Dovanokime savo vaikams LIETUVIŠKUS - MŪSŲ PROTĖVIŲ vardus, o ne ŽYDIŠKUS-BIBLIJINIUS! Dažninis rekomenduojamų vardų sąrašas (aisčių kilmės vardai)

Autorius: Aistė Pangonytė Šaltinis: http://vardai.vlkk.lt/dazninis... 2018-04-12 12:34:35, skaitė 1396, komentavo 13

Dovanokime savo vaikams LIETUVIŠKUS - MŪSŲ PROTĖVIŲ vardus, o ne ŽYDIŠKUS-BIBLIJINIUS! Dažninis rekomenduojamų vardų sąrašas (aisčių kilmės vardai)


MES - AISČIAI! Tai kodėl savo vaikus vadiname žydelių pravardėmis?

Skelbiama pirmoji Dažninio rekomenduojamų vardų sąrašo dalis „Baltiškos Aisčių kilmės vardai“. Sąrašas parengtas ligi šiol rekomendaciniu laikomo Kazimiero Kuzavinio ir Bronio Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodyno“ pagrindu. Žodynas pirmą kartą išleistas 1987 metais, perleistas šešis kartus.

Dažninio rekomendacinio sąrašo rengėja dr. Daiva Sinkevičiūtė, remdamasi Piliečių vardų sąvado duomenimis, įvertino žodyno autorių rekomenduotų vardų gyvybingumą ir į sąrašą neperkėlė tų vardų, kurie nefunkcionuoja dabartinėje vartosenoje (kuriais nėra pavadinta asmenų). Vardai, kurie rekomenduoti žodyne ir žmonių pasirenkami, priskiriami prie lietuvių kalbos vardyno branduolio ir į sąrašą patenka, net jeigu yra labai reti.

Šiuo sąrašu Kalbos komisija siekia išskirti tradicinius lietuviškus vardus. 2016 metais tikimasi Vardyno pakomisėje svarstyti antrąją sąrašo dalį, sudarytą iš tradicinių lietuvių kalboje svetimos kilmės vardų, vėliau – pirmąją ir antrąją dalį sujungus – pateikti vieną Dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą (abėcėlės tvarka).

Pagal dažnumą vardai suskirstyti į keturias grupes: dažni (duoti 40 ir daugiau asmenų), palyginti reti (duoti 39–6 asm.), labai reti (5–2 asm.), itin reti (1 asm.). Kiekvienos grupės vardai teikiami abėcėlės tvarka neskirstant į vyrų ir moterų. Vardo puslapyje gali būti teikiama daugiau to paties vardo kirčiavimo variantų – sąraše teikiamas tik pagrindinis.

Pirmajame sąraše pristatomi baltiškos kilmės vardai. Tokiais laikomi tie asmenvardžiai, kurie „Lietuvių vardų kilmės žodyne“ siejami su baltiškos kilmės leksika, o jei gali būti laikomi ir svetimos kilmės vardais, šiame sąraše teikiami tada, kai baltiškoji kilmė žodyne nurodoma kaip pirmoji.

Vardyno pakomisės sprendimu į rekomendacinį sąrašą iš žodyno perkelti tik tie priesagas –utis, –utė turintys vardai, kuriais pavadinti ne mažiau kaip 2 asmenys. Kai kurie iš tokių vardų yra praradę deminutyvinį atspalvį, pvz., KęstùtisBirùtėDanùtė, tačiau kai tas atspalvis ryškus, t. y. vardai su mažybinės maloninėmis priesagomis (pvz., Kęstukas, Birutėlė) nėra rekomenduojami kaip oficialūs – labiau tinka buitinei vartosenai.

Palyginti dažni vardai Birutà ir Gendrutà dažniniame rekomendaciniame sąraše neteikiami, atsižvelgiant į žodyno autorių pastabą, kad tai gali būti aplenkinti vardų BirùtėGendrùtė variantai. Kita vertus, svarstoma, kad priesagos -uta, -utas gali būti išskiriamos ir kaip savarankiškos.

Dažninis rekomendacinis baltiškos kilmės vardų sąrašas 2016 m. balandžio 14 d. apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje.

