Naciai Lietuvos kariuomenėje

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-02-13 19:21:00, skaitė 1888, komentavo 1

Naciai Lietuvos kariuomenėje

Nors marionetinis konservatorių režimas, JAV kolonijos vietinė administracija, išleidžia daug laiko, aukoja masę energijos, švaisto krūvas Lietuvos mokesčių mokėtojų ir savo užjūrio šeimininkų pinigų, pasako milijonus tuščių žodžių, kad eksibicionuoti savo "patriotizmą", įkyriai priminti visiems, kokie jie yra demokratai, Lietuvos "patriotai", laisvės ir žmogaus teisių gynėjai, ir ypač priminti visiems lietuviams, kiek šie yra skolingi iki grabo lentos konservatoriams, tačiau visa jų esmė yra rusofobinis nacionalizmas arba, tiksliau, sunkiai slepiamas fašizmas, nacizmas.

Jeigu atmesti tuščia jų demagogiją, tai pasireiškia visuose konservatorių darbuose ir ypatingai jų kuruojamuose "visuomeninėse" fašistinėsė organizacijose. Visą 20 amžių lietuvių konservatoriško nacionalizmo turinys buvo iš Vakarų importuota gyvuliška rusofobija. Ši patologinė, nenatūrali, prievarta primesta lietuvių tautai ideologija visada buvo savo esme antiliaudinė, nukreipta prieš tautą ir tik Vakarams naudinga masinės sąmonės kolonizacijos priemonė.

1918 metais ji lengva ranka pamėtėta iš kaizerinės Vokietijos į Lenkijos valdomą, laikinai okupuotą Vilnių ir buvo nukreipta prieš Vokietijos geopolitinę priešininkę Rusiją. A.Smetonos nacionalizmas po 1926 metų fašistinio pučo pasireiškė taip pat politine tautininkų diktatūra, kosmine turtine diferenciacija, socialine nelygybe, ekononiniu nuosmukiu, skurdu, masine emigracija.

Berlyne 1940 lapkrityje K.Škirpai tą patį rusofobinį nacionalizmą įteikė nacistinė Vokietija ir pasiuntė prieš TSRS-Rusiją. Jis pasireiškė 1941-06-23 sukilimu ir nacionalistų vykdytomis masinėmis žudynėmis Lietūkio garažuose, Ablingoje, Kauno fortuose. Nacionalistų, nacių kolaborantų, nužudytų aukų skaičius įvairių šaltinių duomenimis siekia nuo 5 iki 7 šimtų tūkstančių. Jokių trėmimų, laisvės apribojimų ar teisių suvaržymų - tiesiog nacionalistinis bilietas į vieną pusę.

Pokario metais rusofobinį-antitarybinį nacionalizmą kurstė taip pat JAV ir Didžioji Britanija. Galvojate, nacionalistai padėjo lietuvių tautai atstatyti karo nuniokotą Lietuvą? Kur tau. Kai tauta sunkiai dirbo, kažkas jai šaudė į nugarą. Pokario nacionalizmas taip pat pasireiškė daugumoje civilių gyventojų žudynėmis - buvo nužudyta apie 25 000 žmonių, iš kurių lietuvių nužudyta apie 23 000, iš jų vaikų nužudyta 1045, iš kurių 56 kūdikiai, neturėjo net dviejų metų amžiaus. Kuo jie užkliuvo nacionalistams, žino ir paaiškinti sugeba tik proamerikietiški "patriotai"...

1990 metais rusofobinį-antitarybinį nacionalizmą Lietuvoje vėl atgaivino ir prieš Rusiją nukreipė JAV ir iki pat šiol konservatorių-liberalų rankomis jį palaiko priešfašistinėje būsenoje - nuolat šį žvėrį rodo tautai ir demonstruoja pasiruošimą paleisti jį nuo grandinės ir užpjudyti jį ant tautos. Kad žinotų lietuviai savo vietą kolonijinės sistemos narve.

Todėl nuolat erdvėje savo grobuonišką snukį demonstruojantys naciai Lietuvos visuomenėje ir ypatingai okupacinėje kariuomenėje - vietinis NATO karo nusikaltėlių gaujos aktyvas, labiausiai nužmogėjusi JAV patrankų mėsa - jaučiasi tokie nebaudžiami ir visagaliai.

Negausioje opozicinėje spaudoje, sisteminės fašistinės propagandos ir teisėsaugos nuo 1990 metų drastiškai terorizuojamos ir naikinamos, pastoviai išlenda nedemokratiškas lietuviško fašizmo vilko avies kailiu snukis. Informacija - video, foto, dokumentų ar pan., - rodo, kaip JAV 5 kolona - konservatoriai, liberalai, socdemai, naciai, nacionalistai - prisidengdami patriotine demagogija, už visų Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus, sukūrė paramilitarines organizacijas, iš esmės fašistines struktūras, skatina tarptautinės teisės draudžiamų ideologijų sklaidą, remia nacistines organizacijas, veikia pažeisdamos tarptautinės teisės normas ir daro didžiulę žalą Lietuvos nacionaliniams interesams.

