Audrius Bačiulis. Kriminalinė pasakaitė su siaubo elementais ir iš matymo pažįstamais personažais

Autorius: Audrius Bačiulis Šaltinis: https://www.facebook.com/Baciu... 2019-06-18 11:11:16, skaitė 353, komentavo 2

Audrius Bačiulis. Kriminalinė pasakaitė su siaubo elementais ir iš matymo pažįstamais personažais

Mildutės karvytė ant laumės raganos Kuznecovaitės vaišių stalo

Gyveno senelis Vidas M. ir senelė Dalytė G. ir turėjo dukterį Mildutę D.

Senelė mirė ir paliko Mildutei savo karvytę. Senelis netrukus vedė antrą kartą ir paėmė pačią laumę raganą Astą Kuznecovaitę. Toji atsivedė tris dukteris: vyresnioji buvo viena akim, antroji – trimis, o jauniausia – keturiomis akimis ir dar apsikrėtusi triperiu.

Asta labai nekentė savo podukros Mildutės ir vis varydavo ją laukan galvijų ganyti. Vieną dieną, genant Mildutei galvijus, Kuznecovaitė davė jai tuščią "Šaltupio" butelį ir prisakė, kad lig vakaro ganydama parneštų pilną butelį naminio vyno. Išginė Mildutė laukan ir verkia, nežinodama iš kur to vyno gauti. Tik ėmė ir prakalbėjo jos karvytė:

– Neverk, Mildute! Paimk linus, įkišk pro vieną mano ausį, papūsk, ir viskas bus padaryta.

Įkišo Mildutė linus pro vieną karvytės ausį, papūtė, ir per užpakalį iškrito alaus bambalis. Vakare parginė Mildutė galvijus namo ir parnešė visą alaus "ŽAIBAS" bambalį.

Kitą dieną įdavė laumė Mildutei du švirkštus, prisakė juos papildyti širka ir kartu išleido laukan savo vienakę dukterį pažiūrėti, kaip Mildutė suorganizuos Kirtimų tabore Astai dozę. Paganius truputį, Mildutė sako triperiu sergančiai Astos dukteriai:

– Duok, aš tau paieškosiu galvą!

Beieškodama Mildutė gieda:

– Užmiega miega viena akelė!

Ėmė ir užmigo Kuznecovaitės duktė. Tada Mildutė greit paėmė švirkštus, įkišo pro vieną karvytės ausį ir papūtė. Kai Astos duktė nubudo, jau buvo paruošti abu didžiuliai medicininiai švirkštai susileidimui.

Vakare, parginus galvijus namo, Asta išlupo savo dukterį, kad nematė, kaip Mildutė susiorganizavo širkos.

Trečią dieną pamotė išleido su Mildute ganyti savo triakę dauno sindromu sergančią savo dukterį. Paganius truputį, Mildutė ir jai sako:

– Duok, aš tau galvą paieškosiu!

Beieškodama Mildutė ėmė giedoti:

– Užmiega miega viena akelė!

Viena akis merkėsi merkėsi ir užmigo. Mildutė vėl dainuoja:

– Užmiega miega antra akelė!

Užmigo ir antra akis. O Mildutė dainuoja toliau:

– Užmiega miega trečia akelė!

Kai užmigo ir trečia akis, Mildutė paėmė linus, įkišo pro vieną karvytės ausį, papūtė – ir išėjo pro kitą ausį paketas heroino. Nubudus Astos  duktė rado visą paketą narkotikų, o vakare, parginus galvijus namo, gavo lupti nuo močios, kad neišsaugojo.

Rytojaus Kūzia laumė išsiuntė saugoti savo bendrą su Tynta dukterį su keturiomis akimis. Mildutė ir jai ėmė galvą ieškoti ir uždainavo:

– Užmiega miega viena akelė!

Užmigo viena akis, paskui kita ir trečia. Tik užmiršo Mildutė pasakyti, kas užmigtų ketvirta akis.

Kai nuėjo Mildutė prie karvytės, įkišo linus pro vieną ausį ir papūtė – išlindo pro kitą VSD pažyma. Kūzios duktė, nemiegodama viena akim, viską matė ir, parginus galvijus namo, pasakė močiai.

Užsipuolė Asta savo sugyventinį vienakiaušį Vidą Mačiulį kad šis papjautų Mildutės karvytę. Išgirdus, kad jos karvytę ketina pjauti, Mildutė nuėjo į tvartą ir, apsikabinus ją, ėmė verkti. Karvytė jai sako:

– Neverk, Mildute! Pjaus mane – tegu sau pjauna. Tau reikės mano žarnas daryti. Bedarydama žarnas, rasi jose aukso obuolėlį ir aukso žiedą. Tą obuolį ir tą žiedą įkask tėvo darže į žemę, dar rasi mano skrandyję brendžio dėžutę su kyšiu Eligijui, paslėpk ją.