1 vardų grupė (vardai, duoti 40 ir daugiau kartų)

Áida, Áidas, Aĩnė, Aĩnis, Áistė, Áistis, Alantà, Áldas, Aldonà, Aldõnas, Al̃gė, Algìmantas, Algìmantė, Algimantà, Alginà, Algirdà, Al̃girdas, Al̃gis, Al̃mantė, Al̃mantas, Alminà, Al̃minas, Almõnė, Alvydà, Al̃vydė, Al̃vydas, Alvità, Ãras, Arìmantas, Ar̃mantas, Ar̃mantė, Arminà, Ar̃minas, Arū́nas, Arū́nė, Ar̃vydas, Audingà, Áudra, Aũdrė, Audrỹs, Aũdrius, Audrõnė, Audrõnis, Audrõnius, Audrū́nas, Aũgis, Augùtė, Augùtis, Aũksė, Auksuõlė, Aũrimas, Aũrius, Aũstė, Austė́ja, Aušrà, Aušrìnė, Aušrỹs, Aũšrius, Aũšvydas, Ą́žuolas;

Bangà, Banguõlė, Bártas, Birùtė;

Dainà, Daĩnė, Daĩnius, Dainóra, Dainóras, Dáiva, Dalià, Dãlius, Dángė, Dángis, Dangirà, Dangìras, Dangirùtė, Dangirùtis, Danguõlė, Dangùtė, Dãnė, Dárgaudas, Dãrius, Dárvydas, Daũgirdas, Daũmantas, Daũmantė, Deĩmantas, Deĩmantė, Deimenà, Deĩmilė, Dóbilas, Dómantas, Dómantė, Dómas, Dómilė, Dóvas, Dóvilė, Drą̃sius, Drąsùtė, Drąsùtis, Džiùgas, Džiugintà;

Eglė, Eĩdvilė, Eĩgirdas, Eĩmantas, Eĩmantė, Eimùtė, Eimùtis, Eĩnoras, Eĩrimas, Eĩsmantas, Eisvinà, Eĩtvydas, Eĩvydas, Eĩvilė, Eivinà, Eĩvinas;

Gabijà, Gáila, Gaĩlė, Gailùtė, Gáiva, Gaĩvilė, Gajà, Galià, Gañtas, Gaũdrė, Gẽdas, Gedimìnas, Gedùtis, Gẽdvydas, Gẽdvilė, Gelminà, Gendrùtis, Gerìmantas, Ger̃mantas, Ger̃mantė, Gerùtis, Giedrà, Giẽdrė, Giẽdrius, Giedrùtė, Ginà, Gìnas, Gìnta, Gìntė, Gìntarė, Gìntaras, Gìntas, Gìntautas, Gìntautė, Gìntvilė, Girė́nas, Gìrius, Gìrmantas, Gìrmantė, Gýtautas, Gýtautė, Gýtė, Gytẽnis, Gýtis, Godà, Gražinà, Gražvydà, Grãžvydas, Grãžvilė, Gúoda, Gúostė;

Ìlma, Indrajà, Ìndrė, Ir̃mantas, Ir̃mantė;

Jaũnius, Jaunùtis, Jogáila, Jogáilė, Jógilė, Jómantas, Jómantė, Jõrė, Jõris, Jorū́nas, Jorū́nė, Jõvaras, Jóvydas, Jóvilė, Jū́ra, Jūrãtė, Jurginà, Jūris;

Kastýtis, Ker̃nius, Kę̃stas, Kęstùtis;

Láima, Láimė, Laĩmantas, Láimas, Láimis, Láimonas, Laimùtė, Laimùtis, Laisvùtė, Laisvū́nas, Laisvū́nė, Laĩsvė, Laĩsvydas, Líepa, Lìgija, Ligità, Ligìtas, Linà, Lìnas, Liutáuras;

Mañgirdas, Mañtas, Mañtautas, Mañtė, Mañtvilė, Mañtvydas, Mañvydas, Márgiris, Mãrius, Mãžvydas, Medeinà, Medeĩnė, Méilė, Merū́nas, Mėtà, Mìglė, Mìlda, Mìlė, Mìlvydas, Mìndaugas, Mingáilė, Mìngaudas, Mìntaras, Mìntarė, Mìntautas, Mìntautė, Mìnvydas;

