Adolfo Ramanausko-Vanago pėdsakai Druskininkų žydų žūties byloje

Anonimusas
+ 18 - 4
Autorius: Evaldas Balčiūnas
Šaltinis: http://anarchija.lt/component/...
7535-11-03 (2017 m.), skaitė 2038
13
Adolfo Ramanausko-Vanago pėdsakai Druskininkų žydų žūties byloje

  Adolfas Ramanauskas-Vanagas – garsus pokario partizanų vadas. Štai ką apie jį rašo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) svetainė:

     „Partizanų pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas. (…) 1997 m. gruodžio 22 d. A. Ramanauskui-Vanagui pripažintas kario savanorio statusas. Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. sausio 26 d. dekretu jam suteiktas dimisijos brigados generolo laipsnis. Taip pat buvo įteisinti dar 1949 m. ir 1950 m. Lietuvos partizanų aukščiausiosios vadovybės apdovanojimai – 2-ojo ir 1-ojo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiai su kardais: Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. kovo 6 d. dekretu A. Ramanauskui-Vanagui suteiktas 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius), o 1999 m. vasario 1 d. dekretu – 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius).“   

     Jo atminimui įrengta nemažai atminimo lentų, jo vardu pavadinta gimnazija, jo garbei vyksta įvairūs renginiai, net šachmatų turnyrai... Lietuvoje apie šį asmenį rašant reikia būti atsargiam, nes jo dukra – aktyvi politikė, buvusi Seimo narė – jai nepatinkančius autorius karts nuo karto apkaltina tėvo šmeižimu ir reikalauja kelti baudžiamas bylas.   

     Adolfas Ramanauskas-Vanagas žinomas dar ir nuolatiniais LGGRTC atstovų pareiškimais, kad „partizanų vadai su Holokaustu nesusiję“. Štai vienas jų:

     „Dėl pokario pasipriešinimo vadų Juozo Lukšos ir Adolfo Ramanausko, Izraelio interneto svetainėje kaltinamų žydų genocidu Antrojo pasaulinio karo metais, informuojame, kad Adolfas Ramanauskas, prasidėjus Vokietijos–SSRS karui atvyko į Druskininkus, įstojo į 1941 m. birželio mėn. sukilėlių gretas ir tapo turto apsaugos būrio vadu. Būryje buvo 18 žmonių. Tapęs vadu skirstė būrio vyrus „į sargybas, prie įvairių sandėlių ir krautuvių, kuriuose buvo likęs turtas. Daugiau šis būrys [...] niekuo neužsiminėjo [...]. Kokių nors baudžiamųjų veiksmų šis būrys nevykdė, nes miestelyje tuo metu jau buvo susiorganizavusi policija“. Ginklo A.Ramanauskas neturėjo, o maždaug po 2 savaičių įsidarbino kurorto valdyboje. (...) PAGRINDAS. Adolfo Ramanausko 1957 m. birželio 17 d. ir 1957 m. liepos 9 d. tardymo protokolai, Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA), b. Nr. 44618/3, t. 2, l. 240–241, 284.“   

     Vienu Lietuvos politikų sprendimu sovietinės teisėtvarkos surinkti įrodymai tapo niekiniais. Na, dar pripažįstama tai, ką žmogus pats apie save pasakė, bet net ir tuo neretai abejojama teigiant, kad parodymai galėjo būti išgauti prievarta. Taigi šios LGGRTC nuorodos kaip ir nepakaktų tvirtinti, kad Adolfas Ramanauskas vadovavo vienam iš 1941 metų sukilėlių būrių Druskininkuose.   

     Visgi yra ir dar vienas šaltinis, tvirtinantis kad A. Ramanauskas-Vanagas buvo sukilėlių vadas. Tai jo atsiminimų knyga „Daugel krito sūnų“ (Vilnius, 1991), kurioje rašoma:   

     „...išsilaisvinimo iš bolševikinės okupacijos dienomis vadovavau partizanų būriui Druskininkų apylinkėse ir miestelyje“.    

