Per Ukrainą sugebėjome parodyti Vakarų Europai ir visiems, Vakarų pasauliui, kad nesame paranojikai

Anonimusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

 

Istorinė žaliosios valstietės, vaikų teisių apsaugos profesionalės Dovilės Šakalienės kalba, pasakyta šių metų lapkričio 17 d. svarstant Seimo rezoliucijos projektą „Dėl pa­dė­ties Uk­rai­no­je ir sank­ci­jų Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jai“.

Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų vi­siš­kai pri­ta­riu ko­le­gai Lau­ry­nui, An­driui ir Egi­di­jui, vis dėl­to čia yra tas klau­si­mas, ku­ris rei­ka­lau­ja mū­sų vi­sų vie­ny­bės. Dar kai pa­ti dir­bau su Eu­ro­pos Ta­ry­ba kaip ne­vy­riau­sy­bi­nin­kė ir taip pat kaip žur­na­lis­tė, man bu­vo ab­so­liu­čiai aki­vaiz­du, kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja yra tie­siog pro­fe­sio­na­li val­dy­da­ma me­to­dą „ko­ja tarp­du­ry­je.“ Jie tie­siog įki­ša ko­ją į tarp­du­rį ir lai­ko ją tol, kol vi­si pri­pran­ta, kol vi­siems nu­si­bos­ta, kol iš tik­rų­jų vi­sos vals­ty­bės pra­de­da pri­im­ti Ru­si­jos vyk­do­mus pa­žei­di­mus kaip nor­ma­lius.

Man bu­vo liūd­na la­bai ste­bė­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė­je Asam­blė­jo­je, kaip ne­ma­žai par­la­men­ta­rų iš įvai­rių Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bių, ku­rie tar­si bu­vo la­bai pa­ža­din­ti Lie­tu­vos, ko­kia yra pa­vo­jin­ga Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja, kaip ji­nai stip­riai no­ri vėl grą­žin­ti tą ar­ti­mo­jo už­sie­nio kon­cep­tą, kaip ji­nai stip­riai no­ri fak­tiš­kai su­kur­ti kiek įma­no­ma dau­giau įšal­dy­tų kon­flik­tų ap­lin­ki­nė­se vals­ty­bė­se, pa­var­go nuo to, jiems nu­si­bo­do ir jie pra­dė­jo gal­vo­ti, kad, na gal tie­siog ne­be­pa­to­gu ne­drau­gau­ti su Ru­si­ja, gal ne­be­pa­to­gu su ja ne­ben­drau­ti. Tai iš tie­sų ir yra mū­sų lais­vės ir de­mo­kra­tijos, ir va­ka­rie­tiš­kos vie­ny­bės iš­da­vi­mas. To ne­ga­li­ma da­ry­ti. Iš tik­rų­jų ma­ty­da­ma, kiek da­bar sa­lė­je li­ko Sei­mo na­rių, no­riu ti­kė­tis, kad gal­būt tie mū­sų pa­si­sa­ky­mai čia, tri­bū­no­je, dau­ge­liui nu­si­bo­do, bet į bal­sa­vi­mą vi­si grįš mak­si­ma­liai, nes re­zo­liu­ci­ja čia yra vie­na iš dau­ge­lio. Ru­si­ja yra įpra­tu­si bėg­ti to­kius ma­ra­to­nus.

Dar kai lai­ki­nai ėjau Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to va­do­vės pa­rei­gas, Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­da tie­sio­giai ban­dė pa­da­ry­ti man po­vei­kį, tie­sio­giai ban­dė nu­pirk­ti mū­sų ins­ti­tu­tą, ta­da jau sa­kiau, kad čia bus il­gas ir sis­te­min­gas vei­ki­mas, kap­sė­ji­mas ant sme­ge­nų vi­sam pa­sau­liui ir ban­dy­mas mus pri­vers­ti pri­pras­ti, kad tai yra nor­ma­lu, ką jie da­ro. To­dėl no­riu pa­sa­ky­ti, kad šią re­zo­liu­ci­ją bū­ti­na pa­lai­ky­ti. Ir dar šim­tą po to, jei­gu rei­kės, kol mes vis dėl­to pri­ver­si­me Ru­si­ją iš­trauk­ti ko­ją iš tarp­du­rio, kol mes pri­ver­si­me Ru­si­ją su­pras­ti, kad nė­ra ar­ti­mo­jo už­sie­nio, nė­ra ir dau­giau nie­ka­da ne­bus.

Taip, Lie­tu­va yra vie­na ir ma­ža, bet mes esa­me tie, ku­rie su­grio­vė So­vie­tų Są­jun­gą. Mes esa­me tie, ku­rie per Uk­rai­ną su­ge­bė­jo­me pa­ro­dy­ti Va­ka­rų Eu­ro­pai ir vi­siems, Va­ka­rų pa­sau­liui, kad mes ne­sa­me pa­ra­no­ji­kai, sap­nuo­jan­tys apie Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pla­nuo­ja­mą im­pe­ri­nę plėt­rą, to­dėl mes tu­ri­me bū­ti tie, ku­rie ro­do pa­vyz­dį, kad taip, kaip jie kap­si pa­sau­liui ant sme­ge­nų su sa­vo im­pe­ri­nė­mis am­bi­ci­jo­mis, taip mes, ly­giai taip pat ne­pa­varg­da­mi ir mums ne­nu­si­bos, vi­są lai­ką gin­si­me tei­sę į su­ve­re­nu­mą, tiek sa­vo, tiek Uk­rai­nos, tiek Gru­zi­jos, tiek Mol­do­vos, tiek vi­sų vals­ty­bių, ku­rios tu­ri tei­sę pa­čios rink­tis sa­vo ke­lią. La­bai ačiū jums už dė­me­sį. (Plojimai)

