Kun. Robertas Urbonavičius. Kam priklauso Dangus?

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2017/1... 2017-10-01 11:56:34, skaitė 743, komentavo 1

Kun. Robertas Urbonavičius. Kam priklauso Dangus?

Kun. Robertas Urbonavičius. Kam priklauso Dangus?

Viešpatie, tu mus teisingai baudi:
mes nusikaltome tau,

įsakymų tavo neklausėm.
Tačiau būki mums gailestingas,
ir mes vėl šlovinsim tavąjį vardą.

(introitas)

Visi esame girdėję apie vadinamuosius „elito klubus“ – ar tai būtų politikos, verslo, mokslo, popkultūros, ar dar kitokie; visų jų esmė yra tai, kad tokios grupės nariai save laiko išskirtiniais, geresniais už kitus. Šių draugijų nariai turi išskirtinių privilegijų, kurios neprieinamos paprastiems mirtingiesiems. 

Atrodo, kad Jėzaus laikais Palestinos religiniai lyderiai irgi buvo išrūšiavę žmones į savus ir svetimus, į tuos, kurie verti išganymo, ir į tuos, kurie niekada neregės Dievo Veido. Jėzaus minimi muitininkai ir ištvirkėlės kaip tik ir sudarė šią prakeiktųjų kastą. Viešpats pateikia palyginimą apie du sūnus: vieną, kuris pažadėjo Tėvui padėti, bet nepadėjo, ir kitą, kuris pradžioje atsisakė, bet vėliau persigalvojo. Patys fariziejai pripažino, kad Tėvo valią įvykdė tas, kuris pradžioje buvo neklusnus, bet vėliau persigalvojo. Tuomet Jėzus jiems atsako: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo

karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.

Viskas apverčiama aukštyn kojom Pasirodo, ištikimieji fariziejai ir kunigija yra tas sūnus, kuris prižadėjo Tėvui padėti, bet nepadėjo, o tie, kurie buvo laikomi pražuvusiais, yra Viešpaties giriami. Žinoma, būtų klaidinga manyti, kad jie giriami ir pasieks Dangaus Karalystę dėl to, kas jie yra – muitininkai ir ištvirkėlės. Anaiptol. Viešpats niekada neteisina ir negiria nuodėmės.

Blogas gyvenimo būdas yra iš tiesų blogas, nors ir linkstama surasti visokių pateisinimų, o šiais laikais net teiginys, kad kažkieno gyvenimas yra moraliai neteisingas, gresia susilaukti kaltinimų netolerancija bei fobijomis. Jėzus sako, kad muitininkai ir ištvirkėlės patikėjo Dievo žinia per Joną Krikštytoją, kuris kvietė į atgailą, ir gailėjosi dėl savo nedorų darbų, o religinis elitas liko šaltas ir abejingas, nes Jonas nepriklausė jų klubui. 

Visada bus pagunda ir Bažnyčią matyti kaip išrinktųjų klubą, kurio nariai jau yra rezervavę apartamentus Rojaus soduose, o visi kiti turės stovėti eilėje prie Dangaus vartų, kol deklaruos savo nuodėmes ir dorybes apaštalui Petrui. Taip nėra ir nebus. Danguje nėra VIP ložių ir nėra atskiro įėjimo išrinktiesiems. Mes visi, kurie buvome pakrikštyti ir laikome save katalikais, keliaujame kartu link Dangaus Karalystės. Visi turime stengtis, nuolat tiesinti savo širdies takus, nes ji linkusi nuklysti. Visi privalome ištiesti ranką parpuolusiam broliui ar seseriai ir būti atrama silpnajam.

Mes iš to pažinome Dievo meilę,
kad jis už mus paguldė savo gyvybę.
Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius.

(Komunijos priegiesmis)