Melaginga dinastija, apdovanojusi Europą mečetėmis, vahabizmu, burkomis ir terorizmu

Algimantas Lebionka
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

https://1.bp.blogspot.com/-l6z4lWxU0TM/WYcvr266ggI/AAAAAAAAFG8/kVzi8W1ERHwaePebiIP6EqZhBA8D5712QCLcBGAs/s1600/xeqcrvoj5168-1024x577.jpg

Iš kur atsirado Vahabizmas? Sauditų dinastija. 

Saudų dinastija slepia savo žydišką kilmę, rašo Muhammad Salaam straipsnyje, kuris skelbiamas portale The millenum report.

Šią medžiagą straipsnio autoriui pateikė Mohammad Sakher, kuris buvo nužudytas Saudų režimo įsakymu už šias išvadas: 1. Ar priklauso Saudai genčiai Anza ben Wa’el kaip jie tvirtina? 2. Ar iš tikrųjų islamas yra jų religija? 3. Ar jie tikrai arabiškos kilmės?

Sekantys faktai atmes visus tvirtinimus Saudų šeimos ir paneigs visus melagingus pareiškimus padarytus tų, kas pardavė savo sąžinę šiai šeimai falsifikuodamas ir interpoliuodamas Saudų šeimos realią istoriją; aš turiu omenyje žurnalistus ir istorikus, kurie, dėl laikinų finansinių apdovanojimų, sukūrė šios šeimos geneologiją, kad mūsų didysis Pranašas Mohamedas (taika jam), nurodydami į tai, kad Sauditai yra vietininkai mūsų Aukščiausiojo Alacho Žemėje. Pilnai suprantama, kad šitas melas turi patvirtinti ir pateisinti Saudo Arabijos nusikaltimus ir žiaurumus, kad stabilizuoti savo sostą ir ramstyti jų despotišką režimą, kraštutinai diktatorišką ir pilnai atmestą mūsų didžiojo Islamo tikėjimo.

Karalystė prakeikta mūsų Islamo religijos, Šventojo Korano, nes tai primesta vieno žmogaus valdžios ir jo šeimos narių, kad engti tautą ir slopinti kitus balsus „opozicijos“ karaliaus despotizmu ir diktatoriškais įstatymais. Taip karaliai smerkiami Šventojo Korano šiose eilėse: „karaliai, kada įeina į gyvenvietę, sugriauna ją ir padaro šlovingus jos žmones niekšais. Taip jie elgiasi (27-34)

Nepaisant to, Saudų šeima ignoruoja šias Korano eiles, ir melagingai tvirtina, kad jie šventai tiki į Koraną, tuo metu kai iš tikrųjų jie skelbia griežtus įsakymus, draudžiančius šias Korano eiles, ir melagingai teigia, kad Šventai tiki į Koraną, tuo metu jie leidžia griežtus įsakymus, dradžiančius skaityti šias Korano eiles per radiją ir televiziją. Tuo pačiu metu, šias eiles griežtai uždraudė skelbti bet kokiame žurnale, nes jų skaitymas veikia į jų Didenybę!

Kas tokie Sauditai? Iš kur jie ten atsirado? Ir koks jų galutinis tikslas?

Ibn Saudų šeimos nariai puikiai supranta, kad viso pasaulio musulmonai žino apie jų žydišką kilmę. Musulmonams žinomi visi jų kruvini praeities nusikaltimai ir šiandieninis despotiškas negailestingumas. Šiuo metu jie visaip bando nuslėpti savo žydišką kilmę ir prisidengdami islamo religija išgalvotą savo geneologiją, bandydami atvesti ją iki mūsų brangiausiojo pranašo Muchamedo (taika jam ir palaima). (...)

851 metais A.H. (pagal Hidžrą) grupė žmonių iš šeimos Al Masaleekh prieš, iš genties Anza, suruošia karavaną pirkti grūdų (kviečių) ir kitų maisto produktų Irake ir transportavimui jų į Najd. Karavano vadovu buvo žmogus vardu Sahmi Bin Hathlool. Karavanas atvyko į Basrą, kur pirkliai nuvyko pas grūdų pardavėją, žydą vardu Mordakhai bin Ibrahim bin Moshe. Derybų metu žydas jų paklausė: „Iš kur jūs?“. Jie atsakė iš genties Anza ir iš šeimos Al Masaleekh“. Tai išgirdęs, žydas karštai apkabino kiekvieną atvykėlį, sakydamas, kad jis irgi iš šeimos Al Masaleekh, bet jis gyvena Basroje dėl kivirčo jo tėvo su kai kuriais Anza genties nariais.