Liberalizmas (tapinizmas-valkatizmas-užkelnizmas, kaip jums patinka) yra priešfašistinė kapitalizmo forma, kuri sąmoningai kuria visuomenėje baimės ir neapykantos atmosferą ir tuo pačiu metu kuria tokios būsenos palaikymo architektūrą, fašistines jaunimo, sukarintas, neva patriotines, organizacijas, kurios liberalios pseudodemokratijos stabilumo metu atlieka jų pačių sukurtos neapykantos ir baimės sklaidos ir palaikymo funkcijas. Kai visuomenė akivaizdžiai pamato liberalų nusikaltėlišką antivisuomeninę esmę ir matomų visuomenėje liberalų (pvz.,E.Masiulis) demagogiją, melą, agresyvią propagandą, kuri jau nieko nebeįtikina, žmonės ima jais nepasitikėti ir atvirai smerkti, liberalai paleidžia nuo grandinių fašistus ir nusimeta kaukes - pereina nuo psichologinio prie atviro fizinio teroro ir susidorojimų su tikrais šalies patriotais, garbingais piliečiais. Šiuo metu liberalūs valdantys fašistai, konservatorių atkaklių pastangų dėka, priėmė keletą antivisuomeninių įstatymų, kurių pagalba fašizuota teisėsauga represuoja režimo oponentus, kitaminčius.

Liberalių fašistų politinę valią, aiškią kryptį į fašistinę diktatūrą šiuo metu realizuoja teisėsaugos organai, - VSD, prokuratūra, policija, teismai, - kurie pagal Konstituciją ir jų veiklą reglamentuojančius įstatymus, turėtų būti depolitizuoti ir ginti visų piliečių teises ir laisvę vienodai, tačiau praktikoje užsiima kitaminčių persekiojimu ir vykdo gerai organizuotas, valdomas iš politinių, ir ne tik vietinių, struktūrų, plataus mąsto neteisėtas represines akcijas prieš visuomenėje žinomus alternatyvios nuomonės platintojus.

Šiame procese, ciniškai skamba, tačiau taip jau yra, ypatingą veiklą, nusikalstamą ir antivisuomeninę, vykdo demokratinės visuomenės "sarginiai šunys" (jie iš inercijos save taip vadina) - spauda, radijas, televizija, žurnalistai, - kurie, vykdydami politinio fašizuoto valdančio elito nurodymus, propaguoja karo propagandą, militaristinę isteriją, kursto tautinę nesantaiką, skatina "depolitizuotas" represines struktūras viešai susidoroti su pacifistais, kairiaisiais, tikrais patriotais, garbingais, drasiais piliečiais ir tokiu būdu įgyvendina masinės sąmonės fašizacijos konservatorių vykdomą ir Vašingtone aprobuotą politiką. Šios politikos turinys, kaip jau atspėjote, urvinis nacionalizmas-gyvuliška rusofobija, ir ,žinoma, kaip ir visą 20 amžių, nukreiptas prieš istorinę Lietuvos kaimynę taikią Rusiją. Kokia nauda lietuvių tautai iš tokios proamerikietiškos ir antirusiškos politikos? Jokios. Lietuviams šioje bzežinskio šachmatų lentoje numatytas aukojamos figūros vaidmuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos nusikalstamame žygyje drang nach Osten.

Ir šis urvinis nacionalizmas visose formose - nuo gyvuliško čekutiško iki intelektualaus radžviliškai propatriško - kaip metastazės išplito visame visuomenės organizme, konservatorių buvo sąmoningai kuriamas visose valdžios šakose (įstatymų leidyboje, valstybės tarnyboje, teisėsaugoje ir žiniasklaidoje), apėmė visas viešojo gyvenimo sritis. Tokį chuntos visuomeninį darinį negalima vadinti respublika - tauta yra nušalinta nuo valdžios ir piliečiai neturi jokios įtakos chuntos priimamiems sprendimams. Chuntos vykdoma politika yra orientuota tik į savo dominuojančios padėties išsaugojimą ir tarnavimą savo šeimininkų - JAV - geopolitiniams interesams.

Šioje šachmatų lentoje nėra vietos nei nacionaliniam suverenitetui, nei nacionaliniams interesams. Tokios kvazivalstybės funkcija tik viena - tarnauti tarptautiniam, globaliam kapitalui, aklai vykdyti JAV nurodymus, kenkti JAV geopolitinei priešininkei, Lietuvos istorinei kaimynei Rusijai, aukoti Lietuvos nacionalinius interesus ir ... išnykti JAV globalistų pelno ataskaitoje kaip "neišvengiami" nuostoliai.

Apie lietuviškus nacistus, JAV strateginių interesų kvailą įrankį iš arčiau galima pažiūrėti čia. Ne silpnų nervų žiūrovams. Kol kas jie atvirai kariauja jorkšyrų elfų grupėje, marširuoja pagrindinėmis gatvėmis, slapta kariauja J.Ohmano "blue-yellow" nacistinių baudėjų būriuose Rytų Ukrainoje. Laiko klausimas, kada jie bus paleisti nuo grandinių Lietuvoje ir užpjudyti ant savo tautiečių. http://www.anarchija.lt/politika/36140-antifa-lt-pask..