     Taigi tvirtinimas dėl vadovavimo partizanų būriui, atrodo, yra tiesa. Bet sovietams duotose parodymuose tvirtinama, kad partizanų būrys buvo neginkluotas. Štai šis teiginys atrodo labai abejotinas, panašus į bandymą išsisukti nuo atsakomybės.    

     Kad ir kos fantastiškas būtų pasakojimas apie neginkluotus sukilėlius, tačiau LGGRTC jį priima už gryną pinigą. Na taip, jei būrys neginkluotas, vadinasi, negalėjo prisidėti prie žydų žudynių. Praėjo daug laiko ir galbūt tikimasi, kad įrodymų, ar Adolfas Ramanauskas tuo metu turėjo ginklą, neatsiras.    

     Naivu? Galbūt, tik nuo nacių okupacijos laikų išliko dokumentai apie Druskininkų sukilėlių nuginklavimą ir apie jų darbus. Tvarkingi buvo to meto pareigūnai, paliko nemažai raportų. Keista, bet istorikais prisistatantys LGGRTC darbuotojai apsimeta tų dokumentų nežinantys. Dalį jų dar 1973 metais išleistame rinkinyje „Masinės žudynės Lietuvoje“ (2 dalis) paskelbė sovietai. Štai:    

     Druskininkų policijos vadas 1941 m. liepos 14 dieną raportuoja Alytaus policijos vadui:

     „Pranešu Tamstai, kad buvau užmezgęs santykius su Merkinės ortskomendantu, bet užvakar į Druskininkus atvyko vokiečių kariuomenės dalinys ir įsteigė savo komendatūrą. Lietuvių komendatūrą panaikino. Burmistru, kaip ir seniau, paskyrė Luobikį, aš esu policaišefu.

     Žydai komendanto parėdymu šiandieną užsidės ant dešinės rankos baltą juostą su Dovydo žvaigžde ir per dvi dienas žydai bus apgyvendinti įsteigtame žydų kvartale. Žydai varomi darban.

     Kurorto direktoriaus pareigas eina daktaras Gylys. Visi ginklai ir kariuomenių bei Sovietų sąjungos turtas įsakytas surinkti ir atiduoti vokiečiams. Poliocijai paliko 25 šautuvus. Be to, leidžia laikyti neginkluotų tvarkdarių Ordungdienst.

     Daboklėn pasodinti 25 žmonės. Vienuolikos komunistų bylos buvo perduotos Merkinės komendantui, bet atvykus į Merkinę ir į Druskininkus naujiems komendantams, bylų sprendimas užsivilkino. Esant reikalui, prašau atsiųsti policijai ant rankovių juostų 14 štukų. Policijos etatą kol kas numatau iš 15 žmonių, bet juostos reikalingos kitiems ginkluotiems žmonėms.

     Vietos policijos vadas“

     (Lietuvos CVA, f. 1436, ap.1, b. 12, t. 122)   

     Iš šio raporto matyti, kad Druskininkų sukilėliai buvo nuginkluoti tik 1941 m. liepos 12 dieną. Nepaisant to, policija turėjo papildomai ginklų. Ten pat yra paskelbtos ir 1941 m. liepos 18 d. raporto ištraukos:

     „Į Tamstos pastatytus klausimus pranešu:

     1. Druskininkų miesto ir valsčiaus yra sušaudyta 26 komunistai, vienas plėšikas ir vienas provokatorius skundikas – viso 28 žmonės.

     2. Šiuo laiku daboklėje sėdi vienas komunistas.

     3. Policijos priežiūroje yra 14 asmenų. (...)

     11. Partizanų yra 38, visi vokiečių nuginkluoti. Jiems vadovauja buv. pasienio policijos rajono viršininkas atsargos ltn. Jakavonis. Šiuo tarpu partizanai nakties metu patruliuoja gatvėmis, saugo sandėlius ir bazes, padeda policijai perkraustyti žydus į atskirą kvartalą. Apsitvarkius, tuoj jų pagalbos reikalingumas sumažės. (...)

