Lietuvai - 100 metų. Lietuvai? 100?

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-02-19 16:04:39, skaitė 3026, komentavo 3

Lietuvai - 100 metų. Lietuvai? 100?

1918-02-16 Lenkijos valdomame ir kaizerinės Vokietijos laikinai okupuotame Vilniuje, teigia dabartiniai konjunktūriniai istorikai, buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Panašias "nepriklausomybes" paskelbė ir kitos buvusios Rusijos imperijos respublikos - Suomija,Latvija, Estija, taip pat okupuotos kaizerinės Vokietijos. Vokietija, Rusijos imperijos geopolitinė priešininkė I-jame Pasauliniame kare, neslėpė, kad "nepriklausomybių" paradas jos okupuotose Rusijos imperijos teritorijose yra vykdomas tik vienu tikslu - reikėjo sukurti sanitarinį kordoną tarp Vokietijos ir Rusijos, tarp Vakarų ir Rytų. Šis kordonas buvo kuriamas kaizerinės Vokietijos ir , savaime suprantama, buvo nukreiptas prieš Rusiją. Savo turiniu šis kordonas buvo nacionalistinis, valdomas iš Vakarų rusofobinis darinys, nors formaliai ir vadinosi respublikomis. Neilgam. 1926 metais ir vėliau visame šiame kordone įvyko fašistiniai perversmai, su demokratija ir laisvėmis ten buvo greitai užbaigta politinėmis represijomis, o įsitvirtinusių po perversmų fašistinių (nacionalistinių) diktatūrų turinį lėmė Vakarų įtaka ir kontrolė. Nuo kryžiuočių laikų vietinis nacionalizmas visada buvo tik patogus įrankis Vakarų kolonizatorių kapitalo rankose. Ir pasekmės tokio "patriotizmo" buvo visada naudingos tik Vakarams, tačiau jokiu būdu ne vietinėms tautoms.

Lietuva švenčia dar vieną valstybinę šventę. Jų Lietuvoje daug ir visos jos kruopščiai sukonstruotos taip, kad vidutinis statistinis Lietuvos gyventojas būtų įtikintas, jog nežiūrint į visą siaubingą kompradorinio elito valdymo negatyvą - gyventojų masinį skurdą, masinę emigraciją, mažiausią Europoje darbo užmokestį, pensijas, socialines išmokas, europines prekių, paslaugų kainas, aukščiausią pasaulyje savižudybių ir alkoholizmo lygį, kosminę turtinę nelygybę, socialinę atskirtį ir nesaugumą, neregėtą politinės, vykdomosios valdžios, teismų bei teisėsaugos organų korupcijos lygį ir to pasekoje žemiausią gyventojų pasitikėjimo lygį valdžios institucijomis, greičiausiai pasaulyje nykstančios tautos statusą, darbo žmonių teisių ribojimą iki vergo lygio ir darbdavio teisių išplėtimą iki vergvaldžio galių, ir pan. - visos šventės Lietuvoje turi įtikinti, kad Lietuvoje viskas yra nuostabiai gerai, o rodyti pagrįstą ir natūralų nepasitenkinimą esama apgailėtina Lietuvos realybe yra ne kas kita, kaip būti ... Kremliaus agentu. Bet kalbėti apie tai reikia. Ir tikėtis, kad konservatorių chuntos valdžios uzurpacija nesitęs amžinai ir baigsis kiek galima greičiau.

Šiandien nusipenėję, net blizga saulėje, riebūs, savimi iki gyvuliško koktumo patenkinti lietuviški JAV patriotai susirinko švęsti Lietuvos 100-čio jubiliejaus. Nesvarbu, kad tie patys JAV 5 kolonos veikėjai visada tvirtino, kad 50 metų nuo 1940-08-03 iki 1990 metų Lietuvos nebuvo, jie vis tiek švenčia 100-metį? Matematika niekada nebuvo stiprioji JAV 5 kolonos pusė, kai yra kalbama apie Tiesą. Tačiau, kai jiems reikėdavo pavogti per 50 metų, tų pačių, kuriais, konservatorių teigimu, Lietuvos nebuvo, tautos darbu sukurtą turtą, jie skaičiuodavo tiesiog magiškai - turtas "patriotams", o tautai laisvė skursti.