Nãglis, Narìmantas, Nárvydas, Nemirà, Nẽmunas, Nẽrija, Nerìlė, Nerìmantas, Neringà, Nẽrius, Nerùtė, Neĩmantas, Nidà, Nijõlė, Nómeda, Nórmantas, Nórvydas;

Orintà, Õrintas;

Rãdvilas, Rãdvilė, Ramìnta, Ramójus, Ramùnė, Ramùtė, Ramùtis, Ramū́nas, Ramū́nė, Rasà, Rasuõlė, Raĩgardas, Rėdà, Rimà, Rìmantas, Rìmantė, Rìmas, Rimgáilė, Rìmgaudas, Rìmtautas, Rimvydà, Rìmvydas, Rìmvydė, Ringáilė, Rìngaudas, Rugìlė, Rùsnė, Rūtà, Rūtẽnis, Rỹtė, Rỹtis;

Saũgirdas, Sáulė, Saulenà, Saulẽnė, Sáulius, Skaĩdrė, Skaĩdrius, Skaĩstė, Skìrma, Skìrmantas, Skìrmantė, Skómantas, Snieguõlė, Svajà, Svajõnė, Svajūnas, Svajūnė;

Šarū́nas, Šarū́nė;

Taũras, Taũrius, Taũtrimas, Taũtvilas, Taũtvilė, Tautvìlis, Taũtvydas, Taũtvydė, Teisùtis;

Ùgnė, Ùgnius;

Ūlà;

Váida, Váidas, Váidilė, Vaidilùtė, Váidota, Váidotas, Vaidùtis, Vaigà, Váiva, Vakãrė, Vakãris, Valdõnė, Valià, Valỹs, Vánda, Vasãrė, Vasãris, Vaĩnius, Vaĩnoras, Val̃mantas, Vélta, Vidà, Vìdas, Vidìmantas, Vìdmantas, Vìdmantė, Vìdminas, Vidùtis, Vijõlė, Vìlė, Vìlija, Vilìmantas, Vìlma, Vìlmantas, Vìlmantė, Vìltautė, Vìltė, Vìngaudas, Vìrga, Vìrgaudas, Vìrmantas, Vìsmantas, Vìsmantė, Vìsvaldas, Vygintà, Vykintà, Vytẽnė, Vytẽnis, Výda, Výdas, Výdmantas, Výgantas, Výgantė, Výgaudas, Výgintas, Výkintas, Výta, Výtas, Výtautas, Výtautė, Výtė, Výtis;

Žavintà, Žemýna, Žibùtė, Žíedė, Živìlė, Žil̃vinas, Žydrõnė, Žydrū́nas, Žydrū́nė, Žygìmantas, Žygìmantė, Žygintà, Žỹdrė, Žýgintas, Žýmantas, Žýmantė;

2 vardų grupė (vardai, duoti 39–6 kartus)

Agnà, Aĩdė, Aĩdis, Aigùstė, Aĩrė, Ãlantas, Álda, Al̃dis, Al̃gaudas, Al̃gintė, Al̃girdė, Al̃gminas, Almantà, Al̃milė, Al̃mintas, Al̃mis, Almonà, Al̃monas, Al̃vilė, Al̃vis, Alvìtas, Ar̃gaudas, Ar̃gintas, Arìmantė, Armintà, Ar̃mintė, Ar̃mintas, Ar̃tautas, Ar̃vaidė, Ar̃vaidas, Arvydà, Ar̃vydė, Ar̃vilas, Ar̃vilė, Aũdangas, Aũdingas, Aũgantas, Aũgė, Augẽnė, Aũgius, Aũrimė, Aũris, Aũšrė, Ąžuõlis;

Bártė, Béržas, Bìtė;

Daività, Dañgius, Dangerùtė, Dangerùtis, Danguõlis, Dárgiris, Dármantas, Darùtė, Darùtis, Daugáilė, Daũgardas, Daũgintas, Daũgilė, Daũgvydas, Daũgvilė, Daũtartas, Deĩmas, Deĩvilė, Dóbilė, Dómė, Dóvainė, Dóvaldas, Dóvaldė, Dóvė, Dóvilas, Dóviltas, Džiugà, Džiùgilė, Džiùgintas;