Po to, kai jis papasakojo jo sugalvotą istoriją, jis įsakė savo tarnams pakrauti ant kupranugarių prekes su maisto produktais žymiai didesniu kiekiu; šis poelgis pasirodė tiek dosnus, kad šeimos Al Masaleekh nariai buvo labai nustebinti ir juos apėmė pasididžiavimas dėl jų gentainio, sugebėjusio Irake tapti sėkmingu prekeiviu; jie patikėjo kiekvienu jo žodžiu ir sutiko su juo, nes jis buvo labai turtingas grūdų pirklys, ko jiems tai trūko (taip žydas ėmė save vadinti atstovu arabų šeimos Al Masaleekh).

Kai karavanas buvo suruoštas išvykimui, žydas paprašė jį paimti kartu, nes jis labai nori aplankyti savo tėvynę Najd. Išgirdę jo prašymą karavano pirkliai su džiaugsmu sutiko jį pasiimti su savim.

Tokiu būdu, žydas paslapčia pasiekė Najd. Najde per savo šalininkus, kuriuos jis pateikinėjo kaip savo gimines, jis stropiai propagavo pats save. Bet, nelauktai, jis susidūrė su priešprieša šalininkų musulmonų vietovės al-Kasim vietovės pamokslininko šeicho Saleh Salman Abdullah Al Tamimi.

Žydas (tikrasis ibn Saudų šeimos pradininkas) pamokslavo teritorijose Najd, Jemen, ir Hijaz,

išvykdamas iš Qaseem į Al Ihsa, kelyje netoli Al-Qateef jis pakeitė savo vardą (Mordakhai) į Markan bin Dir’iya ir išgalvojo istorijas apie skydą mūsų pranašo Mohamedo, apie tai, kad „šis skydas“ jis buvo gautas kaip trofėjus pas arabą stabmeldį kautynių prie Uhud tarp arabų stabmeldžių ir musulmonų. Jis sakė, kad „ šitas skydas buvo parduotas arabo stabmeldžio judėjų genčiai Banu Kuneika, kurie saugojo jį kaip brangenybę“. Palaipsniui, pasakodamas beduinams panašius pasakojimus paaiukštino judėjų genties autoritetą, kaip gana įtakingą. Jis nutarė visam laikui apsigyventi Dirijos mieste vietovėje al-Katif, kuria jis numatė kai pagrindą, placdarmą Arabijos valstybės sukūrimui.

Šių tokių ambicingų sumanymų pasiekimui jis stipriai suartėjo su beduinais ir galiausiais jis pasiskelbė valdovu!

Tuo pačiu metu gentis Ažaman sąjungoje su gentimi Banu Halid supratę jo esmę ir tai, kad klastingas planas sukurtas šio žydo ima duoti rezultatus nutarė jį sunaikinti. Jie užpuolė jo miestą ir užėmė jį, bet nepajėgė sugauti žydo, pasislėpusio nuo priešų.

Šis sauditų žydiškas prosenelis, Mordachėjus, pasislėpė fermoje, kuri tuo metu vadinosi al-Melibed-Usaibabliz, dabartinis šios vietovės pavadinimas – ar-Riadas. 

Jis paprašė prieglobsčio pas šios žemės šeimininką. Šeimininkas buvo labai vaišingas žmogus ir leido judėjui pasilikti. Nepraėjo ir mėnuo, kaip žydas užmušė visus šeimininko šeimos narius, nuslėpęs savo nusikaltimo pėdsakus ir parodęs taip, neva vagys, prasiskverbę čia, sunaikino šeimą. Po to jis paskelbė, kad pirko šias žemes iki mirties buvusio savininko ir liko ten gyventi. Jis pakeitė vietovės pavadinimą, duodamas jai pavadinimą – ad-Darija, taip kaip ir tą vietovę, kurią jis prarado.

Šitas žydiškas prosenelis (Mordachėjus) dinastijos ibn Saudo savo aukų žemėse pastatė svečių namus vardu „Madafa“ ir surinko aplink save grupę savo pakalikų, veidmainių žmonių, kurie ėmė atkakliai kalbėti, kad jis yra arabų vadovas. Pats judėjas ėmė megzti suokalbius prieš šeichą Salichą Salman Abdula at-Tamini, savo tikrą priešą, kuris vėliau buvo nužudytas az-Zalafi mečetėje.

Po to jis pasijautė saugus ir padarė ad-Diriją savo nuolatine gyvenimo vieta. Jis turėjo labai daug žmonų, kurios jam dovanojo milžinišką skaičių vaikų. Visiems savo vaikams jis davė arabiškus vardus. 