Šventė aplankė 1 procentą Lietuvos 'nusipelniusių gyventi geriau" konservatorių, liberalų, socdemų, nacionalistų, fašistų ir panašių JAV "patriotų". Jie švenčia ir džiugauja. Taip švenčia visi nusikaltėliai, kai jiems pavyksta išvengti pelnytos bausmės už įvykdytą ypatingai sunkų nusikaltimą. Kur dar gali būti, kad mikroskopinei mažumai, parazituojančiai visos Lietuvos sąskaita, būtų taip nebaudžiamai gerai?

Kad niekas netemdytų šventės ir netrukdytų mažumai linksmintis, jie kruopščiai išvalė visą informacinę erdvę nuo visko, kas galėtų kelti bent mažiausią grėsmę jų klano linksmybėms, atėmė visiems opozicionieriams bet kokią galimybę pasakyti tiesą apie "patriotų" nusikalstamą veiklą ir tos veiklos siaubingus rezultatus Lietuvai, katastrofiškus ir pražūtingus. Jų valdomi teismai ir žiniasklaida susidorojo su visais piliečiais, kurie gali išdrįsti pasakyti tiesą ir visiems įsakė švęsti. Kai ponai valgo padėkos Vašingtonui kalakutus, ubagai privalo iškelti vėliavas, šokti, giedoti "Tautinę geismę". Jeigu ubagai nepaklus, į buržujų linksmybes žiūrės kaip į svetimą jiems šventę, o tokia ji ir žmonėms, netekusiems socialinės, ekonominėsi, teisinės apsaugos, jie bus ponų žiauriai baudžiami. Todėl, lietuviai, šypsokitės ir mojuokite vėliavytėmis. Kruopas iš "Maisto banko" atsiimsite po to, kai ponai pasilinksmins.
Kada daugiau savimi patenkinto vietinio pono, JAV patrioto, mužikas gali paklausti, jeigu ne per šventes, kai ponas yra gerai nusiteikęs, - kodėl Lietuvoje taip liūdna likusiems 99 procentams?

Lietuvos ir valstybės nacionalinių interesų išdavystės "ekspertai" konservatoriai, kaip ir kitos JAV finansuojamos kolonizacijos priemonės, partijukės, judėjimai, fašistinės, jaunimo organizacijos, labai aktyviai dalyvauja JAV tarptautinių globalinių korporacijų neokolonijinėje ekspansijoje - kišasi į visų buvusių tarybinių respublikų vidaus reikalus, dalyvauja valstybinio perversmo Ukrainoje scenarijuje, aktyviai dalyvavo ir dalyvauja nusikalstamame kare prieš Ukrainos tautą Rytų Ukrainos pilietiniame kare, kišasi į Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir kitų buvusių tarybinių šalių vidaus reikalus, vykdo Vašingtono nurodymu visas neteisėtas tarptautinės teisės požiūriu veikas, kurios, žinoma susilaukia atsakomosios reakcijos iš JAV agresijų aukų pusės. Už savo nusikalstamą veiklą rytinėse šalyse, buvusiose broliškose tarybinėse respublikose, konservatoriai sau gauna nemažą pelną, solidžias pajamas, kadangi veikia nei daug nei mažai, bet visos Lietuvos vardu. Tačiau nuostoliai tenka visai Lietuvai ir lietuviai moka už dešiniųjų avantiūras didelę kainą. Lietuvos ekonomikos katastrofiškas kritimas, masinė bedarbystė ir masinė emigracija, skurdas, depopuliacija, valstybės suvereniteto praradimas ir t.t. - tokia yra konservatorių ir kitų partijų veiklos Lietuvoje, Ukrainoje ir kitose tarybinėse respublikose kaina. "Patriotams" medaliai, ordinai, premijos, tautai - sąskaitos už ponų pasilinksminimus? Kažkokie labai jau liberalūs mainai, ar ne?

