Lietuviškas teisingumas

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-02-12 19:30:13, skaitė 1597, komentavo 2

Lietuviškas teisingumas

Klaipėdoje Lietuvos teisėsauga, kartu su JAV ambasados valdoma vietine propagandine žiniasklaida, deda milžiniškas pastangas, už mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigus, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis taptų tuščia deklaracija, dar viena liberalų ciniška apgaule.

Būtent Klaipėdos prokuratūroje sėdi Temidės tarnai, kurie įsivaizduoja teisingumą be jokių svarstyklių, objektyvumo, nešališkumo, o tik ir išimtinai su baudžiančiu kardu. Klaipėdos prokurorai išgarsėjo savo parodomaisiais suėmimais, kratomis, poėmiais, apklausomis ir drastiškais pareiškimais žmogaus teisių ribojimo klausimais. Klaipėdą Lietuvos valdžios teisėsauga pasirinko savo parodomųjų susidorojimų su kitaminčiais procesų vieta, užkūrė ir sėkmingai kūrena makartizmo raganų medžioklės laužus. Hanzos laisvių mieste-uostamiestyje yra mobilizuoti tinkami valdžios terorui vykdyti "teisės" profesionalai, kurie iš kailio neriasi, kad Lietuvos piliečiams būtų uždrausta turėti savo, nepriklausomą nuo valatkodelfinės propagandos nuomonę, ją garsiai reikšti, laisvai rinkti ir laisvai platinti informaciją, kad tik žmonės neturėtų nei mažiausios galimybės išsakyti korumpuotai valdžiai nemalonią tiesą.

Lietuvos Temidė ir parsidavusi žiniasklaida jau 27 metai plauna Lietuvos piliečiams smegenis, terorizuoja juos kiekvieną kartą, kai piliečiai ,pavyzdžiui, geru žodžiu mini savo tarybinę praeitį, tarybų valdžios tuomet kiekvienam piliečiui realiai suteikiamus nemokamą mokslą, nemokamą sveikatos apsaugą, darbą, nemokamą būstą, simbolinius komunalinius mokesčius, užtikrintą senatvę, tautų draugystę, normalią šeimą. Lietuvos režimas persekioja piliečius kiekvieną kartą, kai šie išsako savo lūkesčius iš savo valdžios ir išsako ne savo išsigalvotas utopijas, o būtent valdžios priimtuose įstatymuose valdžios prisiimtus ir nuolat deklaruojamus įsipareigojimus tautai. Kai tik tauta primena valdžiai jos pareigas ir pažadus, valdžia suteikia savivalės laisvę represiniam aparatui.

Proamerikietiškas Lietuvos režimas kiekvieną kartą paleidžia savo pasiutusius sarginius šunis, kai tik žmonės pareiškia savo nepasitenkinimą kosmine valdžios korupcija ir liberaliais aferistais, socialiniais parazitais, prisimena šiltus , pasitikėjimu grįstus santykius tarp žmonių Tarybų Lietuvoje. Lietuvos valdžios nuomone, tokie prisiminimai ir jų išsakymas yra antivalstybinė veikla, kuri turi būti persekiojama baudžiamojo įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos valdžia galvoja, kad kritikuoti dabartinę totalinę valdžios korupciją yra nusikaltimas, todėl visi, nesutinkantys su dabartinės konservatorių – partijų pavadinimų pasikeitimai Seime neturi jokios įtakos JAV kontoliuojamų konservatorių absoliučiai valdžiai visose valdžios šakose, - kompradorinės valdžios sprendimais, daro nepataisomą žalą konservatorių korupcinei valdžiai, todėl privalo būti baudžiami negailestingai, nežiūrint į tai, kokią siaubingą žalą konservatoriai su lieberalais jau padarė valstybei. Baudžiama yra tiesa apie konservatorių nusikalstamą režimą. Landsgrybių totaliai užvaldytos (J.Ivanausko taiklus apibūdinimas) valdžios manymu, žodžio laisvė yra valdžios suteikta malonė piliečiams laisvai kalbėti tik tai, kas malonu proamerikietiškai konservatorių-liberalų-nacionalistų chuntai. Bet kokia kitokia kritiška nuomonė – pasikėsinimas į minėtų partijukių diktatūrą ir todėl baustina. Landsgrybiai yra įsitikinę, kad piliečiai neturi teisės reikalauti iš savo valdžios užtikrinti savo piliečiams taiką ir saugumą, nutraukti valdžios vykdomą karo propagandą ir tautinės nesantaikos kurstymą. Eilinių piliečių raginimai vykdyti Lietuvos užsienio politiką vadovaujantis tarptautine teise ir taikios kaimynystės principais, įtvirtintais JTO Statute, Tautų Chartijoje ir 1975-08-01 Helsinkio Baigiamąjame akte, iš Lietuvos valdžios susilaukia inkvizitoriškų prakeiksmų ir tik viduramžiams būdingų represijų.