     24. Blogiausia, kad liepos 15 d. vokiečių komendanto parėdymu Druskininkų policija tapo nuginkluota. Tas neigiamai atsiliepė į pareigūnų ir kitų lietuvių ūpą. Bijoma, kad lenkai gali pradėti aktyviau pasireikšti. Ginklų atėmimą rišame su lenkų norais ir nusiskundimais vokiečių komendantui.

     Raportą pasirašė nuovados viršininkas V. Bajerčius.“

     (Lietuvos CVA, f. 1436, ap. 1. b.29, l. 67)   

     Taigi turime ir trumpą sukilėlių veiklos aprašymą – sušaudyti 28 žmonės. Pagal nužudytų „komunistų“ skaičių galima pagalvoti, kad Druskininkai buvo didelis miestas, nors karo pradžioje jame gyveno mažiau nei 2,5 tūkstančio gyventojų. Nelabai aišku, kokiais kriterijais vadovaudamiesi šaudytojai nusprendė, kas komunistas, o kas provokatorius. Iš raportų matyti, kad sukilėliai buvo įtraukti ir į žydų persekiojimus. O kaip pamenam, A. Ramanauskas buvo ne eilinis sukilėlis, o sukilėlių vadas.    

     Istorikas Arūnas Bubnys straipsnyje „Holokaustas Alytaus apskrityje 1941 m.“ („Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 1), remdamasis P. Tertelio 1944 m. liepos 19 d. tardymo protokolu (LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44385/3, l. 5–6), taip aprašo vieną tyčiojimosi iš žydų epizodą:    

     „Policijos nuovados viršininkui buvo pavaldus vadinamasis partizanų būrys, kuriam tuomet priklausė 38 asmenys (būrio vadas – ats. ltn. Jakavonis). Partizanai (vėliau reorganizuoti į pagalbinės policijos būrį) naktimis patruliavo gatvėse, saugojo sandėlius ir bazes, padėjo policijai perkelti žydus į getą, kuris pradėtas steigti 1941 m. liepos 16 d. Nacių okupacijos pradžioje policininkai, surinkę apie 60 žydų, įsakė jiems sunaikinti SSRS vadų skulptūras. Kadangi žydai nenorėjo to daryti, policininkai ėmė mušti juos šautuvų buožėmis ir grasino sušaudyti. Tada žydai nugriovė skulptūras, o šipulius sumetė į duobę.“    

     A. Bubnys yra vienas iš LGGRTCvadovų, taigi nesitiki, kad centrui nėra žinoma, kada buvo nuginkluoti Druskininkų sukilėliai. Negi A. Bubnys nežino, kad sukilėliai, kurių vienam būriui vadovavo A. Ramanauskas-Vanagas, persekiojo žydus ir varė juos į getą?   

     Tolesnis Druskininkų žydų likimas buvo tragiškas. 1942 m. rugpjūtį juos perkėlė į Kielbasino stovyklą prie Gardino, o po kelių savaičių išvežė į Treblinkos mirties stovyklą.   

     Evaldas Balčiūnas

     2014 m. balandis


81% Plius 81% Plus
19% Minus 19% Minus
18   4
Komentarai: 13
13. Laurynas 2017-11-05 10:30:16

Ačiū. Tamsta pademonstravai, kad tavo supratimu manipuliuojama net pačiam žemiausiame - terminologijos supratimo lygyje.

Todėl apie tamstos teisiginių prasmes galime net nebekalbėti.

nãcija sf. (1) TrpŽ istorinė žmonių bendrija, susidaranti jų kalbos, teritorijos, ekonominio gyvenimo, kultūros ir kai kurių charakterio ypatybių bendrumo pagrindu.