Lietuvos ekonomikos guru A.Kubilius neseniai gavo padėką iš JAV marionetės P. Porošenko, Ukrainos prezidento, už Ukrainos ekonomikai paruoštą Maršalo planą, kuris turėtų galutinai palaidoti Ukrainos ekonomiką ir suverenitetą, padarytų Ukrainą absoliučiai priklausomą Vakarų korporacijoms, kaip tas pats veikėjas jau "nuveikė" su Lietuvos ekonomika ir suverenitetu. Lietuvai konservatoriai tokį planą vykdo jau 27 metai - A. Kubiliaus ir jo "ekspertų" gopstop "naktinė" reforma, už kurią jis vis dar nėra nuteistas, yra tik vienas iš daugybės epizodų JAV neokolonijinės ekspansijos "šachmatų lentoje" : "Lietuvos genocidas - prioritetinis Lietuvos konservatorių Maršalo plano uždavinys".
Konservatorių šeimininkams iš Vašingtono turi atitekti tik teritorija pavadinimu Lietuva su minimaliu aborigenų skaičiumi.
Ketvirčiui amžiaus prabėgus nuo "nepriklausomybės atkūrimo" verta prisiminti tautos "didvyrius", kurie iš to gavo naudą, pasistatė pilis, surikiavo solidžias asmenines sąskaitas bankuose, parūpino riebias vietas prie lovio ne tik sau, bet ir visai savo skaitlingai giminei. Būtent todėl jie kasmet taip garsiai aimanuoja apie savo "didvyrišką kovą" vardan tos ... pilies paežerėje, sąskaitos banke ir riebios vietelės prie lovio...

Jie 1990 metais sakė, kad lietuviai gyvens kaip Vakaruose , tik reikia sunaikinti liaudies tarybų valdžią, panaikinti liaudies kontrolę, valstybinį reguliavimą, išlaisvinti laisvosios rinkos liberalių sukčių energiją, iniciatyvą ir bus jums Švedija kiekvienam. Ir sukčių gauja sunaikino liaudies valdžią. Tauta tylėjo ir laukė stebuklo.

Švedija nepasirodė. Švedijos "socializmas" atsiuntė į Lietuvą savo bankus ir Telekomą, kurie pagal konservatorių priimtus įstatymus apiplėšė iki paskutinio siūlo tautą per nerealiai užkeltas kreditų palūkanas ir paslaugų tarifus. Todėl Švedijoje gerai, socializmas, o Lietuvoje - Afrikos skurdo lygis ir urvinis kapitalizmas.

Pakaunės maištas, J.Abromavičiaus ir Bražuolės sprogdinimai, susidorojimai su kitaminčiais, žodžio laisvės uždraudimas, totalinė kontrolė ir sekimas, teisminiai ir neteisminiai susidorojimai su kitaminčiais, fizinis ir psichologinis teroras, visuotinė korupcija teisėsaugoje, žiniasklaidoje ir valstybės tarnyboje tapo "patriotų" veiklos skiriamuoju bruožu. "Norint sunaikinti valstybę, reikia dviejų dalykų - bausti nekaltus ir nebausti kaltųjų" (F.Engelsas).

Jie sakė, kad reikia sugriauti nekonkurencingą produkciją gaminančias tarybines gamyklas, tautos 50 metų kurtą turtą leisti išvogti Soroso laisvosios rinkos sukčiams, sunaikinti tautos gyvavimo pagrindą, visą ekonominę ir socialinę infrastruktūrą, kadangi visa tai yra "sovietinis" palikimas ir tarnauja tautai, o ne sukčiams, ir bus lietuviams laimė. Ir jie pedantiškai sunaikino viską, prie ko prisilietė - gamyklas, pramonę, atominę energetiką, jūrų laivyną, žemės ūkį, kolūkius ir tarybinius ūkius, kultūrą, švietimą, mokyklas, vaikų darželius, ambulatorijas, sanatorijas, bibliotekas, kultūros namus - visas darbo vietas, kur visi lietuviai turėjo darbą, pajamas, buvo laisvi, gerbiami, kartu dirbo, augino vaikus, leido laisvalaikį, planavo ateitį. Sugriautos Lietuvos tarybinio turto užteko, kad 2700 socialinių parazitų taptų milijonieriais, o 3 mln lietuvių tapo beteisiais skurdžiais.

