eUKxHZnVtRk


42   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarų kol kas nėra


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI


Laisva informacija - laisvas žmogus!

Straipsnių TOPas

Reklama

Paveiksliukai


VideoDraugai

VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA

Puslapis feisbuke


Švieskis150 metų Maksimui Gorkiui! Pilnas raštų rinkinys lietuviškai