Rusijos gynybos ministerijos pareiškimas dėl Makeevkos profesinės mokyklos apšaudymo

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-01-04 22:18:00, skaitė 467, komentavo 25

Rusijos gynybos ministerijos pareiškimas dėl Makeevkos profesinės mokyklos apšaudymo

1. Sausio 1 d., 00:01 Maskvos laiku, Okrainos ginkluotųjų pajėgų artilerija smogė 6 Khaimars MLRS sviediniais į vieno iš Rusijos karinių dalinių laikino dislokavimo vietą Makeevkos mieste.

2. Raketas perėmė budinti oro gynyba.

3. Į pastatą, kuriame buvo dislokuota Rusijos kariuomenė, pataikė 4 raketos su labai sprogstamąja skeveldros galvute. Nuo „Hymars“ raketų kovinių galvučių sprogimo įgriuvo pastato lubos. Iš karto po tragedijos šio karinio dalinio vadovybė ir karininkai, kitų padalinių jaunesnieji vadai ir kariai ėmėsi visų įmanomų priemonių gelbėti aukas. Suteikta pirmoji pagalba, sužeistieji evakuoti į gydymo įstaigas.

4. Deja, analizuojant gelžbetoninių konstrukcijų griuvėsius, žuvusių bendražygių skaičius išaugo iki 89. Tarp žuvusiųjų buvo ir pulko vado pavaduotojas pulkininkas leitenantas Bachurinas. Visoms aukoms ir žuvusių karių šeimoms suteikiama visa reikalinga pagalba ir parama.

5. MLRS paleidėjas, iš kurio Okrainos ginkluotosios pajėgos apšaudė Makeevką, buvo sunaikintas grįžtamąja ugnimi. Taip pat buvo sunaikintos karinės technikos sankaupos Družkovkos geležinkelio stoties rajone, dar 4 Himars MLRS paleidimo įrenginiai, 4 RM-70 Vampire MLRS kovinės mašinos, daugiau nei 800 jiems skirtų raketų, 8 transporto priemonės, taip pat daugiau nei 200 Ukrainos nacių ir užsienio samdinių. Be to, Maslovkos rajone nukentėjo vieno iš „Užsienio legiono“ dalinių laikinas dislokavimo punktas, kuriame buvo sunaikinta daugiau nei 130 užsienio samdinių.

6. Įvykio aplinkybėms tirti buvo sudaryta komisija. Tačiau jau dabar akivaizdu, kad pagrindinė to, kas nutiko, priežastis buvo mobiliųjų telefonų turėjimas ir masinis naudojimas, prieštaraujantis draudimui, priešo ginklams pasiekiamoje vietoje. Šis veiksnys leido priešui surasti ir nustatyti karinio personalo buvimo vietos koordinates raketos smūgiui paleisti.

7. Šiuo metu imamasi būtinų priemonių, kad panašių tragiškų incidentų būtų išvengta ateityje.

8. Atlikus tyrimą kalti pareigūnai bus patraukti atsakomybėn.

LDiena.lt Komentaras dėl Makejevkos rusiškame "Litovec RUBIT PRAVDU!" kanale:

https://youtu.be/V1gYSuSpTXw