Eĩdas, Eĩdintas, Eĩdmantas, Eĩdmantė, Eĩdminas, Eĩdvydas, Eĩdvilas, Eĩdvinas, Eĩgantas, Eĩgilė, Eigintà, Eĩgintė, Eĩgintas, Eĩgirdė, Eĩmas, Eĩmilė, Eĩminas, Eĩmintas, Eĩnartas, Einorà, Eĩrimė, Eĩsmantė, Eĩsvydė, Eĩsvydas, Eĩsvinas, Eĩtaras, Eĩtautas, Eĩtvydė, Eĩtvilas, Eĩtvilė, Eĩvas, Eĩvė, Eivydà, Eĩvydė, Er̃das, Er̃dvilas, Er̃dvilė;

Gailìmantas, Gaĩlius, Gailùtis, Gãlius, Gaũdas, Gaudẽnis, Gaũdilė, Gaũdrimas, Gaũdrius, Gaũdvydas, Gaũdvilė, Gẽdgaudas, Gẽdmantas, Gẽdmantė, Gẽdmas, Gedminà, Gẽdminas, Gedùtė, Gẽdvydė, Gẽdvilas, Gẽdvinas, Geĩdvilė, Geĩstautas, Geĩstautė, Geĩstė, Gėlė, Gélminė, Gélminas, Geñdrė, Geñdrius, Gendrùtė, Geñdvilė, Germinà, Ger̃minas, Ger̃tautas, Gerùtė, Ger̃vydas, Giedrùtis, Gilánda, Gìlda, Gìldas, Gìlma, Gilminà, Gìlmintė, Gìlmintas, Gìlvydas, Gintarà, Gìntvilas, Gìnvydas, Gìnvilė, Girdùtė, Girdùtis, Gìrvydas, Gótautas, Gótautė, Grãžvydė, Guñdė, Gùstautas, Gùstautė;

Ilmenà, Ìminas, Ìrta, Ir̃tautas, r̃vydas;

Jaũnė, Jaunùtė, Jogintà, Jógintė, Jógintas, Jómilė, Jõrigė, Jõrigis, Jorìlė, Jósvydas, Jótautas, Jótvilė, Jóvaidė, Jóvaldas, Jùdrė, Jū́ras;

Karigáilė, Kãstė, Kęsminà, Kęstùtė, Kóvaldas;

Laimintà, Láimona, Láisva, Laisvydà, Laisvùtis, Laĩsvis, Liáuda, Lìnė, Lingáilė, Lìnvydas, Liùbartas, Lýgaudas, Lýmantas, Lýmantė;

Mãnė, Mãnius, Mañtautė, Mañtgirdas, Mañtrimas, Mañtvilas, Mañtvydė, Mãžvilė, Mẽdas, Mẽdė, Merkỹs, Merū́nė, Mìlgaudas, Mìlgedas, Milgintà, Mìlgintė, Mìlius, Mìlmantė, Mìlvydė, Mìnas, Mìndaugė, Mìnija, Mìnius, Mintarà, Mìntė, Mìrga;

Narsùtis, Neĩmantė, Nómedas, Norgáilė, Nórmantė, Nórtas, Nórtautas, Nórvilas, Nórvilė, Novìlė, Nóvydas;

Pùtinas;

Rãdminas, Rãdvydas, Ramà, Rãmantas, Ramìntas, Rámvydas, Rìkantas, Rìkantė, Rìmdaugas, Rìmtas, Rìmtautė, Rìmtė, Rìmvilė, Rūtìlė;

Sãkalas, Sángedas, Sángirdas, Sántaras, Sántautas, Saulẽnis, Sìrvydas, Skáistis, Skirgáilė, Sniegà, Sniẽgė, Sniẽgena, Svaĩgedas, Šviesuõlė;

Taũtė, Taũtginas, Taũtgirdas, Taũtmilė, Taũtvaldas, Tar̃vilas, Teisùtė, Tìlius, Tólvaldas, Tólvydas, Ūdrỹs, Úosis;

Vaidẽnis, Vaidevùtis, Váidmantas, Váidminas, Váidotė, Váidvilė, Vainorà, Valdìmantas, Vaĩgaudas, Vaĩgintas, Vaĩnė, Vaĩnotas, Vaĩžgantas, Val̃dė, Ventà, Vidminà, Vìgmantas, Vilgáilė, Vìlgaudas, Vìlgirdas, Vilintà, Vìlintas, Vìlnius, Vìltautas, Viltẽnė, Viltẽnis, Vingáilė, Virgáilė, Vìrmantė, Vìsvydas, Vil̃nė, Vydū́nas, Vygáilė, Vytõlis, Vytuõlis, Výdmantė, Výdminas, Výgintė, Výgirdas, Výkantas, Výkintė, Výtarė;

