Žemaičių pareiškimas LR Prezidentei, Rusijos ir Ukrainos ambasadoms

Autorius: BukimeVieningi Šaltinis: http://bukimevieningi.webnode.... 2014-11-26 08:33:18, skaitė 3166, komentavo 0

Žemaičių pareiškimas LR Prezidentei, Rusijos ir Ukrainos ambasadoms

Žemaičių sambūris „Būkime vieningi“ Klaipėdos raj. Aukštkiemių km. Tel:+37067026896

                                                                                                              2014m. lapkričio 25d.

www.bukimevieningi.lt

Vilnius, S.Daukanto a. 3 LT01122
LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Vilnius, Latvių g. 53 LT08113
Rusijos Federacijos ambasada Lietuvoje

Vilnius, Teatro g.4 LT03107
Ukrainos ambasada Lietuvoje

Pareiškimas

Mes, Žemaičiai, per amžius naikinta ir vis dar naikinama Tauta, bet neišnaikinta, pasisakome kategoriškai prieš kurstomus karinius konfliktus.

Šiai dienai pakol kas mūsų Tautą atstovaują LR P-rezidentė D.Grybauskaitė, kuri mūsų manymu vykdo neatsakingą ir grėsmingą politiką mūsų bei brolių Lietuvių atžvilgiu.

Mes, Žemaičiai, reikalaujame, kad LR P-rezidentė D.Grybauskaitė surastu jėgų ir atsiprašytų kaimyninės Rusijos kaip Tautos, kurią viešai išvadino teroristine valstybe.

Taip pat reikalaujame nesivelti į svetimų Tautų karinius konfliktus, nutraukti svetimų Tautų karinį finansavimą bei vietos gyventojų tarpusavio kiršinimą.

Mes, Žemaičiai kaip taiki Tauta, LR Prezidentei galime padėti išspręsti šią nemalonią susiklosčiusią  konfliktinę situaciją tarp kaimyninių Tautų. Vardan abipusio Žemaičių ir Lietuvių geresnio gyvenimo, pradžiai siūlome nutraukti galimai vakarų diktuojamą agresyvią politiką prieš mus ir mūsų kaimynus.

Tikime, kad rasite savyje jėgų ir apgalvosite tolimesnius savo politinius žingsnius, kurie ateityje nepakenks Žemaičių, Lietuvių ir kaimynų Tautų draugystei.

Žemaičių Sambūris „Būkime vieningi“
Koordinatorius
 Vaidas Lekstutis Žemaitis
Žemaičių sambūris „Būkime vieningi“ Klaipėdos raj. Aukštkiemių km. Tel: +37067026896

 

25 ноября 2014 г. www.bukimevieningi.lt

Vilnius, S.Daukanto a. 3 LT01122
Президенту ЛР Дале Грибаускайте

Vilnius, Latvių g. 53 LT08113
Посольство Российской Федерации в Литве

Vilnius, Teatro g.4 LT03107
Посольство Украины в Литве

Заявление

Мы, Жемайты, веками истреблявшийся и все еще истребляемый, но не истребленный Народ, выражаем категорическое несогласие с разжигаемыми военными конфликтами.

На сегодняшний день наш Народ пока что представляет Президент ЛР Д. Грибаускайте, которая, на наш взгляд, проводит безответственную и опасную для нас и братьев Литовцев политику.

Мы, Жемайты, требуем, чтобы Президент ЛР Д. Грибаускайие нашла в себе силы и принесла извинения перед соседней Россией как Народа, который во всеуслышание назвала «террористическим» государством.

Кроме того, требуем невмешательства в военные конфликты посторонних Народов, прекратить финансирование военных нужд прочих Народов и разжигание вражды среди местных жителей.

Мы, Жемайты, как миролюбивый Народ, предлагаем Президенту ЛР помощь в решении сложившейся неприятной, конфликтной ситуации среди соседних Народов. Во имя лучшей жизни как Жемайтов, так и Литовцев, для начала предлагаем прекратить следовать агрессивной политике против нас и наших соседей, которую, по всей видимости, навязывает Запад.

Верим, что Вы найдете в себе силы и обдумаете дальнейшие политические шаги, которые в будущем не навредят дружбе Жемайтов, Литовцев и соседних Народов.

Žemaičių Sambūris „Būkime vieningi“
Koordinatorius Vaidas Lekstutis Žemaitis
Žemaičių sambūris „Būkime vieningi“ Klaipėdos raj. Aukštkiemių km. Tel: +37067026896