1 tautà sf. (4)
1. Sut, I, JJ, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, LTEXI208 įvairioms gentims telkiantis istoriškai susidariusi žmonių bendruomenė, turinti bendrą žemę, kalbą, istoriją, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą:

1 0
12. Remis 2017-11-05 08:49:32

Mane neramina ne zydai, o polinkis zudyti ,prisidengiant ginant lietuvybe. Kai mes zinome, kol nebuvo Lietuva fashizmo okupuota, tol sito nebuvo, neatsirado tu didvyriu zudiku, kurie taip norejo atsikratyti zydais. Na sakykim ju visada buvo, ir progai pasitaikius zydai buvo sunaikinti, ir tie kas ta dare vadinas savedidvyriais o siandien yra ju pasekeju. Problema tame, kad tas patrijotiskumo prisidengimas ir garbinimas ta zudyma, kazkodel visiskai tiemss kas uz ta pati pasisako, neidomus iandien, siandien butent tie, kas sako jog reikia zudyti kitas rases, vezasi islamistus, kurie visame pasaulyje sieja terora. Bet situ patrijotai zudikai nesirengia ne tik kad izoliuoti , nei zudyti, anaiptol tie patys kas pasisako uz zudyma kitu rasiu, sako reikia siems moketi pinigus apgyvendinti pas mus . Kas sako jog pasirodo niekas zydu nezude , tai buvo toks teismas, kuriame dalyvavo keturios salys, ir nusikaltimai ne tik kad buvo paviesinti, bet ir irodyti. Koks ziaurumas buvo pries zmogiskuma fashizmas. bet gi ir sito fakto istorikai kazkaip nebemato, o juk partizanaipolicija perejo tarnauti vokieciams. Netgi viena diena tv isdryso paviesinti , kaip vokieciai kartu su musu patrijotais kariavo pries rusus. Aisku tam kad vel zudyti nekaltus beginklius ir pateisinti savo zudyma jie vel prikelia fashizma ir tame vel mato tik geri ir teisinguma, bet kai prazudytu artimieji vedami pikcio ir kersto bangos galiausiai duoda atgalios, tai jau okupacija. Tie kas taip nekencia rusu, tie vadina okupacija, bet jie tuo paciu labai myli amrikonus vokeicius, ir todel kai ju bazes Lietuvoje, jokios oupacijos nevadina. Tuomet jie sako, tai butina, pries agresoriu rusa. O tai gal tuomet ir rusu kariuomene cia buvo ne okupacija, o pries agresorius vakarus? ne zinoma ne pasakys patrijotai. Ir jei mes dabar neokupuoti, tai kodel lietuvos skola perlipo 60 milijardu doleriu? kodel puse Lietuvos emigravo? koel likusieji nesa mokesciu nasta ir istatymus, neleidziancius zmogui dorai ir oriai gyventi, kai tuo paciu metu isleidziami milijardai ginklavimuisi, ir kai tuo paciu metu Lietuva attvirai pasisako uz rusu zudyma. Ir todel tiekia ginklus ukrainai, ir tokiu budu ukraina su lietuva bendradarniauja. ir si zudyma vadina lietuvisku patrijotiskumu, o kai neiskentes rusas duos atgalios tai jau bus okupacija. O ar ne rusas leido iseidamas laisvai gyventi? ar ne mums buvo duota galimybe taikiai gyventi? Ne mat po beveik 30 metu pro pro anukiai susimaste kad reikia atkerstyti rusams ir taikiai gyventi jokiu budu negalima, ir svarbiausia kam atkersyti Stalinui? Trosckui? Leninui? kam? nei ju nei ju vaiku jau nebera, pro anukiams bus kersijama, ir tai patrijotai sveikina. Ir visi tie kas nenori karo ir sako kad agresija is Lietuvos, ne sako tai nesamone. Vat ir galvoju jei zmones norintys taikos taipat arsiai gintu savo pozicija kaip "patrijotai" zudikai, tuomet karo nebutu. Bet kodel " patrijotai" zudikai taip arsiai gina savo pozicija, ogi todel, kad jei jie bus nuversti nuo valdymo pozicijos jie butu teisiami uz agresija , uz zudynes, uz tarptauni nesantaikos kurstyma. O siuo metu, kl jie uzima vadovo postus, teisiami ne zydai, net ne rusai, o lietuviai, kurie pasisako uz taika ir zmogiskuma. ir nereikia skiesti, kad jiems rupi rasinis isvalymas ir lietuviskumas, jei taip butu tai dabar butu buves litas ir butu saugomos zemes. "patrijotais" save laikantys parazitai isporceliavo lietuva ir minta musu tautieciu krauju kurdami vis aujus ir naujus musu tautos naikinimo istatymus. ir visa tai kazkodel vadina patrijotiskumu. O tie kas kuria lietuviskuma, tuos okupantais. Duok Dieve supratimo tikriesiems agresoriams tegul taika ir geris buna visame pasaulyje. 