Gavę valstybę iš Tarybų Sąjungos su 0 litų skolos, jie labai greitai praskolino Lietuvą ir įstūmė visus lietuvius į skolas - dabar kiekvienas Lietuvos gyventojas jau yra skolingas Vakarų banksteriams apie 16000 Eur, o palūkanoms kiekvienas sumokės tik šiais metais po 208 Eur, kiekvienas, mažas kūdikis ar senas į žvakę pučiantis senelis. Jie "kūrė" nepriklausančią tautai Lietuvą, veltui atidavė visą Marijos žemę ES ir NATO kolonizatoriams, žadėdami, kad rytoj bus gerai, tik reikia vergiškai dirbti už vergišką atlyginimą arba išmaldą-socialinę pašalpą. Švedija Lietuvoje vis tiek nepasirodė, o dauguma vietinių sukčių nuskurdintų tautiečių, jaunų, stiprių, energingų, išsilavinusių, buvo priversti masiškai bėgti nuo skurdo iš Lietuvos į Švediją ir kitas Vakarų valstybes vergauti ekonominėje emigracijoje.

2008 metais tie patys konservatoriai-liberalai-socdemai lietuviams žadėjo 100 000 darbo vietų, ekonominį pakilimą, socialinį teisingumą ir davė ... 326 000 bedarbių ir 84 000 ekonominių emigrantų 2010 m. Mušėsi įkrūtinę ir žadėjo mažinti būtiniausių prekių bei paslaugų kainas ir "naktinės" reformos metu jas pakėlė. Ligoninėse/poliklinikose visos paslaugos tapo mokamos, ten liko ir suklestėjo tik gydytojai-liberalai - jiems gerai, o ligoniams?

Kai lietuviams šios "reformos' kaulu gerklėje stojo, tapo nepakeliamomis, konservatoriai-ekonomikos "genijai" dar priedo sumažino darbo užmokestį, socialines pašalpas arba atleido juos iš darbo, o bankininkai pakėlė palūkanų normas už paskolas ir atėmė lietuvių būstus dėl nesumokėtų palūkanų. Nei vienas parazitas lietuvių nepaklausė - gal jums sunku, gal jums reikia pagalbos, gal reikia sumažinti kainas, palūkanas? Ne. 2009 m. sausio 16 d. išėjusius į taikią demonstraciją nepatenkintus dešiniųjų "reformomis" piliečius jie banaliai sušaudė ir užtampė po korumpuotus teismus. Tą patį jie padarė ir su Garliavos naiviais romantikais - tiesiog brutaliu chuntos kerziniu batu per veidą ir grąžino juos į realybę, į konservatorišką "demokratiją, laisvę, nepriklausomybę". Ir iki pat šiol tampo po parodomuosius teismus - kad mužikai net negalvotų, kad jie turi kažkokias teises. Laisvė yra tai, ką leidžia sakyti ir daryti JAV 5 kolona - konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai, nacistai, fašistai. Proamerikietiškas "patriotizmas" Lietuvoje yra savanoriškas ir laisvas - nori, tapk trispalviu žvaigždėtu "patriotu", nori - sušaudysime. Tavo teisė rinktis, lietuvi.

Jie pasakė, parazitų valstybė neturi jokios atsakomybės, jokių pareigų prieš savo piliečius, mokesčių mokėtojus, - piliečiai yra PATYS KALTI DĖL VISKO. Jie be lietuvių sutikimo įvedė Eurą ir dar kartą juos apiplėšė per siaubingai pakilusias kainas. Nei vienas politikas, valstybės tarnautojas,. teisėjas ar parsidavęs žurnalistas lietuvių nepaklausė, ar jie gali mokėti tokias kainas? - Ekonomikos guru A. Kubiliaus nuomone, LIETUVIAI PRIVALO MOKĖTI PARAZITAMS TOKIĄ DUOKLĘ, KOKIĄ JIEMS NUSTATO Landsbergio menedžerių komanda. Šiandien jie stumia lietuvius į karą už jų šeimininkų iš JAV interesus ir sako, kad reikia būti patriotu, kovoti kare už JAV transnacionalinių korporacijų nešvaraus kruvino verslo interesus iki paskutinio lietuvio (ukrainiečio, latvio, esto, lenko ir t.t.)

Jie visada save pristato kaip "komanda profesionalų". 1998 metais šitie "profesionalai" Lietuvoje padarė krizę, kurios metu valstybės BVP sumažėjo 2 proc. 2010 metais tie patys "profesionalai" BVP sugebėjo sumažinti net 22 proc. Lietuvi, tu tikrai nori pamatyti šių "profesionalų" ekonominį "stebuklą" - Lietuvos BVP minus 222 proc???
1990 metais jie lietuvius plėšė kaip banditai-"brigados", 2000-aisiais - jie plėšė tave kaip verslininkai, šiandien jie tave plėšia kaip "patriotai". Kiek tu už juos dar balsuosi ir aklai klausysi valatkodelfinės melo propagandos?

