Europoje vykdomas pats didžiausias genocidas žmonijos istorijoje (papildyta)

Algimantas Lebionka
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

 

„Nuo tų laikų, niekinga kairiųjų (socialistų/komunistų) ir sionistinių žydų pranašumo doktrinos pasekėjų sąjunga nutarė skatinti imigraciją ir tarprasines santuokas siekiant išstumti mus iš mūsų valstybių. Iš pradžių jų pėstininkai imigrantai buvo vadinami „laikinais gastarbaiteriais“, vėliau tai tapo „daugianacionaliniu eksperimentu“, po to jie tapo „pabėgėliais“, vėliau jie tapo atsaku į gyventojų skaičiaus mažėjimą. Skirtingi atsikalbinėjimai, skirtingas melas! Pagrindinis tikslas išlieka nepakitęs: pats didžiausias genocidas žmonijos istorijoje.Europos parlamento narys (video – 9:23)“ - sako Europos sąjungos parlamento deputatas.

„Tegyvuoja tautos ir nacijos išdavystė!“ - skelbia kairiųjų plakatai.

https://youtu.be/39zzcUhxciU

Šio straipsnio pirmoji nuotrauką: baltosios ir negro aktas. Globalistų leidžiamas leidinys „National Geographic“ džiaugiasi baltosios rasės genocidu. Prieš metus laiko, per patį Europos užtvindymą milijonais okupantų - „pabėgėlių“, globalistų reakcija į panašias nuotraukas buvo kitokia. Lenkų leidinyje paskelbtos iliustracijos sukėlė griežtai neigiamą globalistų kontroliuojamos spaudos reakciją.

Wsieci, straipsnyje „Pragaras Europoje ir jos sunaikinimas“ buvo rašoma: „Musulmonai neša savyje konfliktą su Vakarų pasauliu, kaip dalį savo sąmonės. Senosios Europos gyventojai kartu su naujųjų metų nakties įvykiais Kiolne skausmingai suvokė problemas, susietas su masiniu imigrantų antplūdžiu. Pirmieji požymiai, kad vyksta kažkas negero, pasirodė, vienok, žymiai anksčiau. Jie buvo, nežiūrint į melą, arba problemos sumenkinimą iki minimumo vardan tolerancijos ir politinio korektiškumo.“

„Mes esame liudininkais susidūrimo dviejų civilizacijų senosios Europos valstybėse – vakarų civilizacijos ir musulmonų civilizacijos. Dviejų civilizacijų, kurios pastarųjų 14 šimtmečių bėgyje nesiliaudamos tarpusavyje kovojo. Kiekviena iš jų turi savo identitetą ir istoriją. Todėl reikia prisiminti, ką reiškia žodis „civilizacija“. Tai daugiau, negu kultūra, architektūra, muzika, gastronomija ar maniera rengtis. Tai pasaulėžiūra, kurios pamatas yra religija – krikščionybė ir islamas“, – rašo Aleksandra Rybińska.

Dvikova šitų dviejų civilizacijų yra neišvengiama. Ji jau vyksta. Musulmonai, kurie atvažiuoja į Europą, neša konfliktą su Vakarų pasauliu savyje, kaip dalį kolektyvinės sąmonės. Jie išlaiko savo identitetą nepriklausomai nuo to, ar jie stipriai prisirišę prie religijos, ar ne. Europa, kuri amžių bėgyje buvo nepralenkiamu pavyzdžiu civilizacinės brandos, sukurtos ant krikščioniškų vertybių, šiandien dvelkia nihilizmu, užleidžia vietą priešingai jai civilizacijai, puolančiai balkaniškuoju maršrutu ir per Viduržemio jūrą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Kaip kažkada pasakė britų filosofas Arnold Toynbee: „Civilizacijos ne žūsta, civilizacijos nusižudo”.

Publikacijoje pažymima, kad Vokietijos kanclerė pažeidė Dublino konvenciją ir Šengeno sutartį. Europos Sąjungos institutai akies mirksniu pripažino Merkel valią, kaip europinę normą, o valstybės, kurios, kaip Vengrija gynė Europos teisę, buvo pasmerktos, – sakoma straipsnyje.


Visa tai, žinoma, sutampa su gilia krize, kuri dabartiniu metu naikina Europą: mes tiksliai žinome, kad visą šią audrą sukėlusi Vokietijos kanclerė ir ją palaikantys europiniai centrai, formuojantys visuomenės nuomonę yra matomai gilios europinio identiškumo krizės būsenoje, kas verčia susimąstyti dėl Europos išlikimo, sakoma publikacijoje.