Nuo to laiko, skaičius jo ainių išaugo, kas leido sukurti Sauditų gentį, einančią jo pėdomis ir kontroliuojančią arabų gentis ir šeimas. Jie negailestingai atiminėjo žemės ūkio žemes, o kai kuriuos šalindavo fiziškai. Jie panaudojo visas apgaulės rūšis, žiaurumo siekdami savo tikslų, jie siūlė savo moteris, pinigus, kad pritraukti į savo pusę kaip galima daugiau žmonių. Ypač jie stengėsi su istorikais ir rašytojais, kad visiems laikams užtamsinti savo judėjišką kilmę ir surišti ją su tikromis arabų gentimis Rabia, Anza ir al-Masalech.

Vienas iš žymiausių mūsų laikų veidmainių– Muchamedas Amin at-Tamimi – Direktorius Saudo Arabijos Karališkosios bibliotekos sudarė geneologinį Saudų šeimo medį ir surišo juos su Didžiausiu Pranašu Muchamedu. Už šį išgalvotą darbą jis gavo honorarą 35 tūkstančių Egipto funtų iš pasiuntinio SAK Kaire, Egiptas, 1362 Hidžros – 1943 metai. Pasiuntinio vardas – Ibrahim al-Fedel.

Kaip buvo pasakyta aukščiau Sauditų judėjų prosenelis (Mordochėjus) praktikavo poligamiją, vesdamas didžiulį skaičių arabių moterų ir to pasekoje turėjęs didelį skaičių vaikų; jo palikuonys dabar kartoja savo prosenelio veiksmus taip didindami savo galią – imdami skaitlingumu.

Pas vieną iš Mordachėjo sumų, kurio vardas al-Marakan, arabizuota žydiško vardo Marken forma, vyriausio sūnaus vardas buvo Muchamedas, o kitą Saud, kurio vardas dabar ir nešioja Sauditų dinastija.

Saudo palikuonys (Sauditų dinastija) ėmė užmušinėti nekaltus arabų vaikus, pretekstu to, kad jie atsitraukė nuo Islamo, pažeisdami Korano nurodymus ir tuo pačiu iššaukdami Sa rūstybę.

Sauditų dinastijos knygoje 98-101 puslapiuose šeimos istorikas tvirtina, kad Sauditai skaito visus gyventojus Hedždos nuklydusiais nuo religijos, todėl jiems leidžiama lieti jų kraują, grobti turtą, o jų moteris Sauditai galėjo versti sugulovėmis, kaip belaisves. Musulmonai, nepritariantys Sauditų ideologijai – Mohamado ibn Abdulvahabo (taip pat žydiškas šaknis iš Turkijos) privalo būti išnaikinti. Tuo prisidengdami sauditai žudė vyrus, nudurinėjo vaikus, pjovė pilvus nėščioms moterims, prievartavo, apiplėšinėjo ir pjovė ištisas gyvenvietes. Ir savo žiaurios programos pagrindu jie paėmė „vahabitų“ sektos mokymą, kas leidžia jiems žudyti kitatikius.

Ši šlykšti judėjų dinastija visaip globoja vakhabitų sektą, kurie leidžia vykdyti smurtą miestuose ir kaimuose prisidengiant Islamu. Ši judėjų dinastija vykdo beteisiškumą nuo 1163 Hidžros metų, nuo tų laikų kai jie Arabijos pusiasalį pavadino savo garbei (Saudo Arabija) ir skaito visą regioną savo nuosavybe, o jo gyventojus – dinastijos tarnais ir vergais, kurie turi dirbti jų savininkų (Sauditų dinastijai). 

Jie pilnai pasisavino sau žemės turtus ir skaito juos savo nuosavybe. Jeigu kažkas kelia nepatogius dinastijai klausimus arba pradeda protestuoti prieš despotizmą judėjų dinastijos, jam nukerta galvą aikštėje. Saudų princesė kartą aplankė Floridą, JAV su savo dvariškiais, ji išnuomojo 90 liuks numerių Grand viešbutyje bendra kaina 1 milijonas JAV dolerių per parą. Ar gali pavaldiniai pasidomėti, kas tai per ekstravagantiškas akibrokštas? Jeigu kas nors iškels panašų klausimą, tai jį ištiks nedelsiant bausmė Sauditų kardo egzekucijų aikštėje!!!