Žarà, Žibà, Žibuõlė, Žil̃vinė, Žýbartas, Žýgaudas, Žýgintė, Žývilė;

3 vardų grupė (vardai, duoti 5–2 kartus)

Al̃dė, Al̃gardas, Algaudà, Al̃gaudė, Al̃gedas, Al̃ginas, Algintà, Algminà, Al̃manė, Al̃manas, Al̃mė, Almintà, Alnà, Al̃tautas, Alvìtė, Ar̃butas, Ar̃minė, Ar̃tautė, Ar̃valdas, Ar̃vis, Ar̃vystas, Audrū́nė, Augẽnis, Aũgmantas, Aũgmantė, Augminà, Aũgminas, Augū́nas, Aũgvilė, Aũksius, Aurỹs, Áusta;

Banguõlis, Bãrė, Bar̃tautas, Bar̃tautė, Bartẽnis, Bìrmantas, Býtautė, Bùdvydas, Bùtautas;

Dárgilė, Dárgirė, Daũgantas, Daũgilas, Daũgmantas, Daũgvilas, Daũgvinas, Daũjotas, Daũkantas, Daũmilė, Deĩmė, Deĩmilas, Dómilas, Dóvaidas, Dóviltė, Drómantas, Džiùgė;

Eĩbartė, Eĩdė, Eidẽnis, Eĩdimtas, Eidminà, Eĩdotas, Eidvinà, Eĩgaudė, Eĩgydas, Eĩgmantas, Eĩgminas, Eĩkantas, Eĩkintas, Eĩmanas, Eĩmė, Eiminà, Eimintà, Einỹs, Eisminà, Eĩsminas, Eisrà, Eitarà, Eĩtarė, Eĩtas, Eĩtautė, Eĩtmilė, Eĩtminas, Eĩtvaldas, Eitvydà, Eĩvardas, Eĩvilas, El̃mis, Erdẽnis;

Gabė́ta, Gailìmantė, Gaĩvilas, Gãlintas, Gálmantas, Gálminas, Gálvydas, Gálvirdas, Gañtė, Gaudẽnė, Gaũdrimė, Gaũdvilas, Gaũdvinas, Gẽdartas, Gẽdmilė, Gẽdminė, Gẽdmintė, Gẽdmintas, Gẽdrimas, Gẽdrimė, Gẽdvaldas, Gẽdvardas, Gedvydà, Geĩdas, Geĩdė, Geĩsmantė, Geistỹs, Geĩvydas, Gėliū́nė, Gerìmantė, Ger̃tas, Ger̃tautė, Gẽstautas, Gẽtautė, Giedrỹs, Giedrū́na, Gìlmė, Gilvydà, Gìlvydė, Gìlvilė, Gìlvinas, Gìnius, Gindà, Giñdvilė, Gìntis, Gintẽnė, Gintẽnis, Gìntilė, Gir̃das, Girdẽnis, Gir̃dvydas, Gir̃dvilė, Gìrma, Gìrstė, Girstẽnė, Gìrtautas, Gytẽnė, Grožvydà, Gùdrė, Guñdas;

Ir̃tautė, Irvydà;

Jáutra, Jáutrė, Jógaudas, Jógirdas, Jogundà, Jógundė, Jógundas, Jóstautas, Jótautė, Jótvilas, Jóvaidas, Jovydà, Jóvydė, Jóviltė, Jóviltas, Jóvirdas, Judrà, Juñdilė, Jurius;

Kal̃nius, Kañtas, Kañtautas, Kañtrimas, Kãributas, Karigáila, Kãrijotas, Kãstautas, Kę̃stautas, Kiñtautas, Kiñtautė, Kiñtė, Kintẽnis, Klaũsas, Kunõtas;

Láimintas, Laũksmė, Laũksmina, Laũksminas, Laũksminė, Laĩmus, Laĩsvius, Laĩsvydė, Liutãvaras, Lýgedas;

