Planas OST 2 dalis

Anonimusas
| +8 -8 Autorius: Šturmuotojas
Šaltinis: http://ldiena.lt
2017-06-06, skaitė 502
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Praėjus daugiau kaip 70 metų po Vokietijos pralaimėjimo 2-ajame Pasauliniame kare nacionalinė 3-iojo reicho politika ir rasinė doktrina buvo neatpažįstamai subjaurota ir suklastota pačio įvairiausio rango pokarinių pseudoistorikų. Nacionalsocialistų valdymas truko tik dvylika metų, bet dabartinio visuomenės nario akyse tai atrodo kaip teroro, totalitarizmo ir precedento neturintis žmonijos genocido atvejis. Po Vokietijos sutriuškinimo ideologinis karas anaiptol nesibaigė,o netgi atvirkščiai-įgavo naują pagreitį. Pradiniu šito karo atskaitos tašku reikėtų laikyti įžymujį Niurnbergo tribunolą, kuriame laimėtojai teisė  pralaimėjusius. Žvelgiant iš juridinio taško, Niurnbergo proceso eiga neatitiko nei tuometinių teisės įstatymų, nei netgi Romos teisės. Šio tribunolo tikslas buvo apjuodinti hitlerinį režimą ir neleisti, kad ateityje plistų nacional-socialistinis judėjimas. Trečiojo reicho lyderiams buvo priskiriami tokie kaltinimai, kaip ištisų tautų naikinimas ir genocidas bei pasaulinio karo sukėlimas siekiant įsiviešpatauti visame pasaulyje. Būtent Niurnberge į viešumą buvo iškeltos visos klastotės, kaip nacional-socialistų kaltės "įrodymai". Tiek Vakarų sąjungininkai, tiek bolševikai kiekvienas siekė savo tikslų, bet jų metodai ir priemonės tikslui pasiekti buvo vienodos. Sąjungininkai daugiau dėmesio skyrė taip vadinamam „holokaustui“. Bolševikai siekė pateisinti savo didelius nuostolius karo veiksmuose bei nukreipti dėmesį nuo žvėriškų savo nusikaltimų prieš savo šalies piliečius ir dėl to jiems reikėjo kitokio mito. Mito apie tai, kad Vokietija, užpuldama TSRS siekė ne suduoti prevencinį smūgį, o norėjo užgrobti ir kolonizuoti jos žemes, o prieš vietinius gyventojus panaudoti totalini genocidą. Dauguma TSRS gyventojų buvo slavų kilmės ir žydų-bolševikų propagandistai skelbė, kad atseit Vokietija juos priskyrė žemesnei rasei, kurią reikėjo išnaikinti. Pats plačiausiai oficialios versijos šalininkų ir antifašistų žinomas argumentas yra žymusis „planas OST“.

Tvirtinama, kad šitame plane detaliai aprašomi tolimesni okupacinės valdžios veiksmai,Vokietijai laimėjus karą. Kaip tvirtinama, pagal tą planą nacistai didžiąją dalį slavų turėjo išžudyti, o likusią dalį palaužti ir paversti vergais.

Iš tikrųjų plano „OST“ niekas ir niekada nerado [ir dabar neranda]. Tuo labiau, kad Niurnbergo procese šitas „planas“ figūravo kaip kažkokio dr. E. Vencelio rastos „pastabos ir pasiūlymai planui „OST“. Tos „pastabos ir pasiūlymai“ buvo rastos dr. Vencelio užrašuose ir juodraščiuose. Faktas, kad pats „planas OST“ kaip oficialus dokumentas niekada nebuvo rastas, tad ir „pastabos ir pasiūlymai“, kurie buvo užrašyti ranka ant bet kokio popieriaus lapo yra nieko neįrodantys. Taigi ir pats kaltinimas virsta niekiniu. Netgi neaišku ar išvis kažkoks dr. E. Vencelis dirbo Alfredo Rozenbergo vadovaujamoje ministerijoje, kuri kuravo Rytinių teritorijų reikalus. Ir taip tarybiniai istorikai, neturėdami jokių įrodymų [išskyrus pieštuku užrašytas „pastabas ir pasiūlymus“, užrašytas neegzistuojančio valdininko {dr. E Vencelio?]] vienareikšmiškai drįsta įrodinėti apie žmogėdriškus nacionalsocialistų planus. Tai, kad „Vencelio užrašai“ yra klastotė, įrodo ir tai, kad užrašų turinys perpildytas pačių grubiausių klaidų. Tų „užrašų“ paskutiniajame skyriuje yra įrašas apie niekada neegzistavusį „imperijos komisariatą“ Rusijos reikalams spręsti. Sunku būtų nuspręsti kad šis valdininkas nežinojo savo ministerijos vidinės struktūros. Jis savo „užrašuose“ rašo apie Gorkio ir Tulos „generalinius komisariatus". Bet jis negalėjo nežinoti, kad oficialiuose misterijos dokumentuose jie vadinosi ministerijos padaliniais. Pvz. Autorius siūlo visą lenkų tautą perkelti „ į Pietų Ameriką, daugiausia į Braziliją“. Tuo labiau tai negali būti autentiškas dokumentas ir pateiktas kaip įrodymas. Visi faktai rodo kad šie „užrašai“ nuo pradžios iki galo yra sufalsifikuoti.