 

Baltųjų genocido sistema

 

Šiuo metu  Afrikoje gyvena 1 milijardas gyventojų. 2100 jų Afrikoje gyventojų bus 4 milijardai. Daugumos iš jų siekis yra persikraustyti gyventi į Europą ir ten nieko nedirbti. Įvairių sorošų NVO ir fondai veža juos į Europą. Tarptautinis nusikaltėlis Sorošas šiais metai ketina į Europą atvežti 1 milijoną afrikiečių. 2016 metais vien tik iš Nigerijos į Europą buvo atvežta 600 tūkstančių okupantų negrų.

Afrikiečių vežimo į Europą prasmė – baltosios rasės genocidas, kurio projekto autorius – ES „Tėvas“ Kudenchove Kalergi, o vykdytojai – tarptautinis sionistinis finansinis oligarchatas ir ES valstybių vadovai sionistai. Vokietijos kanclerė Angela Merkel – profesionalus Europos naikintojas. Ji daugiau negu 40 metų tarnauja tarptautiniam sionizmui, kuris Europos sąskaita sprendžia Siono problemas ir naikina "gojų" valstybes.

https://youtu.be/SqphN1uPomM

 

Genocido apibrėžimas

 

Pagal Tarptautinį baudžiamąjį teismą tai baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei (TBTS 6 straipsnis):

  • tokios grupės narių žudymas;

  • sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;

  • tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos nariai ar dalis jų žūtų;

  • priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;

  • prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.

Pagal Ženevos konvenciją – planuoti veiksmai, skirti tam tikros tautos arba gyventojų grupės sunaikinimui įgyvendinti, naikinant kultūrą, finansinę ir politinę bazę, sveikatos apsaugą ir t. t., siekiant, kad ta grupė žmonių ilgainiui išnyktų.

Visame pasaulyje Europiečiai jau dabar yra absoliuti etninė mažuma. Pagal SNO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kiuveitą, rašoma Pi-News, šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. Vokietija, kaip ir kitos ES valstybės, pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: SNO saugumo taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina vokiečių, prancūzų ir kitas Europos senąsias tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.

Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos Veiklą Tibete.

Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą. 

O kodėl vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

Kodėl šie SNO standartai galioja Kiuveitui ir Tibetui, bet negalioja mažytei Lietuvai ar Estijai, Suomijai?

Šiais metais, per du pirmuosius mėnesius, į Italiją iš Libijos buvo atgabenta 70,2 procentais daugiau afrikiečių, negu pernai, rašo “Welt am Sonntag“. Italijos vyriausybė šiais metai planuoja sulaukti 250000 nekviestų svečių iš Afrikos. Dauguma jų iš Gvinėjos, Nigerijos arba Kotdivuaro, ir jie nieko bendro neturi su globalistų išgalvotais „pabėgėliais“.

Kas organizavo baltųjų genocidą?

Kosmopolitiniam „elitui“, užgrobusiam ES valdymo struktūras, pinigų gamybą, masines informacijos priemones, vidutinių protinių galimybių, bet agresyviam, gobšiam, religingam ir gerai organizuotam, nereikalingi šviesūs, ne tik odos spalva, bet ir protu, kūrybingi europiečiai. Jie sudaro konkurenciją ir grėsmę šiems kosmopolitams, todėl kosmopolitinis „elitas“ planingai vykdo baltosios rasės genocidą.

Taikomi keli europiečių ir jų civilizacijos naikinimo būdai:

  • Europiečių gimstamumo mažinimas diegiant homoseksualizmą, iškrypėlių santuokas, skatinant abortus ir teisiškai persekiojant tam besipriešinančius;

  • Į Europą vežami žmonės iš labiausiai atsilikusių pasaulio kraštų su žemu IQ, kad juos maišyti su europiečiais ir sumažinti europiečių intelektualinį potencialą;

  • Švietimo naikinimas, europiečius paverčiant funkcionaliais beraščiai;

  • Europiečių varymas į negrynųjų pinigų konclagerį, kurio savininkai yra „pinigų šeimininkai“ kosmopolitai; planuojamas priverstinis europiečių čipavimas.

  • Baltosios rasės žmonių valios ir savivertės naikinimas per diegimą kolektyvinės kaltės prieš tuos pačius kosmopolitus už, neva, buvusius praeities nusikaltimus. Tam kuriami „tolerancijos centrai“, „holokausto muziejai“. Paradoksas: juose europiečiams „toleranciją“ diegia labiausiai netolerantiški žmonės mūsų planetoje – žydai. Amerikiečių mokslininkas dr.Daividas Diukas (David Duke) pasakoja apie žydų supernacizmą (žiūr. video).