Kiekvienų rinkimų metu jie žada pagerinti santykius su Rusija, ir po kiekvienų rinkimų juos visada pablogina. Kadangi JAV kolonija neturi teisės vykdyti savarankišką , naudingą tautai, atitinkančią nacionalinius interesus politiką.
Vasario 16 dešinieji švenčia, pasakoja patikliems naivuoliams epines pasakas apie savo niekada nebuvusius "žygdarbius" ir kukliai nutyli tikrus nusikaltimus, kuriuos jie tikrai padarė ir iš kurių jie susikrovė sau turtus - aferas, vagystes, sukčiavimus, išnaudojimą, totalinę korupciją.

Kada dar galima paklausti savo "nusipelniusių gyventi geriau" Lietuvos "tarnų", jeigu ne per šventes, kuomet jie taip jausmingai per visas masinės dezinformacijos priemones suokia , kad gyvenimas Lietuvoje pagerėjo ir gyventi tapo linksmiau.

Jeigu 26 metai Rusija Lietuvos taip ir neužpuolė (o Savanoris Nr. 1 žadėjo tiek pat laiko, isteriškai klykė, kad tuoj tuoj!) Jeigu karo nebuvo , tai kaip pražuvo net milijonas lietuvių per 26 metus "nepriklausomybės", "laimės" ir "laisvės"?
Jeigu nebuvo karo, tai kur dingo Lietuvos jūrų laivynas, atominė energetika, mašinų gamybos pramonė, žemės ūkis, gamyklos, kolūkiai ir tarybiniai ūkiai, kur visiems lietuviams užteko darbo ir pajamų prie "baisiosios" tarybų valdžios, ir visa tai dingo prie "nuostabios" konservatorių diktatūros, atsiprašau, laisvės? Jeigu visa tai buvo "privatizuota" už teisingą kainą, tai kur pinigai už visą šį turtą? Iš kur atsirado valstybės skola lygi Lietuvos BVP? Kur dingo užsienio kreditai, taip neatnešę lietuvių tautai nei gerovės, nei laimės, nei saugumo?

KAM MES MOKAME TOKIAS ŽIAURIAS KONTRIBUCIJAS IR REPARACIJAS, JEIGU JAV OKUPANTAI LIETUVOJE YRA MŪSŲ DRAUGAI IR SĄJUNGININKAI?

Anksčiau juos vadino liaudies priešais, o dabar juos vadina oligarchais ir elitu.

Gal jau laikas juos vadinti tikraisiais jų vardais vėl? Pagal jų nuveiktus darbus...

Ir kokias galimybes grąžinti skolą turi valstybė su likusiais gyventojais - neįgaliais, pensininkais, socialiai remtinais?

Galvojate Vakarų banksteriai skolą, kaip tai padarė Tarybų Sąjunga, dovanos? Istorija tokių atvejų nėra girdėjusi Vakarų praktikoje.

Mikroskopiškai maža Lietuvos mažuma bando primesti absoliučiai daugumai tik mažumai naudingą Lietuvos istorijos ir pasaulio suvokimą. Ta pati mažuma, kuri 1990 metais prichvatizavo Lietuvos turtą, o kad to turto vagystė atrodytų legali - perrašė Lietuvos istoriją. Tik tam, kad perimti tautos nuosavybę. Dabar ši parazitinė mažuma turi pinigus ir valdžią, įnirtingai , įjungę visą savo melo propagandos mašinos galingumą ir nusamdę krūvą parsidavusių "ykspeerrrrrdų", kariauja informacinį karą prieš savo tautą, su kuria turi tik tokį ryšį, kad ją negailestingai išnaudoja ir apiplėšia. Šis karas yra realus, jame dar nėra žuvusių tiesiogiai, tačiau propagandos kontūzytų žmonių skaičius jau ima siekti kritiškai pavojingas ribas.

Šiame kare nereikia degintis, ruošti savižudiškas akcijas, bereikšmius mitingus, iš kurių su malonumu juokiasi elitiniai niekšai.

Informaciniame kare kiekvienas turi tapti kariu ir nebijoti papasakoti savo išgyventą istoriją,