Mildutė, žarnas darydama, rado obuolėlį ir žiedą. Įkasė darže į žemę. Kitą dieną vietoj obuolio išdygo obelis su aukso obuoliais, o vietoj žiedo atsirado aukso šulinys su Kagoro vynu. Niekas negalėdavo pasiraškyti nuo tos obels obuolių: kai tik prieidavo artyn, tuoj šakos su obuoliais kildavo aukštyn. Taip pat vyno iš šulinio niekas negalėdavo pasisemti: kai tik įkišdavo kibirą, vynas tuoj slūgdavo gilyn. Tiktai viena Mildutė galėdavo pasiraškyti obuolių ir pasisemti iš šulinio vyno,tik jis gana parūgęs būdavo. Užtat Kuznecovaitė dar labiau jos nekentė ir nuo pat ankstumos varydavo ją laukan galvijų ganyti.

Vienąkart važiavo pro šalį 70 metis karalius Čekanavičius ir pamatė Mildutę ganant galvijus. Labai karaliui ji patiko, nes buvo labai graži ir jai buvo tik 9 metukai. Po kelių dienų atvažiavo tas karalius Mildutei pirštis.

Senelio Vido nebuvo namie, o Asta pavožė Mildutę po kubilu ir paslėpė kamaroj. Karalius tuoj klausė, kur jų gražioji duktė, jis atvažiavęs jai pirštis. Asta greituoju aptaisė savo vyresniąją dukterį ir pakišo karaliui, bet šis jos nepriėmė, sakydamas, kad ne ta. Aptaisė antrą, bet ir tą karalius išpeikė. O kai įvedė Kūzia trečią dukterį su keturiomis akimis, net nusigando karalius – tokia baisi buvo ! Supykęs ant laumės, pasakė, kad jeigu nerodys gražiosios dukters, tai nukirsiąs Astai galvą ir ją nusiųs redaktoriui Vainauskui. Nebėra kas Astai daryti. Išėjo į kamarą visa perpykusi, atvožė kubilą ir suriko:

– Paskrebėle papečkėle, lįsk iš po kubilo!

Ir tyčia įvedė pas karalių Mildutę visą apiplyšusią ir nepraustą. Bet kai tik pamatė ją karalius,jam iškart pasistojo tuoj pasakė:

– Šita man patinka, ir noriu ją paimti už karalienę!

Užsakė karalius siuvėjams, kad pasiūtų rūbus kuo gražiausius ir naujas kurpes. Paskui viską atsiuntė Mildutei ir liepė, kad apsitaisius lauktų jo atvažiuojant.

Bet laumė vėl pavožė Mildutę kamaroj po kubilu, o jos rūbais apvilko pusseserę Vilmą Danauskienę, tą pačią sifiliu sergančią ir naujomis kurpėmis apavė jai kojas. Bet kojos buvo per didelės, tai Asta kirviu jas aptašė, o paskui vargais negalais įkišo į kurpes ir laukia karaliaus Atvažiavo karalius Čekanavičių Ervydėlis, įsodino jaunąją karieton ir važiuoja į jungtuves. Važiuojant per girią, nusileido į medį gegužė ir užkukavo:

Kukū, ponas karalius,
Kukū, ką tu čia veži?
Kukū, ne savo mergelę –
Kukū, kiaulaitę Danauskienę !
Kukū, pasižiūrėk tik:
Kukū, pilna karieta,
Kukū, juodo kraujelio!

Sustojęs karalius pasižiūrėjo ir rado pilną karietą kraujo, – karietoj sėdėjo ne Mildutė, bet laumės raganos pusseserė. Vilma Danauskienė Liepė išmesti ją laukan, sugrįžo atgalios ir užkūrė laumę, kad atvestų Mildutę. Laumė greit aptaisė antrą dukterį ir išleido. Bevažiuojant per girą, vėl gegužė užkukavo:

Kukū, ponas karalius,
Kukū, ką tu čia veži?
Kukū, ne savo mergelę –
Kukū, kažkokią Kūzios mergšę !
Kukū, pasižiūrėk tik:
Kukū, pilna karieta,
Kukū, juodo kraujelio!

Karalius liepė išmesti iš karietos ir tą Kūzios dukterį, vėl sugrįžo atgalios ir reikalauja duoti jam Mildutę. Aptaisė laumė trečią dukterį ir išleido, bet kai važiavo per girią, užkukavo vėl gegužė ir sugrąžino karalių.

Užpyko karalius ir sakė nukirsiąs Astai Kuznecovaitei galvą, kad neduosianti gražiosios dukters. Nebėra kas laumei daryti. Atvožus kubilą, suriko ant Mildutės:

– Paskrebėle papečkėle, lįsk iš po kubilo!

Aptaisė Mildutę karalius ir išvažiavo į jungtuves. Kai važiavo vieškeliu, tai aukso obelis ir vyno šulinys paskui Mildutę sekė, o kai važiavo per girią, tai gegužė kukavo:

Kukū, ponas karalius,
Kukū, tai dabar veži,
Kukū, tai savo mergelę Mildutę Dargužaitę!

Po vestuvių karalius su Mildute ilgai ir gražiai gyveno, Mildutė būdama dešimties pastojo, vėliau tapo seimo Kanclere, neilgai trukus išvyko darbuotis į Niujorką "Goldman Sachs", ten dar kartą ištekėjo ir susilaukė dvynukų.

Pasaka