 

https://youtu.be/jh1Adlb9D9k

Siekdamas nuslopinti europiečių pasipriešinimą, kosmopolitinis „elitas“ organizuoja teroristų gabenimą į Europą, o šiems nekliudomai įvykdžius teroro aktus, jie įveda karo stovį. Taip buvo padaryta Prancūzijoje po teroro akto Bataclan koncertų salėje. Po pusės metų (koks sutapimas!) karo stovis buvo dar pratęstas pusei metų įvykus teroro aktui Nicoje. Dabar karo stovis Prancūzijoje bus tęsiamas amžinai, nes jo metu draudžiamos demonstracijos, susirinkimai ir t.t. Ko ir reikėjo kosmopolitams, kad palaužti žmonių pasipriešinimą. Prisidengiant karo stoviu, taip uždraudus milijoninius protestus, prieš žmonių valią kosmopolitinis elitas Prancūzijoje prastūmė įstatymą leidžiantį homoseksualistų „santuokas“, įvedė naują darbo kodeksą. Esant karo stoviui kosmopolitinis „elitas“ gali savivaliauti ir naikinti baltųjų rasę nekliudomai.
 


Dar 2012 metais sionistai dėstė planus apie masinį migrantų vežimą į Europą

David Duke 2012 metais pasakoja apie „žydų organizaciją Švedijoje, kuri rūpinasi Izraelio valstybės palaikymu ir tuo pačiu palaiko neeuropinę migraciją į Švediją ir Europą. Klausykite įdėmiai ką žydų aktyvistas kalba apie žydų role visame tame:

„Švedijoje yra žmonės, kurie palaiko Izraelį, tie žmonės mato vykstantį neteisingumą ir dėka jiems yra viltis į gyvenimo gerėjimą.“ - citata paimta iš laidos propaguojančios migraciją į Švediją. Jų žodžiais „neteisingumas ir gyvenimo pagerėjimas“ suprantamas, kaip neeuropinė migracija ir kova su multikultūralizmo priešininkais, bandančiais išlaikyti Švedijos ir kitų Europos valstybių tradicijas ir kultūrą. Viena iš jų Barbara Lerner Spectre buvusi JAV pilietė, įvykdžiusi alija į Izraelį ir talkinant Švedijos vyriausybei įkūrusi Nekonfisionalinį žydų kultūros tyrimo institutą Stoholme, pavadintą graikišku žodžiu Paideia. Ji mano, kad šiandieninė antisemitizmo banga Švedijoje atslūgs ir žydams skirta svarbi rolė krašto transformacijoje.

„Aš manau, kad yra antisemitizmo pakilimas, nes šiuo metu Europa dar neišmoko būti multikultūrine ir aš manau, kad ši transformacija mums gali brangiai kainuoti, bet ji turi įvykti. Europa nustos būti monolitine visuomene, kuria jie vieną kartą buvo per pastarąjį šimtmetį, žydai buvo centre. Europos laukia dideli pakitimai. Ją perjungs į multikultūrinį režimą, o žydų neapkęs už mūsų pagrindinę rolę šiame procese.“

https://archive.org/details/EuropeWillNotSurvive

 

https://youtu.be/MFE0qAiofMQ

 

https://youtu.be/0nt42Wk4GI8

 

 

 

 

 