HITLERIO UŽSTALĖS KALBOS

Taip pat kaip vienas žinomiausių mitų šaltinių yra vadinamosios „Hitlerio užstalės kalbos“ kurias yra sukūrę bent jau keli autoriai. Tarp jų Hju Trevor-Roper, Herman Raushning, Henri Piker. Šitose knygose Hitleris atrodo ne tik kaip išprotėjęs maniakas bet ir rengiasi užkariautų tautų masiniam genocidui, kad galėtų paruošti vokiečių tautai „gyvenamają erdvę“, kuria, pasak autorių,turi tapti visa planeta. Istorijos apie tai, kaip nacistai iš užkariautų tautų atims galimybę tobulėti ir vystytis, versti juos vergais,kolonizuoti jų žemes ir t.t paimtos būtent iš šių puikių knygų. Jeigu Trevoro-Roperio rašliava faktiškai vos tik išėjus buvo pripažinta kaip falsifikatas, tai su kitais dviem autoriais buvo sudėtingiau. Ne taip kaip Trevoras-Roperis, jie betarpiškai ir ne vieną kartą bendravo su Hitleriu.

Germanas Raushningas 1930m. buvo vienas iš žinomų Dancigo nacionalsocialistų veikėjų ir pretendavo tapti NSDAP Dancigo miesto skyriaus lyderiu. Bet susipyko su DANCIGO miesto gauleiteriu Forsteriu. Jis buvo išmestas iš partijos ir 1938m. emigravo į Britaniją kur susidėjo su vokiečių [tikriau sakant žydų] literatais emigrantais. Čerčilio „Karinei partijai“ labai reikėjo tokio žmogaus kaip Germanas Raushingas ir jis sutiko su jais bendradarbiauti ir pasirašė sutartį, kad parašys propagandinę knygą per kiek tik įmanoma trumpesnį laiką. 1939m. išėjo jo parašyta knyga, pavadinta „Kalba Hitleris“ su paantrašte „įtikinantys fiurerio pasisakymai apie pasaulio užkariavimą“. Knyga nedelsiant buvo išversta į daugumą Europos kalbų ir išleista 20-tyje Europos ir Amerikos šalių. Pagrindinė Raushingo propagandos kryptis buvo ta,kad Hitleris valdomas idėjos sunaikinti krikščionybę, kad Trečio reicho gilumoje bręsta planas apie ištisų tautų išnaikinimą, kad nacistai svajoja apie pasaulinį viešpatavimą. Be to, knygos autorius apkaltino fiurerį turint ryšių su masonais ir komunistais. Raushingo knyga prifarširuota iškraipytų frazių iš Hitlerio knygos „Mein Kampf“, Hitleriui priskirtais svetimais pasisakymais ir nacionalsocialistų priešų sugalvotais pasisakymais. Galutinai Raushingo „darbus“ demaskavo 1983m. šveicarų istorikas Volfgangas Chenelemas. Raushingo tvirtinimai,kad "jis daugiau nei šimtą kartų buvo susitikęs asmeniškai su Hitleriu“ buvo lengvai paneigti gausybe atsiminimų ir dokumentų, rastų vokiečių archyvuose-kad Raushingas – Dancigo senato vadovas – su fiureriu buvo susitikęs vos keturis kartus ir tai tik prie trečiųjų asmenų ir tik darbo reikalais ir niekada asmeniskai su juo nesikalbėjo. Henrio Pikerio „Hitlerio užstalės kalbos“ pirmą kartą buvo išleistos 1951m. vakarų Vokietijoje. Bet tai nulinės vertės jo darbas, nes jo visi atsiminimai buvo „patobulinti“ po karo, kai jis buvo britų karo belaisvis. Negalima atmesti ir tos galimybės, kad Pikerio atsiminimai išvis buvo pataisyti po karo ir „patobulinti“ britu žvalgybos įsakymu. Dėl to rimti istorijos tyrinėtojai apsieina be šito „istorijos darbo“. Bet užtat visokio rango publicistai su malonumu cituoja Hitlerio „atviravimus“ apie tai, kad reikia Ukrainą apsėti dilgėlėmis.

Taip pat plačiai žinomi taip vadinami „Hitlerio dienoraščiai“ pirmą kartą išspaudinti žurnale „Stern“ ir atseit parašyti paties Hitlerio. Šitie dienoraščiai 1983m. buvo demaskuoti kaip falsifikatai. Darant popieriaus cheminę analizę jo sudėtyje buvo rastas baliklis, kuris buvo pradėtas naudoti popieriaus gamyboje tik 1955m. Nežiūrint to, kad nei vienas rimtas mokslininkas nenaudoja šitų „darbų“ kaip rimtų argumentų, labai dažnai tokie „darbeliai“ praslysta į antifašistinę literatūrą. Būtent atsiradus tokiai literatūrai atsirado mitai apie slavų tautų nepilnavertiškumą ir rasinę Trečio reicho politiką 

Vlasovo Armijos Himnas (Rusų padėjusių Hitleriui,kautis už jų tautos laisvę daina)

Įvertink straipsnį: +8 -8
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

24 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -0
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
12 | 2017-08-18 | Kaimynai | +0 -0
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
18 | 2017-08-18 | Pasaulis | +0 -4
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
36 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
24 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -0
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Pasaulis | +4 -0
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
59 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Smagumai | +0 -0
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
32 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -0
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
30 | 2017-08-18 | Lietuva | +3 -0
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
138 | 2017-08-18 | Smagumai | +12 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
137 | 2017-08-18 | Kaimynai | +7 -1
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
75 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
93 | 2017-08-18 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
51 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851