Mañtvinas, Mantvydà, Manỹs, Mãžrimas, Mažvydà, Mãžvydė, Maĩnotas, Medìlė, Medū́nė, Miglóvaras, Mìlgeidė, Mìlvinas, Milvydà, Mìnga, Mingáila, Mìngas, Mìngaudė, Mìngintė, Mìntartas, Minvydà, Mìnvydė, Mìrta;

Narìmantė, Narsùtė, Naũbartas, Nérdingas, Nerìmantė, Nermedà, Nérmedas, Nervydà, Nórgilė, Norìmantas, Nórtė, Norvydà, Nórvydė, Nóvaldas, Nùtautas, Nýkantė;

Patrìmpas, Pilė́nas, Prutẽnis;

Radvydà, Rãmas, Rãmavydas, Rámvydė, Rimgáila, Rimgaudà, Rìmgaudė, Rìmkantas, Rimtẽnis, Rìndaugas, Rýkantas, Rýkantė;

Sángaudas, Santarà, Sántarė, Sántautė, Saũginas, Saugirdà, Saũrimas, Sìntautas, Sìntautė, Skáidris, Skal̃vė, Skal̃vis, Skìnija, Skirgáila, Skìrgaudas, Skìrmas, Skìrtautas, Skómantė, Steĩgvilė, Sýmantas;

Šviedrỹs, Šviẽsė, Švitrigáila, Švitrigáilė, Švitrỹs;

Taũrantas, Táurė, Taũtas, Tautgáilė, Taũtginė, Taũtminas, Taũtvaldė, Tautvydà, Tar̃vydas, Tìlė, Tìlmantas, Tìlmantė, Tólmantas, Tólmantė, Tolvinà, Tólvinas, Tólvydė, Traidẽnis, Tùlė, Tùlgaudas, Tvìrmantas;

Upýna;

Vaidẽnė, Vaidminà, Vaigáilė, Vaigintà, Vandẽnė, Vaĩdaugas, Vaĩgintė, Vaĩšvydas, Val̃mantė, Vidgáilė, Vìlas, Vìlgardas, Vilìmantė, Vìlintė, Vìngra, Vìnmantas, Vìrbutas, Virgaudà, Vìrkantas, Vìrvaldas, Visgáilė, Vìsgirdas, Vìskantas, Vìskantė, Vydẽnis, Vydminà, Vygáila, Vygantà, Výdautas, Výdė, Výga, Výgaudė, Výkantė, Výliaudas;

Žãdvilė, Žãdvydas, Žãdvydė, Žeimintà, Žeĩmantė, Žìntautas, Žìntautė, Žvainỹs;

4 vardų grupė (vardai, duoti po 1 kartą)

Agluonà, Algedà, Algẽnė, Al̃gintas, Al̃kantas, Al̃kis, Almanà, Al̃minė, Al̃mintė, Al̃muonė, Aluonà, Al̃vė, Al̃vilas, Alvỹs, Alvìtis, Argintà, Ar̃gintė, Arvaidà, Úmantas, Aũdangė, Áugas, Aũgmilė, Aũgvydas, Auksỹs, Aũmantas, Aušvydà, Aũšvydė, Ažuõlė;

Balañdė, Balañdis, Barà, Bãrintas, Barỹs, Bar̃tvilė, Bar̃vydas, Beĩnoras, Ber̃tautas, Ber̃tautė, Béržūna, Býtautas, Bùdvilė, Butgáilė, Bùtvydas, Bùtvilas;

Čiõvydas;

Dainỹs, Dangìlė, Dargáilė, Dárginas, Dárgis, Dárgvilas, Dargvìlė, Dármantė, Dármintas, Dártautas, Dãrotas, Darvydà, Dárvilas, Dárvilė, Daũbaras, Daũgas, Daugỹs, Daũgiras, Daugirdà, Daũgotas, Daũgvydė, Daũjotė, Daũkantė, Daũmilas, Daũmintas, Daũtarė, Daũtaras, Deĩvilas, Dingáilė, Dìrmantas, Dóvaidė, Dravỹs, Dróvydė;

Eĩbaras, Eĩbartas, Eidẽnė, Eĩdimtė, Eĩgaudas, Eĩginas, Eigirdà, Eĩgmantė, Eigminà, Eĩnartė, Eĩskantė, Eĩsvaldė, Eisvydà, Eĩtviltė, Eĩtviltas, Eivỹs, Erdẽnė, Er̃dmantas;