Įvertink straipsnį: +21 -0

Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Naujausi 10 straipsnių

31 | 2017-07-25 | Kaimynai | +2 -0
A. Ždanova, V. Judinas
Интернет последних дней буквально переполнен публикациями сочинения ученицы 11 класса Анны Ждановой, 16-ти лет, участницы областного конкурса юнкоров «Свой голос» и многочисленными комментариями к нему. Прежде чем высказать своё мнение об этом сочинении, предлагаю вам лично с ним познакомиться. Skaityti toliau...
99 | 2017-07-25 | Lietuva | +6 -0
Durnių Laivo Kapitonė
Pasak VSAT, kad tai tikrai yra meškos pėdsakai, patvirtino jų nuotraukas matę ekspertai. Apie Lietuvos Valstybine sieną ir Europos rytinės sienos apsaugą. Citatos iš delfiųėLėRTė. O paskui paskaitysime tarp eilucių. Nemokate skaityti tarp eilucių? Patikėkite- tai bus įdomu! Skaityti toliau...
86 | 2017-07-25 | Pasaulis | +3 -0
LVI
„Mes norime, kad Komisijos personalas būtų vertinamas ir priimamas nepriklausomai nuo žmonių amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos ar negalios. Jeigu remsimės įvairove, būsime novatoriškesni ir ES piliečiams pateiksime geresnius rezultatus“. Skaityti toliau...
153 | 2017-07-25 | Smagumai | +8 -0
Lidžita
Aš visados stebėjausi (ir, ką čia slėpti, – stebiuosi iki šiol) žmonių mąstymo siauraregiškumu. Tarsi kiekvieno jų gyvenimas užsibaigtų ties nuosavu kiemu, vaikais ir darbu. Lyg pasaulyje vykstantys procesai niekaip neįtakotų jų ir jų vaikų padėties. Aš manau, kad daug engiamų grupių galėjo išvengti engimo, jei būtų pasiryžusios išeiti už savo virtuvės ribų. Tačiau, būkime atviri, net ir vadinami intelektualai dažnai palaimingai nesikiša į „ne savo reikalus“. O kas yra „ne tavo reikalas“ šiame globaliame pasaulyje? Skaityti toliau...
68 | 2017-07-25 | Lietuva | +4 -0
Algimantas Lebionka
Na iš štukorius tas laisvosios rinkos specialistas, o dabar ir Lietuvos sostinės Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Ko jis per dvejų metų sėdėjimo mero kėdėje laiką tik nepridirbo! Jau Zuokas buvo ilgapirštis štukorius, o šitas dar ir už aną Ostapą Benderį didesnis šposinininkas. Paskelbė Šimašius, kad prie Neries įrengs pėsčiųjų ir dviračių takus, o nepraėjus net savaitei ėmė ir įrengė. Skaityti toliau...
111 | 2017-07-25 | Lietuva | +5 -0
Algimantas Lebionka
Ši svoločių valdžia neriasi iš kailio, besistengdama kaip kuo labiau engti lietuvius, varyti juos iš tėvynės, senelius marinti badu, bet ji yra gerumo ir dosnumo įsikūnijimas, kai kalba eina apie taip vadinamus „pabėgėlius“, kuriuos ji be tautos mandato veža į Lietuvą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Kaip elgiasi šita svoločių valdžia su savo piliečiais, mes gerai žinome. Senovės graikų išminčiai yra teigę (Plutarchas, „7 graikų išminčių puota“), kad pati sunkiausia žmogui yra skurdi senatvė. Senatvė žmogui savaime yra kančia, o skurdžią senatvę yra sunkiausia ištverti. Dauguma Lietuvos pensininkų negauna net 200 eurų pensijos per mėnesį, už kuri Skaityti toliau...
66 | 2017-07-25 | Kaimynai | +2 -1
Algimantas Lebionka
Viktoro Orbano žodžiais, „egzistuoja Sorošo planas“, kuris numato perkelti į Europą milijoną migrantų iš musulmonų pasaulio ir juos paskirstyti tarp ES valstybių. Agentūra TASS informuoja, kad Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, kalbėdamas šeštadienį Rumunijos mieste Baile Tusnad, pareiškė, kad „Sorošo imperija“ griauna ne tik Vengrijos interesus, bet ir visos Europos. Skaityti toliau...
61 | 2017-07-25 | Kaimynai | +4 -1
Algimantas Lebionka
Lenkija paveldėjo iš komunistinės epochos būrį privilegijuotų tos epochos mastodontų-teisėjų, kurių interesai buvo priešingi demokratijai, t. y. tautos daugumos interesams. Lygiai tokia pati situacija pas mus, kur teismai patys save renka, patys sau skiria karališkas privilegijas, modifikuoja savo nuožiūra konstituciją. Lenkija ėmėsi sausinti šią teismų sistemos pelkę. Skaityti toliau...
72 | 2017-07-25 | Smagumai | +2 -1
Šarūnas Navickis
Valdžia – blogis. Nuo šio fenomeno niekur nepabėgsi ir nieko nepadarysi, tačiau suprasti – bent jau pamėginti – galima ir netgi verta. Maža, kas. “Valdžia gadina, o absoliuti valdžia gadina absoliučiai“ kitados ištarė lordas Aktonas. Šis pakankamai plačiai žinomas teiginys lyg ir turėtų prablaivinti žmogaus protą bent jau tiek, kad jis nustotų tikėti (aš net nesakau – pasitikėti) valdžia. Tačiau kažkodėl taip neatsitiko... Gal proto įmigis per gilus? O gal jo išvis nėra? Skaityti toliau...
72 | 2017-07-25 | Lietuva | +3 -0
Ekspertai.eu
Paklauskime savęs – ar „Vakaro žinių“ publikacija tėra nevykęs ir nekaltas pokštas, ar tai, vis tik, Rusijos minkštosios galios ataka prieš svarbiausią asmenį valstybėje, kuris formuoja valstybės nacionalinio saugumo politiką ir prašosi būti išgirstas? Priešas nesnaudžia, būkime budrūs. Skaityti toliau...

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851