Klaipėdoje ant Lietuvos valdžios inkvizicijos laužo už aukščiau nurodytus Lietuvos Konstitucijos garantuotus veiksmus, mintis ir įsitikinimus jau buvo sudegintas Lietuvos pilietis Vaidas Žemaitis - jo kaltė yra tik tai, kad jis pasinaudojo savo konstitucine teise ir tai nepatiko valdžią užgrobusiems žmogaus teises ribojantiems aukštiems valdžios pareigūnams. Visų biurokratų konstitucinė pareiga yra visomis savo išgalėmis tarnauti Lietuvos piliečiams, užtikrinti jiems teisę išsakyti savo nuomonę, sudaryti jiems visas galimybes sakyti viską ir nebijoti, kad už tai bus represuoti. Ir ypatingai sakyti tai, kas nepatinka valdžiai, kuria, beje, remiantis sociologinių apklausų duomenimis, pasitiki tik 3-4 procentai žmonių, ir nepasitiki būtent dėl to, kad valdžioje, visose jos šakose ir ypač ketvirtojoje, esantys veikėjai nuolat piktnaudžiauja piliečių jiems suteiktomis galiomis, nepateisina pasitikėjimo, netinkamai vykdo savo pareigas, piktnaudžiauja savo padėtimi ir savo valdingus įgalinimus naudoja tik savo privačių interesų tenkinimui.

Tokiais atvejais visuomenei kaip oras būtina žodžio laisvė ir jos negalima varžyti jokiais draudimais. Laisvė yra absoliuti kategorija – ji arba yra arba jos nėra. Piliečio galimybė išsakyti savo nepasitenkinimą dėl bet kurių valstybės viešo gyvenimo ar valdymo organų veiklos trūkumų, negerovių ar šiaip pareigūnų netinkamo savo funkcijų vykdymo, pagaliau tiesiog išsakyti savo neigiamą požiūrį yra gyvybiškai svarbi demokratiškai visuomenei. Tik realus nuomonių pliuralizmas stiprina pilietinę visuomenę, stiprina valstybę.

Vaidas Žemaitis ir kitų Lietuvos drąsių piliečių - Milda Bartašiūnaitė, Žilvinas Razminas, Olegas Titorenko, Laurynas Ragelskis, Kristoferis Voiška ir kt. - specialiųjų tarnybų, saugumo, prokuratūros, teismų vykdomas persekiojimas, kratos, poėmiai, apklausos, baudžiamosios bylos, yra niekuo nepateisinamas, niekuo nepagrįstas brutalus susidorojimas su kitaminčiais, valdžios išpuolis prieš visuomenę, įžūlus pasikėsinimas į demokratinės visuomenės principus ir žmogaus teises, kurias gina Lietuvos Konstitucija ir tarptautinės teisės aktai, pagaliau tai yra valdžios vykdomas teroras, kurio neleidžia daryti Lietuvos įstatymai ir yra nesuderinamas su demokratinės visuomenės pamatiniais principais. Klaipėdos apygardos teisme netrukus bus skelbiamas nuosprendis politinio susidorojimo byloje aktyviam Sąjūdžio dalyviui, Lietuvos patriotui Ž.Razminui ir Olegui Titorenkai už jų kritiką Lietuvos chuntos adresu ir šios politinės bylos baigtis aiškiai parodys Lietuvos valdžios turinį – Lietuvą valdo lietuvių tauta ar chunta. Apkaltinamasis nuosprendis reikš paskutinį Lietuvos piliečių atsisveikinimą su savo laisve.