Gailẽnė, Gáilintas, Gaĩvė, Galìgintas, Gañdė, Gañtautas, Gañtautė, Gar̃sė, Gaũdė, Gaudìmantė, Gaũdvydė, Gausañtė, Gedáutas, Gedẽnė, Gẽdilė, Gedimìnė, Gedmintà, Gedvinà, Gẽdvinė, Geĩsmantas, Geĩstarė, Geĩsvydas, Geisvinà, Geĩsvinas, Geĩtautas, Geĩtautė, Gélgaudas, Geñdvilas, Ger̃taras, Ger̃vilė, Gẽstautė, Gẽtautas, Giedrū́nė, Gilmintà, Gilvinà, Giñdas, Gìniotas, Gìniotė, Ginvydà, Gìnvydė, Gìras, Girdẽnė, Gir̃dvydė, Gir̃dvilas, Gìrstautas, Gìrtautė, Gìrvinas, Gìržadas, Gómantas, Grãžmintė, Grãžvilas, Grìntautas, Gùtautas;

Iminà, Ìndrajas, Ir̃vydė;

Jaũkantas, Jógilas, Joginà, Jógminas, Jógvilė, Jókintas, Jómilas, Jóskaudė, Jóstautė, Jótvingas, Jótvingė, Jovaidà, Jóvilas, Jovirdà, Juñtautė;

Kal̃mantas, Kal̃mintas, Kañtautė, Kañtė, Kañtminė, Kañtvydas, Kañtvilas, Kañtvilė, Kãstas, Kergáila, Kérmantas, Kértautė, Kęsgáilė, Kę̃stė, Kilmintà, Kilnà, Kil̃nė, Kiñtas, Kiñtvilė, Kóviltė;

Láiva, Laũksvydas, Leñgvinas, Leĩnartas, Liáudginas, Liáugaudas, Lìngailas, Lìnius, Linvydà, Liutáurė, Lýbartas, Lýgaudė, Lýgmantas, Lýnartas;

Mañčius, Mañgaudas, Mangirdà, Mantgirdà, Mañtmilė, Mañvydė, Mẽdvilė, Medū́nas, Mìlgaudė, Milgedà, Milgeidà, Mìlgeidas, Mìlgintas, Mìlotas, Mìlvinė, Mìnalgas, Mìndas, Mìnė, Mìngailas, Mingedà, Mìngintas, Mìntas, Mìnvilas, Mìnvilė, Mùdrė, Mą̃stautas;

Nadrùvė, Naũmantas, Naũmintė, Nérdinga, Nẽrė, Nérvilė, Nérvydas, Nirmedà, Nìrmedė, Nórgailas, Nórgedas, Nórmilas, Normintà, Nórmintas, Nórtautė, Nóvilas, Nóviltė, Nýkantas;

Rãdvė, Rãdvinė, Rãdvydė, Radỹs, Raivedỹs, Rãmantė, Rãmė, Ramvydà, Rãtautas, Raĩtvilė, Romintà;

Sandingà, Sangáilė, Sangedà, Sánginas, Sánrimė, Sìnotas, Sìnotė, Sìrmantas, Sìrmantė, Sìrtautė, Skaidrỹs, Skaũdvilė, Svaĩdargas, Sýmantė;

Švìtrė;

Tarvinà, Taũčius, Taũtgintas, Taũtkantas, Taũtmilas, Taũtvila, Tar̃vilė, Tar̃vinas, Tólminas, Tólminė, Tolvydà, Tùlminas;

Váidginas, Váidilas, Váidminė, Vainỹs, Váitvilas, Vaĩgė, Vaĩnorė, Vaĩšviltas, Vìdgaudė, Vìdminė, Víentautas, Viẽštautas, Vilgáila, Vìlgailas, Vìlgaudė, Viligáila, Vìngaudė, Vìntaras, Vìntarė, Vìrgas, Vìrgaudė, Virminà, Vìsalgas, Visgáila, Vìsgaudas, Vìsmilė, Vìsvilė, Vydẽnė, Výgailas, Výgas, Výtartas;

Žãdmantas, Žãdmantė, Žadminà, Žilvìtis, Živìlis, Žvaigždìkas.