 

7 1
11. Šturmuotojas Laurynui 2017-11-04 20:33:46

Atsakymas: Kuom tauta skiriasi nuo nacijos ?

Tauta -esamu metu gyvenanti karta .

Nacija, kaip reali fizinė ir dvasinė sąvoka ir kaip subjektas – tai visos kokios nors tautos praeities, dabarties ir ateities kartos.

0 0
10. Šturmuotojas Laurynui 2017-11-04 20:30:06

Kuo nacija skiriasi nuo tautos ? Atsakimas :Tauta – esamu metu gyvenanti karta 

Nacija, kaip reali fizinė ir dvasinė sąvoka ir kaip subjektas – tai visos kokios nors tautos praeities, dabarties ir ateities kartos

 

0 1
9. Šturmuotojui 2017-11-04 17:57:13

Prirašėte nesąmonių, neaišku,ką jūs šturmuojate. Turbūt savo nesąmonėmis blaiviai mąstančių piliečių protus. 4 0
8. Šturmuotojas -Laurynui 2017-11-04 17:08:36

 Dauguma žydų 1941 – 1942 m. pabėgo arba tarybų valdžios buvo evakuoti ,tai yra apie  2mln asmenų , jie niekada nebuvo papuolę į vokiečių kontrolę. Po karo Europoje buvo milijonai žydų, pergyvenusių karą. Karo metu šimtai tūkstančių [tikėtina iki 1,5 mln.] numirė nuo įvairių priežasčių ,dauguma emigravo į Palestiną, JAV ir kitas šalis. Taigi   Holokaustas – tai neįtikėtinai purvina, kruvina ir ciniška inscenizacija su milijoniniu biudžetu ir milijardiniu pelnu. Jo scenaristais yra finansinė judėjų mafija, kurios štabas JAV.Štai ką apie jį rašo patys žydai pacituosiu Tony Judt – žydo, Niujorko universiteto Remarko instituto direktoriaus žodžius :

"„Šoa“ dažnai eksplotuojama Amerikoje ir Izraelyje tam, kad nukreipti ir uždrausti bet kokią Izraelio kritiką. Šiandien Europos žydų holokaustas neabejotinai eksplotuojamas tris kartus intensyviau. Jis suteikia amerikos žydams specifinę retrospektyvinę aukos individualybę. Jis leidžia Izraeliui apsidrausti prieš bet kokias kitų nacijų kančias ir pateisinti jų pačių savivalę pretenzijomis dėl žydų katastrofos unikalumo ir nesulyginamumo, jis naudojamas priešingai dviems pirmiems teiginiams kaip universali blogio metafora visada ir visur jo istoriją mokinasi mokiniai visoje Amerikoje ir Europoje be jokių nuorodų į situaciją ar priežastį, Tai šiuolaikinis holokausto pavertimas į instrumentą kad pasiekti politinio pranašumo yra etine begėdyste ir poltiniu bukaprotiškumu“.
 

4 5
7. Komunistas 2017-11-04 16:24:30

Tamstos galvoje visiška koše....viskas sumaišyta ir supainiota vietomis.

0 0
6. Laurynas 2017-11-04 09:59:09

Kur karo metu dingo 90 procentų Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos teritorijoje gyvenusių žydų?

6 1
5. Laurynas 2017-11-04 09:57:47

Kuo skiriasi Nacija nuo Tautos?