Šiandien pasaulis dėl Vakarų kaltės vėl stovi, kaip ir pirmus du kartus, prie III Pasaulinio karo slenksčio. Lietuvos elitas, kuris dar taip neseniai ir visai teisingai buvo vadinamas liaudies priešais, su malonumu stumia Lietuvą į branduolinės katastrofos apokalipsę ir veikia, kaip ir dera liaudies priešams, prieš valstybės ir liaudies interesus, iš esmės vykdo antivalstybinę veiklą. Tačiau į teismus yra tampomi tikri Lietuvos patriotai ir susidorojama su garbingais, padoriais lietuviais. Kai teisingumą vykdo nusikaltėliai,kiekvieno padoraus piliečio pareiga yra tapti teisėju ir kovoti su valstybiniu nusikalstamumu.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo žmogaus teisių komitetas, pirmininkas Valerijus Simulik turėtų nedelsiant atkreipti dėmesį į tokius išpuolius prieš žmogaus teises, žodžio laisvę, pasmerkti tokius teisėsaugos ir žiniasklaidos vykdomus susidorojimus su kitaminčiais ir imtis priemonių užkirsti kelią tokiai ydingai teisinei praktikai ateityje. Jie turėtų pareikšti savo aiškią ir vienareikšmišką poziciją, kodėl Lietuvoje fašistinių sukarintų organizacijų vadai atvirai, viešai platina savo nusikalstamas instrukcijas fašistinių organizacijų nariams, kaip reikia terorizuoti kitus Lietuvos Respublikos piliečius, kaip su jais reikia susidoroti, daryti poveikį jiems neįtinkantiems piliečiams, jų darbdaviams ir net jų šeimų nariams. Prezidentė turėtų aiškiai pasakyti, kodėl konservatorių kuruojamų organizacijų nariai – politikai, saugumo, krašto apsaugos pareigūnai, policininkai, žiniasklaidos veikėjai-sarginiai režimo šunys, jaunimo organizacijų nesubrendėliai, nacionalistai ir kt. - atvirai tyčiojasi iš kitų Lietuvos piliečių, jų teisių, niekina juos, sudarinėja visokius sąrašus ir daro tai absoliučiai nebaudžiamai.

Tai yra oficiali Lietuvos valdžios politika ar tik sąmoningas korumpuotos teisėsaugos netinkamas pareigų atlikimas? Kodėl tokie pareigūnai vis dar nereaguoja į dešiniųjų savivalę? Pagaliau, prieš įstatymą lygūs visi piliečiai, ar tam tikra grupė asmenų yra aukščiau įstatymo? Prezidentė dar yra Lietuvos prezidentė ar tik klano? Tokie raganų medžioklės procesai, gūdus makartizmas, viduramžių inkvizicijos susidorojimai 21-me amžiuje yra neginčijamas įrodymas, kad liberalizmas ir demokratija yra tik fikcija, manipuliacijų masine sąmone sukurtas mitas, smegenų plovimu užslėpta diktatūros forma, Umberto Eko aprašytas ur-fašizmas. Tokios diktatūros laiku neutralizavus, pilietinės visuomenės degradacija į visų karo prieš visus būseną yra neišvengiama.

Valdžia privalo aiškiai ir vienareikšmiškai atsakyti visuomenei - ji užtikrina žmogaus teises visiems piliečiams lygiai ar sąmoningai skatina "lygesnių už lygius" praktiką?

Valdžia garantuoja įstatymo apsaugą visiems pilečiams vienodai ar gina tik valdžiai lojalių fašistuojančių sukarintų organizacijų teisę platinti atvirus raginimus susidoroti su kitaminčiais?

Ir , pagaliau, valdžia, kuri aktyviai, sistemingai, kryptingai, nuosekliai susidoroja su kitaminčiais, pacifistais, kairiaisiais, žmonėmis, agituojančiais už taiką, demokratiją, įstatymo viršenybę, piliečių lygybę prieš įstatymą, ir tuo pačiu metu suteikia beribę laisvę išsigimusiems veikėjams visiškai nebaudžiamai platinti viešai per visus įmanomus masinės informacijos kanalus,socialinius tinklus savo šlykščius raginimus susidoroti su rusakalbiais, kitaminčiais, kairiaisiais, "koloradais" , "vatnikais", skatinti ksenofobiją, vykdyti atvirą karo propagandą ir tautinės nesantaikos kurstymą, - valdžia turi aiškiai pasakyti, ji dar vadovaujasi savo veikloje Lietuvos Pagrindiniu Įstatymu ar ji jau veikia tik pagal savo slaptas taisykles ir tik savo siauro rato asmenų naudai? Lietuvos konservatorių uzurpuota valdžia veikia visų Lietuvos piliečių vardu ir interesais, ar tik landsberginės chuntos klano naudai?

Lietuvos žmonės, ypač tie, kurių teisės yra nuolat pažeidžiamos teisėsaugos organų, teismų ir žiniasklaidos, nori žinoti - LIETUVOJE DAR DEMOKRATIJA AR JAU DIKTATŪRA???

Laikas atėjo žinoti tiesą, kokia valstybė egzistuoja jau šimtą metų ir kas ketina džiūgauti šioje šventėje – visi ar tik klano nariai? Lietuvių tauta giedos Tautinę giesmę, ar savo mėgstamą dainušką „Kiek man laimės, kiek daug garbės, kai visi lietuviai liūdi, o aš vienas sau džiaugiuos...“ atliks chuntos simbolis?