Liudininkai Sauditų dinastijos žydiškos kilmės

1960 metais Egipto radio storis „Saut al-Arab“ ir Jemeno radijo stotis Sanoje eteryje patvirtino žydišką Sauditų dinastijos kilmę. 

Karalius Feisalas as-Saudas tuo metu negalėjo paneigti jo šeimos santykius su judėjais, kada jis pareiškė interviu Vašington Post 1969 metų rugsėjo 17 dieną: „Mes, Sauditų dinastija, esame giminėmis (pusbroliais) judėjams: mes nesilaikome arabų požiūrio arba musulmonų žydų klausimu... mes turime gyventi taikoje ir santarvėje. Mūsų šalis (Arabija) yra gimtinė pirmojo žydo ir būtent iš čia jie paplito po visą pasaulį“. Tai buvo pareiškimai karaliaus Feisalo as-Saudo bin Abdel Azizo!!!

Chafez Vachbi, Saudų juriskonsultas, paminėjo savo knygoje pavadintoje „Arabijos pusiasalis“, kad karalius Abdul Azis as-Saud, miręs 1953 metais pasakė: „Mūsų veikla (Saudų propaganda) atsirėmė į pasipriešinimą visų arabų genčių. Mano senelis – Saud al-Avval vieną kartą uždarė į kalėjimą kelis šeichus iš genties Meziir, o kada kita grupė tos pačios genties atėjo užstoti už įkalintuosius, su prašymu išlaisvinimo as Saud al-Avval įsakė savo žmonėms nupjauti galvas visiems įkalintiesiems, ir pasiūlė paragauti patiekalus iš jo aukų virtos mėsos, kurių nupjautos galvos jis padėjo ant patiekalų! Prašytojai labai išsigando ir atsisakė valgyti savo giminaičius, ir dėl jų atsisakymo nuo maisto, jis įsakė savo žmonėms nupjauti jų galvas. Šis šlykštus nusikaltimas buvo įvykdytas įsakymu Saudų valdovo atžvilgiu žmonių, kurių vienintele kalte buvo jo žiaurumo ir kraštinio despotizmo pasmerkimas. 

Chafez Vachbi kalba toliau, kad karalius Abdul Aziz Al-Saud papasakojo kruviną istoriją, kad šeichas Mazeer genties, kuris aplankė jo senelį, kad užtarti žymų to meto lyderį Feisal Al Darvišą, kuris buvo įkalintas karaliaus kalėjime. Jis papasakojo istoriją su juo todėl, kad užkirsti kelią juos nuo prašymo dėl išlaisvinimo jų vyriausiojo, priešingu atveju jie petirs tokį patį likimą. Jis užmušė šeichą ir panaudojo jo kraują, kaip skystį apsiplovimui prieš maldą (neuždrausta vahabitų sektos doktrinos). Kaltė Faisalo Darvišo buvo tame, kad jis sukritikavo karalių Abdel Azizą al-Saudą, kada karalius pasirašė dokumentą, paruoštą anglų valdžios 1922 metais, kuriame anglų valdžia deklaruoja suteikimą Palestinos žemių žydams, jis pasirašė konferencijoje Al Akire 1922 metais.

Tai buvo ir išlieka pagrindu šio režimo žydų šeimos (Sauditų dinastija). Pagrindiniu tikslu kurios yra: šalies turtų išgrobimas, plėšikavimas, falsifikacija, visos rūšys piktadarybių, beteisiškumas ir šventvagystė. Viskas vykdoma pagal jų religinius įsitikinimus – išgalvota vahabitų sekta, kuri visas šias piktadarybes legalizuoja ir absoliučiai nieko bendro su islamu neturi.

Šaltinis:

http://themillenniumreport.com/2015/12/is-the-saudi-royal-family-jewish/

http://islamic-intelligence.blogspot.lt/2009/10/are-saudi-royal-family-jewish.html

Būtent šitą vahabizmo maro bacila, šita išverstakailių šeima, dabar ir apkrėtinėja mūsų kontinentą terorizmu, žmogaus orumą žeidžiančiais drabužiais, finansuoja mečečių statybą ir Europos islamizaciją.

Įvertink straipsnį: +13 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

193 | 2017-08-18 | Lietuva | +14 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
64 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -5
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
119 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
77 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
97 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
149 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
107 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -4
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
71 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -4
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
80 | 2017-08-18 | Lietuva | +6 -8
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
241 | 2017-08-18 | Smagumai | +14 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
264 | 2017-08-18 | Kaimynai | +8 -2
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
126 | 2017-08-18 | Pasaulis | +8 -1
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
160 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -1
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-18 | Lietuva | +9 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851