0 0
4. Šturmuotojas-Laurynui 2017-11-04 08:19:25

Kosmopolitinės-žydiškos propagandos piešiamas fašistas skirtas nacionaliniam-rasiniam mastymui apšmeižti ir demonizuoti masių, kurioms jis ir yra skirtas, akivaizdoje.nesiskiria niekiuom nuo anarchisto ,nes - tai pavydi ir pagiežinga neapykanta kitokių tautų bei rasių asmenims, dažniausiai turinti ekonominio nepritekliaus, socialinės trinties ir panašių veiksnių pagrindą.Kosmopolitiškas fašistas  yra materialistiškas žmogus, kurio priešiškumas kitoms rasinėms grupėms neturi nieko bendro su savos rasės gynimu.Tai yra banditas kuris gali užpulti apiplėšti, net nužudyti  kitos tautybės ar rasės žmogų dėl noro pralobti , o po to gali išversti kailį  ,atvirai pereiti į kosmopolitų pusę  ir net sukurti šeimą su kitos rasės moterimi bei susilaukti mišrios rasės  vaikų , tokių atvejų JAV ir Vokietijoje yra buvę.(apie tai paruošiu straipsnį su vaizdinę medžiaga )

Tai nieko bendro neturiu patriotizmu ,tautiškumu ir nacionalsocializmu ,nes 

Tikrasis rasizmas kyla iš nacionalinės-rasinės savigynos instinkto. Tai reiškia prisirišimą ir meilę savo rasei ir Nacijai ir kovą prieš bet ką, kas tam, kas gali kelti grėsmę: be šitokio rasizmo jokia tauta negali sveikai rasiškai išlikti. Tikrasis rasizmas yra idealistinės prigimties, jis neturi nieko bendro su iš materialistiškai egoistinių prielaidų kylančia „rasine neapykanta“.Tauta yra rasės dalis. Ištikimybė savo rasei negali būti varžoma geografinėmis ir nacionalinėmis sienomis. Jeigu žmonės tai supras – nebebus daugiau brolžudiškų karų.

2 2
3. Laurynas 2017-11-03 21:11:59

Kuo anarchistai blogiau už fašistus?

2 0
2. Šturmuotojas 2017-11-03 19:19:39

 Atkreipkit dėmesi straipsnio šaltinis yra anarchija lt o,tai yra visiškų  degeneratų puslapis ,propaguojantis ,iškrypimus  ,pederastija ir rasių maišymasi ,ir debilų dauginimasi. Šis portalas yra globalistų instrumentas kurių tikslas yra  iš civilizuoto europiečio sukurti  degradantą, funkcinį beraštį, lytinį iškrypėlį, betautį, bedievį, be tėvynės, be papročių, be lyties, buką vartotoją, apgailėtiną rasinį mišrūną, šabatgojų, tinkantį tik patarnauti Kalergi „kokybės žmogui“ – judokratui-masonui-sionistui.

 

 

6 4
1. Šturmuotojas 2017-11-03 18:53:27

Druskininkų žydus išvežė į Treblinkos mirties stovykla? Tiesiai šviesiai šis dokumentas yra sovietų nkvadistų klastotė  skirtas apšmeižti lietuvių kovotojus prieš sovietus .

1Jūs nerasite NEI VIENO šešių milijonų žydų sunaikinimo liudininko. Jūs nerasite NEI VIENO liudininko to, kad greta krematoriumų būtų dujų kameros, naikinusios po tūkstantį, o gal ir po du tūkstančius žmonių iškarto.

2Įdomus faktas kad nei Čerčilis, nei Ruzveltas niekada nerašė savo memuaruose apie dujų kameras.

3Vokiečiai viską punktualiai surašydavo iki smulkiausių detalių, bet tarp tūkstančių užgrobtų SD, Gestapo, Reicho Vyriausios Saugumo Valdybos dokumentų, dokumentų iš Himlerio kabineto ir paties Hitlerio direktyvose nėra nė vieno žodžio apie žydų arba dar ko nors sunaikinimą.

Tai netgi buvo pripažinta Šiuolaikinio Žydų Pasaulinio Dokumentų Centro Tel-Avive

7 8

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAILDiena.lt grupė „Feisbuke“
Straipsnių TOP-as

Paveiksliukai


Video