Dovilė Šakalienė

---
LDiena.lt: maloniai primenu, kad Dovilė Šakalienė ne tik profesionali rusofobė, žmogteisistė ir vaikų prekybos tinklo organizatorė, bet dar ir tipiška dviveidės moralės propagandistė ir patyčių skatintoja, ką puikiai parodo jos asmeninis dalyvavimas judistų leidinio reklaminėje akcijoje:

Įvertink straipsnį: +4 -4
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

2 | 2017-08-22 | Pasaulis | +0 -0
Blogeris Zeppelinusas
Yra dalykų, kuriuos šiais laikais verta žinoti. Ir geriau ne iš atpasakojimų, bet iš šaltinių lūpų. Pavyzdžiui, mūsų spauda labai jautriai ir užjaučiamai rašo apie ekstremistinės JAV negrų organizacijos Black Lives Matter veiksmus. Mat pastarieji, anot, mūsų žurnaliūgėlių bei tolerantiškų organizacijų atstovų, yra kovotojai su rasizmu bei baltųjų viršenybe aka suprematizmu. Skaityti toliau...
3 | 2017-08-22 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
Sekančią dieną po po Barselonos teroro akto, per kurį žuvo 14 žmonių, virš 100 buvo sužeista, JAV portale Gatestoneinstitute.org buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Musulmonai sako Europai: vieną dieną visa tai bus mūsų.“ Žemiau pateikiu jo referatą. https://www.gatestoneinstitute.org/10748/europe-muslims-demography Strasbūro archivyskuo žodžiais, musulmonai labai gerai žino, kad šiandien jų vislumas toks, kad vieną dieną visa Europa bus jų. Skaityti toliau...
3 | 2017-08-22 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
NATO kariuomenės vadas generolas Philip Breedlove, yra įsitikinęs: pabėgėliai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos yra „užmaskuotas teroristų ir nusikaltėlių judėjimas“. Tai jis pasakė Amerikos senato gynybos komitete. Jo žodžiais, Islamo valstybės (IV) teritorinė milicija maskuojasi pabėgėliais ir „plinta kaip vėžys“. Jų nariai rinksis mažiausią pasipriešinimą ir prasiskverbimo į Europą ir JAV kelią. Generolas nurodė, kad pastaruoju metu Rusija prieš IV naudoja sunkiuosius bombonešius ir „problema žymiai paaštrėjo. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Algimantas Lebionka
Sako, Lietuvos kariuomenė dabar užsiims kova su terorizmu. Teisingai, jei yra teroristai, kur nevėkšlos pabėgėliais vadina, o Grybauskaitė ir Skvernelis čion veža, vardijas reikia gi išmokti su jais ir kautis, gana su tai burliokais-maskoliais vajavoti. Be to, viskas labai logiška: išvyko milijonas gyventojų iš Lietuvėlės, išnešė kuo greičiau ir toliau „muilą“, tai ką čia ginti, nejau pensininkus-ubagus, kurių subinės nuogos? Pensininkus gi čia atvežti amerikonai pajėgs apginti. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-22 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje. Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
5 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
149 | 2017-08-21 | Lietuva | +11 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
233 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
166 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...
132 | 2017-08-21 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Nelegalūs imigrantai iš Artimųjų Rytų 2015 metais neliko Graikijoje ar Vengrijoje, nes skaitė šias šalis ubagėmis. Perėję numatytą maršruto atkarpą, jie periodiškai gaudavo pinigines perlaidas iš JAV labdaros organizacijų. KP speciali korespondentė Darja Aslamova atsakė radijo „KP“ eteryje į tris „naivius klausimus“ apie bėglių srautą, užtvindžiusį ES valstybes (ES). Skaityti toliau...
956 | 2017-08-21 | Lietuva | +12 -9
Organizacija „Jauna Banga“
Šiemet Lietuvoje vykstantys festivaliai itin kliūva valdžios atstovams: pasilinksmino vietose, anot jų, neturėtų būti jokio alkoholio, festivaliuose taip pat neva nevaldomai cirkuliuoja nelegalios psichoaktyviosios medžiagos. Ar siekiama priversti festivalius ir jų lankytojus trauktis iš Lietuvos? O gal festivaliai šiandien tėra nuo 2017 m. sausio 1 d. vykdomos baudžiamosios narkotikų politikos veidrodis? Ministras teigia, kad į festivalius susirinkęs jaunimas ne tik nesupranta, koks gali būti medžiagų poveikis, bet ir vartoja bet ką, gautą „iš nepažįstamo žmogaus“. Skaityti toliau...
453 | 2017-08-20 | Lietuva | +33 -2
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
106 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -2
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
130 | 2017-08-20 | Kaimynai | +16 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851